Sekcja Biblijna Instytutu Nauk Teologicznych Wydziału Teologii KUL zorganizowała kolejne XV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. Sympozjum odbywało w dniach 23-24 października 2019 r. i zostało zatytułowane Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation”  (Znaki, cuda i przejawy mocy. Działania Boga w historii zbawienia). Tematyka sympozjum dotyczyła zjawiska cudów w Biblii i tradycjach poza­bilijnych, a także w świecie kultury Śródziemnomorza. Tematyka wystąpień nawiązywała do fenomenów i przejawów mocy Boga opowiadanych w Biblii i literaturze pozabiblijnej. W szerszej perspektywie mówiono również o historycznych, antropologiczno-kulturowych i teologicznych aspektach starożytnych tekstów dotyczących cudów obecnych w Biblii Hebrajskiej, Septuagincie, Nowym Testamencie i tekstach antyku chrześcijańskiego.

Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad, dziekan WT KUL, a pierwszą sesję specjalną poprowadził dyrektor Sekcji Biblijnej INT KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel. W ramach sesji wystąpili uczeni z Wielkiej Brytanii i USA, którzy są uznanymi specjalistami w podjętej tematyce. Prof. Richard J. Bauckham z Ridley Hall w Cambridge po­ru­szył temat naocznych świadków cudów Jezusa w Ewangelii Marka, o. Anthony Giam­bro­ne, OP z École Biblique z Jerozolimy przedstawił zagadnienie świadectw na temat uzdrowień w świeckie grecko-rzymskim. Natomiast Prof. Gra­ham H. Twelftree z London School of Theology zajął się kwestią tożsamości Jezusa jako czarodzieja (magician).

W kolejnej sesji dr Ibolya Balla z Pápa Reformed Theological Seminary (Węgry) zajęła się opisami cudów w Księdze Joela, a ks. Vincent Chukwuma Onwukwe, doktorant z Kato­li­ckiego Uniwersytetu Leuven (Belgia) zestawił biblijne opisy małżeństw zmagających się z bezdzietnością z podobnymi wyzwaniami w nigeryjskim plemieniu Igbo. O nowotestamen­towych tekstach dotyczących biblijnych znaków dyskutowali dwaj kolejni prelegenci. Ks. dr Nikos Skuras z Archidiecezji Gdańskiej analizował postawę cudownej przemiany Apostoła Piotra w konfrontacji z inicjatywami Boga wobec poganina Korneliusza (Dz 10). Dr. Jaap Doedens z Pápa Reformed Theological Seminary (Węgry) skupił się na znakach i cudach związanych z Apostołem Pawłem, wskazując na ich znaczenie w potwierdzeniu jego apostolskiej godności.

Czwartkowe sesje rozszerzyły pole badawcze na temat cudów do tekstów i kontekstów poza­biblijnych. Andrea Antenan Peecher, doktorantka z Uniwersytetu Notre Dame (USA) przedstawiła eschatologiczne znaczenie znaku krzyża, który ukazał się nad Jerozolimą, opisa­nego przez Cyryla Jerozolimskiego w liście do Konstantyna II. Doktorant z Uniwer­stytetu Goethego z Frankfurtu nad Menem (RFN), Abraham Boateng, podjął się analizy współcze­snego rozumienia znaków i cudów biblijnych w kontekście afrykańskiej kultury. Natomiast pracownik Auckland University (Nowa Zelandia), Marina Nikolaevna Pasichnik, zajęła się teologiczną interpretacją rosyjskich ikon dotyczącej zstąpienia Chrystusa do otchłani.

Ostatnia sesja zgromadziła polskich naukowców, którzy przygotowali swoje wystąpienia w ojczystym języku. Dr hab. Marek Baraniak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, podjął temat proroka jak Mojżesz zapowiadanego w tradycji deuteronomistycznej (Pwt 18,15.18). Doktorant z UAM, mgr Andrzej Łukasz Jędrzejczak, zanalizował zjawiska astronomiczne w kontekście obecności Boga na podstawie katastroficznych wizji ProtoIzajasza. Natomiast dr Agata Sowińska z Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła fenomen 'człowieka-cudu' w filo­zo­ficzno-religijnej literaturze hermetycznej pierwszych wieków ery chrześcijańskiej w ujęciu retorycznym. Sympozjum zakończył dyrektor sekcji biblijnej INT KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel.

Uczestnicy sympozjum poza ustnymi prezentacjami podjęli również merytoryczną dyskusję z przedstawioną tematyką. W najbliższych miesiącach wygłoszone referaty przyjmą kształt artykułów naukowych, które zostaną wydane w formie materiałów pokonferencyjnych.

 

Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

 

 

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019, godz. 15:57 - Marcin Zieliński