profkm_120

 

e-mail: krzysztof.mielcarek@kul.pl

Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

Urodzony: 25.09.1963 r. w Elblągu

Kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Żonaty z Lucyną Mielcarek (psycholog), syn – Michał

 

Hobby: 

 

Dobra muzyka, zarówno klasyczna jak i popularna oraz muzyka folkowa inspirowana tekstami i muzyką Celtów.
Ulubieni pisarze: R. Brandstaetter, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien,
Komputery

 

Dewiza życiowa: 

 

Najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii, którego nie da się sprowadzić tylko do świadectwa za pomocą słowa. Warunkiem skuteczności ewangelizacji na zewnątrz jest nieustanna walka o osobisty rozwój duchowy oraz aktywny udział w życiu Kościoła. Nie zamykając oczu na grzech i słabości (własne i cudze) nie wolno poddawać się zgorzknieniu. Pan Bóg jest zawsze większy.
"Chrześcijanin jest zawsze człowiekiem nadziei " Jan Paweł II

 

I. Wykształcenie:

 

1978-1982 ­– IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Toruń.

 

1983­‑1987 – studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego

(wyróżnienie).

 

1987­‑1989 – studia licencjackie na Instytucie Nauk Biblijnych KUL

 

1989/1990 – roczny kurs w ekumenicznej szkole biblijnej w Holsbybrunn

(Szwecja).

 

1994 – doktorat z teologii biblijnej,

praca:       „Jezus – Ewan­gelizator ubogich”,

promotor:  ks. prof. dr hab. Józef Kuda­sie­wicz.

 

1997­‑1999 – studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Licencjat ukończony z ogólną oceną: magna cum laude.

2008.10.14 – habilitacja na podstawie tezy: Ιερουσαλημ, Ιεροσολυμα.

Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego

obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej.

 

II. Zainteresowania naukowe:

 

Dzieło Łukaszowe (Łk–Dz),

 

Septuaginta,

 

judaizm hellenistyczny i okres wczesnochrześcijański.

 

III. Funkcje akademickie i zawodowe:

 

1999 – asystent przy Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu

 

2000 – adiunkt przy Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu

 

2000/2001 – sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL

 

2000-2005  – sekretarz Instytutu Nauk Biblijnych KUL

 

2003- – koordynator kierunku Teologia programu wymiany naukowej Erasmus

 

2003-2006; 2015- –  kurator Koła Naukowego Teologów

 

2008-2012 – kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu

 

2012-2014 – kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu

 

2017 – kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich 

 

 

IV. Organizacje i gremia naukowe:

 

1999­‑ – Associazione ex­‑alunni Pontificio Istituto Biblico – Roma

 

2000-2004 – Redaktor Biblii Ekumenicznej Starego Testamentu

 

2003­‑ – Stowarzyszenie Biblistów Polskich (założone 2003)

 

2003­‑ – Catholic Biblical Association of America

 

2006‑2010 – Pontifical Council for Promoting Christian Unity –

Baptist World Alliance International Conversations

(członek katolickiej delegacji)

2008- – Society of Biblical Literature

 

2012- – “Faith and Order Commission” of the World Council of Churches

(członek komisji z ramienia Kościoła katolickiego)

 

V. Nagrody i odznaczenia:

 

2002 – Brązowy krzyż zasługi

 

2009 – Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeranensis”

 

2008 – Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą pracę habilitacyjną

 

VI. Granty naukowe

 1. W Katedrze realizowane jest zadanie pt. „Jeruzalem, Jerozolima. Znaczenie onomastyki Świętego Miasta w dziele Łukaszowym” dofinansowane przeze Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Mielcarek. Całkowita wartość projektu wynosi 49 222,25 zł. Wysokość dofinansowania z MEiN to 43 694,75 zł.
 2. Złożono wniosek o grant w ramach programu Doskonała nauka na realizację wydania monografii w języku angielskim pt. "Ojciec na ziemi w dziele Łukasza".

VII. Książki naukowe

 1. Jezus – Ewan­gelizator ubogich, Lublin 1994.
 2. Ἰερουσαλήμ( Ἱεροσόλυμα)Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin: Wyd. KUL, 2008, ss. 313.

  

VIII. Książki pod redakcją: 

 1. Dobrze, sługo dobry... Księga Pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS, Kielce: Verbum 2005.
 2. Królestwo Boże – dar i nadzieja [ABL 3] (editor and intro­duc­tion In The Kingdom of God – a Gift and a Hope), Lublin: Wyd. KUL, 2009, ss. 192.
 3. Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

 

IX. Artykuły naukowe:

 

1988

 

 1. «Problematyka literacko­‑historyczna Łk 4,16­‑30», RTK 35,1:1988, s.81­‑100.

 

1997

 1. «Natura słów Jezusa według Łk 4,22», w: W posłudze Słowa Pańskiego, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk., wyd. Jedność, Kielce 1997, s.203-212.
 2. «Kanon Pisma świętego», w: J. Kudasiewicz, Teologiczno­‑praktyczny wstęp do Pisma świętego, wyd. B&G, Lublin 19974.

 

1999

 1. «Drewno rp,gO (Rdz 6,14) – wróćmy do św. Hie­ro­ni­ma», w: „Czyn… człowieka odda mu zapłatę” (Prz 12,14b), Tarnów: Biblos 1999, s.112-118.

 

2000

 1. Interpretacja frazy „bogami jesteście” (J 10,34) w świetle tradycji ST i literatury między­tes­ta­mentalnej – próba oceny współczesnych rozwiązań, CT 70,1:2000, 63­‑85.
 2. «Przypowieść o zagubionej owcy w Trzeciej Ewangelii (Łk 17,1­‑7)», w: Wszystko czynię dla Ewan­gelii, Lublin 2000, s.265‑284.

 

2001

 1. «Ku nowej koncepcji natchnienia LXX», RT 48,1:2001, 5­‑25.

 

2002

 1. «Język Septuaginty i jego wpływ na autora Trzeciej Ewangelii», RT 49:2002, 33­‑47.
 2. «Komputer w służbie Ewangelii», w: „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16), Kielce: Jedność 2002, s.99­‑109.
 3. Demitologizacja, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” 2002, s.303­‑305.
 4. Jezus – Odkupiciel Świata i Narodów [Rec.] Biblia o odkupieniu. Praca zbiorowa pod reda­kcją Ks. R. Rubinkiewicza, Lublin: RW KUL 2000, Verbum Vitae 1:2002, 296­‑299.

 

2003

 1. «Żydowskie święto Pięćdziesiątnicy w per­spe­kty­wie św. Łukasza (Dz 2,1­‑41)», RT 50,1:2003 67­‑78.
 2. «„Cóż to jest Prawda?”. O prawdzie w Biblii», Zeszyty Karmelitańskie 24,3:2003, 20­‑26.
 3. «Doświadczenie odnowy w teologii», w: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku, red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik, Lublin: Gaudium 2003, s.272­‑275.

 

2004

 1. «„Tak samo czynili prorokom ich ojcowie” (Łk 6,23). Odrzucenie proroków w trzeciej Ewan­gelii w perspektywie Błogosławieństw», RT 51,1:2004, 93-113.
 2. «Piotr Apostoł – paradygmat czy żywy człowiek? Postać Piotra w drugiej Ewangelii», w: Opoka Kościoła Chrystusowego, S. Szymik, Lublin: KUL/Gaudium 2004, s.39-53.
 3. «Duch Święty Nauczyciel według trzeciego ewangelisty», w: Uważajcie jak słuchacie. Teoria i praktyka «lectio divina», red. S. Haręzga, Kielce: Verbum 2004, s.19-31.

 

2005

 1. «Między hebrajskim hayyîm a chrześcijańską eu­‑thanatos – tajemnica życia i śmierci w Biblii», w: Dobrze, sługo dobry... Księga Pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS, Kielce: Verbum 2005, s.77-91.
 2. «Jezusowe głoszenie słowa według Trzeciego Ewangelisty (Łk 4,18n)», Verbum Vitae 7:2005, 119-138.

2006

 1. Schnackenburg Rudolf», w: Leksykon Wielkich Teologów XX/XXI wieku, t. 3, Warszawa: Więź 2006, s. 322-336.
 2. «Łukaszowe opowiadanie o oczyszczeniu Świątyni (Łk 19,45n). Nar­ra­cja na usługach retoryki», RT 53,1:2006, s. 54-69.
 3. «Spór o mariologię w drugiej Ewangelii. Odpowiedź Józefowi Majewskiemu», w: „Bóg jest miło­ścią” (1J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, s. 299-309 [repr. Salvatoris Mater 8,3­‑4:2006, s. 229­‑238].

 

2007

 1. «Chrystologiczna oryginalność Testamentu Zabulona (9,8)», RT 54,1:2007, 69-81.
 2. «Chrystologia Testamentów dwunastu patriarchów», w: Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, red. H. Drawnel, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, s. 119-132.

 

2008

 1. «Wiara a trwałość sakra­men­talnej więzi małżeńskiej», w: Sens i wartość sakramentu mał­żeń­stwa, red. A. Czaja, M. Wyźlic, Lublin: Wyd. KUL, 2008, s. 113­‑
 2. «Chrystologia Ewangelii synoptycznych», w: Teologia Nowego Testamentu. Ewangelie Syno­pty­czne i Dzieje Apostolskie, t. 1, red. M. Rosik, Wrocław: PWT 2008, s. 81-128.
 3. «Moc Jezusowego słowa w dziele Łukaszowym», VV 13:2008, s. 111-128.
 4. «Biblijne podstawy instytucji katechumenatu rodzinnego i poręczycieli», w: Chrzest w życiu i misji Kościoła (III). Materiały z piątego Sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej. Siedlce, 20 października 2007, red. I. Chłopkowska, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa- Siedlce 2008, s. 17-27.
 5. «Jeruzalem czy Jerozolima? Miasto Święte w oczach Żydów i pogan w epoce hellenistycznej», w: Zachować tożsamość. Starożytny Izrael w obliczu obcych religii i kultur [Rozprawy i Studia Biblijne 31], red. P. Muchowski, M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, Warszawa: Vocatio, 2008, s. 206-218.


2009

 1. «Ps 134 a teologia Jeru­zalem w Łk-Dz» («Ps 134 and the Theology of Jeru­salem in Luke-Acts»), RT 56,1:2009, s.191-200.
 2. «Droga do Emaus drogą ku wierze w Zmartwychwstanie» («The Road to Emaus as the Way toward the Faith In Resurrection»), VV 15:2009, s. 157-170.
 3. «Powszechna wola zbawcza Boga na przykładzie Niniwy» («The Universal Will of God with Niniveh as its Example»), w: Stary Testament a religie, red. Ledwoń, Lublin: Wyd. KUL, 2009, s. 137-150.
 4. «Sprawiedliwość pośród wielu przymiotów Boga» («Righteousness Among Many of God’s Attributes »), Zeszyty Karmelitańskie 49,4:2009, s. 31-35.
 5. «Biblia grecka i jej wpływ na judaizm hellenistyczny» («The Greek Bible and its Influence on the Hellenistic Judaism »), Studia Nauk Teologicznych PAN 4:2009, s. 27-36.

 

2010

 1. «Heilsgeographie – geografia zbawienia – zapoznana idea świętej przestrzeni» («Heils­geo­gra­phie – the Geography of Salvation – a Forgotten Idea of the Sacred Space»), RB (2)57:2010, s.135-146.
 2. «Biblijna teologia kapłaństwa powszechnego» («The Biblical Theology of the Com­mon Priesthood»), w: Służyć i królować, czyli o kapłaństwie powszechnym. Mate­riały z XL Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechety­cznego w Krakowie (6. marca 2010 r.) [Duc in altum, 10], red. A.E. Klich OSU, Kraków: WN UPJPII, 2010, s.31-47.
 3. «Kapłaństwo powszechne według 1P 2,1-10» («The Common Priesthood according to 1P 2,1-10»), w: Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie [Ana­lecta Biblica Lublinensia 5], red. D. Dziadosz, Lublin: Wyd. KUL, 2010, s.265-279.

 

2011

 1. «Braterstwo w Piśmie Świętym» («The Brotherhood In the Holy Scripture»), w: Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Ko­ścioła w Polsce na lata 2010-2013, Poznań: KŚW, 2011, s.121-136.
 2. «Święte Miasto w pismach Filona z Aleksandrii i Józefa Flawiusza» («The Holy City in the Texts of Philo and Josephus»), w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w bra­niu. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. Ro­cz­nicę urodzin, red. B. Strzałkowska, Warszawa: Wyd. STB, 2011, t. 2, s. 1091-1103.

 

2012

 1. „Dynamizm i eklezjotwórcza moc Słowa na podstawie formuł zawartych w Dz 6,7; 12,24; 19,20” [ABL 7], Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (red. A. Piwowar, B. Migut) (Lublin 2012) 53-64.
 2. «The Prayer of Zechariah, Hannah and Symeon – a prayer of old people» [Modlitwa Zachariasza, Anny i Symeona – modlitwa starszych ludzi], VV 22:2012, s. 75-92.

 

2013

 1. « Historyczny wymiar Jezusa i Jego Ewangelii. Sześćdziesiąt lat badań biblistów KUL» («The Historical Aspect of Jesus and His Gospel. The Sixty Years of Research of Biblical Scholars from KUL»), Biblical Annals 3:2013, s. 109-118.
 2. «Ewangelijne drogi do wiary w Syna Bożego» («On Ways to Faith in the Son of God within the Gospels»), w: Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i Chrzest do Świadectwa. Program duszpasterski Ko­ścioła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań: KŚW, 2013, s.181-190.
 3. «The Authority of the New Testament», w: Authority in the Past and Present, K. Marchlewicz, K. Ilski, Poznań: Wyd. UAM, 2013, s. 11-23. ISBN 978-83-63047-23-8. [38775 zn]

 

2014

 1. „Wiara pogan w dziele Łukasza (Łk 7,1-10)”, w: Świadkowie wiary. Biblia o wierze, (red. D. Dziadosz) (ABL 9; Lublin: Wyd. KUL, 2014), s.181-194.
 2. „‘Three quests for the historical Jesus in Poland’ Zarys badań biblistów polskich okresu powojennego (1945-2012)” w: „Radujcie się w Panu” Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa (Pro Loco Bono 1; Szczecin: Volumina.pl, 2014) (red. C. Korzec, S. Mackiewicz), 207-225.
 3. „Ofiary z dzieci w obrębie początków tradycji hebrajskiej (Rdz 22,1-19; Sdz 11,29-40), w: Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, (red. K. Ilski, M. Chmielarz, Z. Kopeć, E. Kraskowska) (Badania Interdyscyplinarne 36; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014).

 

2015

 

 1. Świątynia jerozolimska jako miejsce pielgrzymowania w czasach Starego i Nowego Testamentu, Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin (red. M. Szmajdziń­ski)(Częstochowa: CWD „Regina Poloniae”, 2015), 425-445. (rec. H. Witczyk, A. Malina)
 2. Będziecie moimi świadkami po krańce ziemi (Dz 1,8). Łukaszowa wizja świadectwa z perspektywy Dziejów Apostolskich, (You Will Be My Witnesses to the Farthest Parts of the Earth (Acts 1:8). Lukan Vision of a Witness From the Perspective of Acts) Verbum Vitae 28:2015, 251-292.

 

2016

 1. Aktualność modelu izraelskiego mędrca wobec etosu współczesnego uczonego, Na­u­czy­ciel akademicki. Etos i warsztat (red. Bokus, E. Kosowska) University Tea­chers: Ethos and Methods (Warszawa: Lexem, 2016), 137-144. (rec. prof. dr hab. Agnieszka Dziubak. KUL, prof. dr hab. Elżbieta Putkiewiczowa, UW).
 2. Motyw gwiazdy w Ewangelii według św. Mateusza (2,1-12) (The Motif of the Star in the Gospel of Matthew [2:1-12]), Verbum Vitae 29 (2016) 175-197.
 3. Modlitwa w życiu Jezusa, Wykład pacierza, Teofil 1(34)2016, 74-80.
 4. Ewangelie dzieciństwa. Między Scyllą faktografii i Charybdą mitu, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 13(2016) 357-368.
 5. Biblia Tysiąclecia w polskich ruchach odnowy Kościoła ostatnich dekad XX wieku, Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie. Język–kultura–duchowość (Tyniec: Wyd. Benedy­kty­nów, 2016), 93-102.

 

2017

 1. Pieśń na trzy Głosy. Natchnione świadectwo synoptyków [A Three Part Song. The Inspired Testimony of the Synoptics] (Natchnienie Pisma świętego. W świetle świa­de­ctwa tekstów o nich samych; red. S. Szymik; Lublin: Wydawnictwo KUL 2017), 99‑109.
 2. Zachariasz – kapłan, ojciec, ofiarnik [Zechariah – a Priest, a Father and a Sacrificer], Biblical Annals 7/2:2017, 359-373.

 

2018

 1. “Plemię żmijowe” (Łk 3,7) i pokrewne wypowiedzi w Łk-Dz. Diagnoza sytuacji współczesnych Jezusowi czy kondycji człowieka?, Biblical Annals 8/2:2018, 191-211.
 2. “Septuagint Studies in Poland. Recent Trends And Current Status”, JSCS 91:2018, 41‑47.
 3. “Biblical Foundations”, Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church (red. J. Goleń i inni)(Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018), 42-60.
 4. Od „Stary Testament, Imperium Aleksandra Wielkiego” do „Nowy Testament, Chrześci­jaństwo u schyłku I wieku w basenie Morza Śródziemnego”, Atlas biblijny (red. A. Lisenbarth)(Warszawa - Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii; Bernardinum 2018). 327 s., ISBN 978-83-60024-23-2, s.226-289.

 

2019

 1. „Termin σήμερον („dziś”) w dziele Łukaszowym. Zarys współczesnych badań”, VV 35(2019) 213-240. https://doi.org/10.31743/vv.3252
 2. „Ewangelia Łukasza w kluczu narracyjnym. Pierwszy z dwóch hermeneutycznie zależnych aktów” [„The Gospel of Luke as a Narrative. The First of Two Hermeneutically Dependent Acts”], Artykuł recenzyjny: Michael Wolter, The Gospel According to Luke: Volume I (Luke 1–9:50) [Baylor-Mohr Siebeck Studies in Early Christianity] (Waco, TX: Baylor University Press 2016), BibAn 9/4 (2019) 739-748.
 3. S. Boukis, A. Ghazaryan Drissi, K. Mielcarek, “Towards a Global Vision of the Church”: The Faith and Order Commission’s Work on “Broadening the Table of Ecclesiological Dialogue”, International Review of Mission 108/2 (2019) 401-414.

 

2020

 1. „Maryja w Kościele apostolskim w świetle pism Łukaszowych”, Kościół i Maryja (red. A. Napiórkowski; Kraków: Wydawnictwo UPJP II 2020) 29-49.
 2. “Mary in the Apostolic Church in the Light of the Lucan Writings”, BibAn 10(67)/4(2020) 599-614.
 3. "Uświęć nas w Prawdzie. Synoptyczna tradycja o Jezusie nauczającym "w prawdzie" (Mk 12,14; Mt 22,16; Łk 20,21)" [Sanctify Us in Truth. The Synoptic Tradition about Jesus Teaching "in Truth" (Mk 12:14; Mt 22:16; Lk 20:21)], Zamieszkać w Słowie: rocznik Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej (ISSN: 2658-0454) 2(2020) 157-166.

 

2021

 1. „Pieśni o miłosierdziu w Ewangelii Łukasza (kantyki Maryi [1,46-55] i Zachariasza [1,68-79])”, Kogo szukasz? (J 20,15). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski, M. Kowalski; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2021) 413-424.
 2. “Introduction”, Signs, Wonders and Mighty Works [Analecta Biblica Lublinensia 17] (red. K. Mielcarek; Lublin: Wydawnictwo KUL 2021), 7-9 [ss.294]; ISBN: 978-83-8061-596-0.

 

X. Recenzje:

 

1999

 1. [Rec.] E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism, wyd. 5, Londyn: SCM Press 1996, RT 46,1:1999, 175­‑180.

 

2003

 1. «Wyjście jako dzieło Mądrości» [Rec.] B. Poniży, Księga Mądrości. Od egzegezy do teologii [BPN 17], Poznań: UAM 2001, Verbum Vitae 3:2003, 284­‑285.
 2. «Światło – Symbol zjawiającego się Boga» [Rec.] Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie św. Jana, Poznań: UAM 2002, Verbum Vitae 1:2003, 286­‑288.

 

2012

 1. Review: Fr. J.J. Kilgallen, A Wealth of Revelation. The Fourth Evangelists’ Intro­duction to Their Gospels [SB 34], Roma: EPIB, 2009, pp. 142, Biblical Annals 2:2012, s. 347-349.
 2. Review: J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji (Kielce: Jedność, 2011). CT 82/4(2012), 214-219.

2013

 1. Review: Joel B. Green, ed., Methods for Luke. Methods in Biblical Interpretation (New York: Cambridge University Press, 2010). Pp x + 157. $ 26.00. ISBN 978-0-521-71781-6, Biblical Annals 3:2013, s. 207-210.
 2. Review: Martin Karrer, Siegfried Kreuzer and Marcus Sigismund, eds., Von der Septuaginta zum Neuen Testament. Textgeschichtliche Erörterungen (Arbeiten zur Neutestamen­tli­chen Textforschung 43; Berlin – New York, NY: W. de Gruyter, 2010). Pp. ix + 461. € 129,95. ISBN 978-3-11-024001-6; Biblical Annals 3:2013, 467-468.
 3. Review: Nowy Testament a religie, red. Ireneusz Ledwoń OFM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 583 pp, ISBN: 978-83-7363-959-1 Ruch Biblijny i Liturgiczny 66,2:2013 187-192 (English).

2014

 1. Review: Bonnie J. Flessen, An Exemplary Man: Cornelius and Characterization in Acts (Eugene, OR: Pickwick, 2011). x + 195. Paper. $ 20. ISBN 978-1-61097-294-9, Biblical Annals 5:2014, 495-496.

2015

 1. Review: Andrés García Serrano, The Presentation in the Temple. The Narrative Function of Lk 2:22-39 in Luke-Acts (Analecta Biblica 197; Roma: Gregorian & Biblical Press, 2012), The Biblical Annals 5/1 (2015) 217-221.
 2. Recenzja: Ks. Antoni Paciorek, Kim On jest? Pytania o Jezusa z Nazaretu (Często­chowa: Edycja św. Pawła 2013), Verbum Vitae 28:2015 479-482.
 3. Recenzja: Ks. Piotr Przyborek, Szabat Jezusa w świetle Ewangelii św. Łukasza (Pelplin: Bernardinum 2014) Verbum Vitae 28:2015 493-500.

2016

 1. Recenzja: Ks. Antoni Paciorek, Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2015). ss. 535. PLN 49,95. ISBN: 978-83-7797-434-6, Biblical Annals 6/2:2016, 307-310.
 2. Review: Matthew S. Rindge, Jesus’ Parable of the Rich Fool: Luke 12:13-34 among Ancient Conversations on Death and Possessions (Society of Biblical Literature. Early Christianity and Its Literature 6; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2011). Pp. xix + 299. USD 36.95. ISBN 978-15-898-361-43; Biblical Annals 6/4:2016, 719-723.
 3. Recenzja: Piotr Łabuda, Abyś się przekonał o słuszności nauk.Lectio divina. Przypo­wieści z Ewangelii św. Łukasza (W Kręgu Słowa 16; Tarnow: Biblos, 2016). Ss. 130. PLN 18. ISBN 978-83-7793-416-6; Verbum Vitae 30 (2016) 325-328.

 

2017

 1. Review: Geir Otto Holmås, Prayer and Vindication in Luke-Acts. The Theme of Prayer within the Context of the Legitimating and Edifying Objective of the Lukan Narrative (Library of New Testament Studies 433; New York – London: T&T Clark, 2011), Biblical Annals 7/1:2017, 157-162.

2018

 1. Review: Lorenzo Rossi, Pietro e Paolo testimoni del Crociffsso-Risorto: La synkrisis in Atti 12,1-23 e 27,1-28,16. Continuita e discontuita di un paralelismo nell’opera lucana (Analecta Biblica 205; Rome: Gregorian & Biblical Press 2014) Biblical Annals 8/4:2018, 645-650.

2019

 1. Rev. Candida  R. Moss – Joel S. Baden,  Reconceiving  Infertility:  Biblical Perspecti­­ves  on  Procreation  and  Childlessness  (Princeton,  NJ:  Princeton  University Press 2015). Pp. 328. $43.95. ISBN:9780691164830, BibAn 9/1 (2019) 221-226.
 2. Rec. Bartosz Adamczewski, The Gospel of Luke. A Hypertextual Commentary (Euro­pean Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 13) (Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2016), BibAn 9/4(2019) 749-754.

 

XI. Działalność popularyzatorska:

 

1991- – Współpraca z Duszpasterstwem Pielgrzymkowym Księży Pallotynów

i innymi biurami pielgrzymkowymi: organizowanie grup pielgrzymów i studentów do krajów biblijnych (Izrael, Turcja, Grecja, Egipt i Jor­da­nia).

2000- – współpraca z ośrodkami dominikańskich studiów filozofii i teologii

(Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań)

2003- – współpraca z dominikańskimi ośrodkami duszpasterstwa

akademickiego i młodzieży

(warsztaty biblijne: Hermanice, Jamna, Jarosławiec)

2005-2016 – współpraca z czasopismem „Biblia krok po kroku” Kraków

 

2006- – współpraca z czasopismem „Krąg biblijny” Tarnów

 

2011- – wykłady w ramach Kursu Formacji Biblijnej INB KUL

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2023, godz. 13:18 - Krzysztof Mielcarek