aktualne publikacje:  https://pracownik.kul.pl/celinska/dorobek

 

 

Celińska-Miszczuk, A. (2016). Wartości ważne w wykonywaniu zawodu psychologa (z perspektywy przyszłych psychologów). Wyniki wstępnych badań empirycznych. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Znaczenie wartości w badaniach psychologicznych i życiu społecznym (s. 149-167). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

 

  Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L. (2016). „Być dzieckiem, kiedy mama jest zaradna”. Teraźniejszość oraz przyszłość dziecka z perspektywy matek dzieci przedszkolnych. W: M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość (s. 287-302). Lublin: : Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press. 

 

  Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L. (2015). Trudności i cele życiowo znaczące osób na progu dorosłości. Wstępne badania studentów. W: Z. B. Gaś (red.), Kłopoty z dorosłością (s. 145-161).  Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

 

 Celińska-Miszczuk, A. (2015). Motywować – zachęcać i inspirować. Perspektywa charakterologiczna Katecheta – Verba Docent, 9, 5-15.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2015). Zaufanie wobec psychologa. Kluczowe wyznaczniki etyczne powierniczej pracy psychologicznej. W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (red.), Praktyczna psychologia dla teologów. (t 1, s. 163-187). Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych (t. 8). Kielce: Jedność.

 

 Celińska-Miszczuk, A. (2015). William Stern – człowiek z charakterem. Horyzonty Psychologii, V, 95-113 

 

Wiśniewska, L.,  Celińska-Miszczuk, A., (2014). Ciało a psyche – perspektywa jakościowa i ilościowa w poznawaniu relacji body-mind. Horyzonty Psychologii, t IV. ISSN: 2083-5248.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2014). Miejsce charakteru w strukturze psychicznej młodego człowieka.  W:  A. Rynio, K. Stępień (red.), Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji (s. 81-91). Lublin: Fundancja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Wydawnictwo KUL.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2014). Rola mądrości i wiedzy w doświadczaniu życiowego spełnienia. Perspektywa charakterologiczna. W: Z. B. Gaś (red.), Młodzież w poszukiwaniu szczęścia. Dokąd, po co, Jak i z kim? (s. 25-39). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press (ISBN: 978-83-64527-07-4)

 

Celińska-Miszczuk, A. (2014). Hasło: „Zaufanie”. W: Encyklopedia Katolicka (t. XX, s. 1271-1272). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

 Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L.  (2013). Komunikacja w rodzinie: od interakcji do osobowej relacji (personalistyczna perspektywa). Paedagogia Christiana, 2/32. ISSN: 1505-6872; DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2013.033   

 

 Celińska-Miszczuk, A. (2013). Dobro odbiorcy usług psychologicznych a odbiorca tych usług. „Co” definiować i „czy” definiować? Roczniki Psychologiczne, XVI (4), 649-652. (ISSN: 1507-7888)

 

 Celińska-Miszczuk, A. (2013 Client Welfare and the Client. What and Whether to Define? Roczniki Psychologiczne, XVI (4), 653-656. (ISSN: 1507-7888)

 

Wiśniewska, L, Celińska-Miszczuk, A. (red). (2013). Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie. Warszawa: Difin

 

 Celińska-Miszczuk, A. (2013). Perspektywa personalistyczna w psychologii – próba odpowiedzi na wyzwanie indywidualności. W: K. Guzowski, A. Kostencka, G, Barth (red.), Osoba a wychowanie. Wokół pedagogiki i edukacji zdrowotnej według Jana Pawła II (s. 161-177). Lublin: Wydawnictwo KUL. (ISBN: 978-83-7702-539-0)

 

Celińska-Miszczuk, A. (2013). Opis typologiczny w badaniach empirycznych. Inspiracja współczesnej psychologii? W: Z. Dziemianko (red.), Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców  (s. 45-64). Poznań Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

 

Celińska-Miszczuk, A., Wiśniewska, L. (2013). Samopomoc? Blogi, grupy wsparcia i przyjaciele jako źródła wsparcia. W: L. Wiśniewska, A. Celińska-Miszczuk (red.), Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie  (s. 173-188). Warszawa: Difin.

 

Tucholska, K. Celińska-Miszczuk, A. (2013). Nastolatek otyły. Czy otyłość obciążą dorastanie? W: L. Wiśniewska, A. Celińska-Miszczuk (red.), Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie (s. 44-64). Warszawa: Difin.

 

Celińska-Miszczuk, A., Uchnast, Z. (2013). Wartości w działaniu osób o odmiennych typach charakteru. W:  Z. Uchnast (red.). Charakter: Jakość osobowego działania w podejściu teoretycznym i empirycznymi (s. 157-180). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. ISBN 978-83-7306-638-0

 

Celińska-Miszczuk, A. (2013). Hasło: „Styl życia – aspekt psychologiczny”. W: Encyklopedia Katolicka (t. XVIII, s. 1123). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2013). O charakterze i życiowym spełnieniu. W: P. Stolecki, M. Wilczewski (red.), O Pierwszej Komunii Świętej bez stresu. Materiały dla rodziców i duszpasterzy przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej (s. 168-175). Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.  

 

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Orientacja na współdziałanie z innymi - zabezpieczanie siebie a wartości realizowane w działaniu. Empiryczne badania studentów. W: B. Bereza, M. Ledwoch (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (T.2) Lublin: CPPP Scientific Press.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Charakter w badaniach empirycznych. Orientacja na współdziałanie z innymi i zabezpieczanie siebie. W: J. Karwat (red.), Komunikowanie społeczne w badaniach młodych naukowców (s. 11-30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Współdziałanie warunkiem wolności? Ujęcie W. Sterna (od modelu interakcyjnego do modelu ludzkiego działania). W: Z.B. Gaś (red.), Człowiek w obliczu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei (s. 215-234). Lublin: WN Innovatio Press.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2012) Rozwój charakteru rozwojem osoby. Inspiracje dla wspierających dzieci i młodzież w procesie wychowania. W: D. Bis, E. Smółka, R. Skrzyniarz (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych (s. 91-108). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2010). Typy charakteru a style aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów. W: A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką(s.21-37).Lublin:WydawnictwoNeuroCentrumwLublinie.

 

Celińska-Miszczuk, A. (2010). Czy Williama Sterna koncepcja osoby ludzkiej jest wciąż inspirująca? W: A. Tokarz (red.), Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? (s. 151-165). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

 

Bulzak, A., Celińska-Miszczuk, A. (2009). Style działania obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania i zarządzania (s. 93-116). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

 

 Celińska-Miszczuk, A. (2008). Williama Sterna personalistyczna perspektywa typologiczna. W:  P. Francuz, W. Otrębski (red.),  Studia z psychologii w KUL (t. 15, s. 11-26).  Lublin: Wyd.  KUL.

 

Celińska, A. (2006). Characterological Correlates of Temporal Competence. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time (s. 193-213). Lublin: Wyd. KUL.

 

Celińska, A.(2005). Korelaty charakterologiczne kompetencji temporalnych. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w KUL (t. 12, s. 277-305). Lublin: Wyd. KUL.

 

Celińska, A. (2003). Williama Sterna koncepcja krytycznego personalizmu. W: T. Rzepa (red.), Na ścieżkach historii psychologii (s. 131-140). Szczecin: AMP Studio.

 

Celińska, A. (2002). Konsument – podmiot czy przedmiot oddziaływań psychologa reklamy. W: M. Z. Stepulak (red.), Dylematy etyczno-zawodowe psychologa (s. 33-43). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Autor: AC
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019, godz. 16:10 - Agata Celińska-Miszczuk