Audytor wewnętrzny

Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:
1) realizacja zadań audytowych zgodnie z planem audytu wewnętrznego lub w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu wewnętrznego oraz zadań doradczych;
2) przygotowanie rocznego planu audytu opartego o analizę ryzyka działalności Uniwersytetu oraz rocznego planu kontroli;
3) przeprowadzanie czynności sprawdzających;
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu;
6) wsparcie dla jednostek organizacyjnych, w tym działania doradcze i wspierające realizację zadań Uniwersytetu;
7) współpraca z instytucjami zewnętrznymi kontrolującymi działalność Uniwersytetu.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona