Instytut Nauk Biblijnych

Instytut Nauk Biblijnych
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin,
tel. +48 81 445 38 24
e-mail: inbibl@kul.lublin.pl
www.kul.lublin.pl/biblia
  Dzieło biblijne
ul Czwartaków 10 m. 4 ,
20 - 045 Lublin,
tel. 081 445 38 27
e-mail: dzielbib@kul.lublin.pl
www.biblista.pl

 


Międzynarodowa konferencja biblijna, Lublin, 23-25 października 2008

„Nie samym chlebem żyje człowiek” (Pwt 8,3)
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła


Lineamenta przygotowane przed powszechnym zgromadzeniem synodalnym biskupów zaplanowanym na październik 2008 roku podkreślają obecność tajemnicy Słowa Bożego w historii człowieka:
„Na początku było Słowo” (J 1, 1). „Słowo Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40, 8). Słowo Boże daje początek historii, stwarzając świat i człowieka: „Bóg rzekł” (Rdz 1, 3. 6. nn.), głosi jej centralne wydarzenie, którym jest Wcielenie Syna, Jezusa Chrystusa: „A Słowo stało się ciałem” (J 1, 14), i wieńczy ją niezawodną obietnicą spotkania z Nim w życiu bez końca: „Zaiste, przyjdę niebawem” (Ap 22, 20).
Absolutna pewność jest tym, co sam Bóg w swej nieskończonej miłości chce dać człowiekowi każdej epoki, a świadkiem tego ustanawia swój lud. Tę wielką tajemnicę Słowa jako największego daru Boga Synod chce adorować, z wdzięcznością medytować, głosić Kościołowi i wszystkim ludom.”
Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje międzynarodowe sympozjum biblijne na ten właśnie temat, który jest zgodny z misją i pracą samego Instytutu. Zadaniem studium Słowa Bożego jest nieustanne pogłębianie jego treści oraz przekaz tychże treści wszystkim otwartym na tajemnicę Słowa, które staje się Ciałem. Organizowane sympozjum stawia sobie za cel przeprowadzenie refleksji nad złożoną problematyką obecności Słowa Bożego w historii zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Pogłębiona refleksja nad tekstami biblijnymi prowadzi do lepszego rozumienia obecności Boga poprzez Jego Słowo w życiu człowieka współczesnego.
W międzynarodowym sympozjum biblijnym weźmie udział wybitny teolog nieustannie zaangażowany w przepowiadanie Słowa Bożego, wieloletni kaznodzieja Domu Papieskiego, nominowany do tej funkcji przez Ojca św. Jana Pawła II, ojciec Raniero Cantalamessa, OFMCap.
Do aktywnego uczestnictwa w sympozjum zapraszamy serdecznie zarówno biblistów jak i teologów również z innych ośrodków naukowych, zainteresowanych wzięciem udziału w sympozjum i wygłoszeniem referatu na temat związany z tematem sympozjum. Zgłoszenia prosimy kierować do ks. dra H. Drawnela (hdrawnel@kul.lublin.pl), odpowiedzialnego za stronę logistyczną sympozjum.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk /Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych/

Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz /były Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych/ 

 

Plik do pobrania: Program konferencji „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Pwt 8,3)

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2011, godz. 21:07 - Stefan Szymik