e-mail: arnold.zawadzki@kul.pl

 

Ks. Arnold Jan Zawadzki, prezbiter archidiecezji łódzkiej, doktor nauk biblijnych, adiunkt przy Katedrze Egzegezy Pism Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Dane osobowe:

Ur. 5 listopada 1973 roku w Łodzi. Po ukończeniu XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi, w 1992 roku wstąpił do Papieskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Rzymie. Filozofię studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, a teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.04.1999 z rąk Ojca świętego Jana Pawła II. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w rzymskiej parafii Santi Marcellino e Pietro in Laterano. W latach 2000 – 2003 roku pracował jako prefekt w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym w Rzymie. W roku 1999 podjął studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2004 otrzymał  na tymże Instytucie najpierw tytuł licencjata nauk biblijnych, a w 2009 roku tytuł doktora nauk biblijnych na podstawie rozprawy doktorskiej Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia. Un approfondimento esegetico napisanej pod kierunkiem Prof. Horacio Simian-Yofre SJ. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wykładowcą Pisma świętego i Egzegezy Starego i Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi

 

Zainteresowania naukowe:
- pisma prorockie ST
- teologia biblijna ST
- filologia biblijna
- Qumran
- okres perski w prowincji Yehud
- proroctwo ST jako praeparatio ad mysterium Christi
- metoda historyczna-krytyczna

 

Funkcje akademickie:
Redaktor ST The Biblical Annals
Redaktor ST i NT Łódzkie Studia Teologiczne
Członek zespołu redakcyjnego w Analecta Biblica Lublinensia
Członek Komisji przy KEP ds. nowego wydania Biblii Tysiąclecia
Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi
Wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

 


Książki (autor):
Il peccato di Gabaa, (Studia Biblica Lublinensia VIII) Lublin 2010; Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia, Wyd. Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 2013; Droga krzyżowa Naszego Pana. Rozważania egzegetyczno-biblijne, Wyd. Archidiecezji Łódzkiej, Łódź 2013.

 

Książki (redaktor):
Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości, (Analecta Biblica Lublinensia 13) Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

 

Wybrane artykuły/hasła:

„«Wysmaruję wam twarze gnojówką» (Ml 2,3b). Mowa Boga do kapłanów (Ml 2,1–9) jako manifest reformy Nehemiasza. Kryzys kapłaństwa i degradacja lewitów w pierwszej połowie V wieku przed Chr.”, Biblical Annals 13/1 (2023) 37-81.

„«Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje» (Iz 57,1a) –  obraz judejskiej elity w inwektywach Trito-Izajasza (Iz 56–57). Kryzys przywództwa w prowincji Jehud w połowie V wieku przed Chr.”, Biblical Annals 13/2 (2023) 251-295.-
„Mesjaństwo wrażliwe społecznie w Ml 3,1-5 i jego deuteronomistyczna korekta - studium egzegetyczno-historyczne”, w: Collectanea Theologica 84/2 (2014) 19-48 (przedruk w The Biblical Annals 5 (2015) 375-403).
„Nowe tłumaczenie i interpretacja Iz 55,3-5. Studium egzegetyczno-historyczne”, w: The Biblical Annals 7/1 (2017) 49-85.
 „Początek”,  w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz),tom XV, kol. 915-916.
„Sanheryb”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XVII, kol. 1049-1050.
„Sedecjasz”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XVII, kol. 1334-1335.
„Semkowski Ludwik”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XVII, kol. 1406.
„Strack Hermann Lebrecht”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XVIII, kol. 998.
„Idea kapłaństwa w Corpus Paulinum”, w: Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana, red. D. Dziadosz, (Analecta Biblica Lublinensia V) Lublin 2010, ss. 235-255.
„Biblijne pojęcie «odkupienia» w poezji Zbigniewa Herberta”, w: Biblia kulturowym kodem Europy, S. Szymik (red.), Lublin 2013 (przedruk z aktualizacją: „Poetyckie przesłanie Zbigniewa Herberta i problem jego chrześcijańskiej proweniencji”, w: Łódzkie Studia Teologiczne 23/4 (2014) 33-62).
„Pierwotny Kościół w konfrontacji ze światem pogańskim w świetle pism NT“, w: Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017) 3, ss. 109-144.
„Tobiasz”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XIX, Warszawa 2013,  kol. 815-816.
„Tobiasza Księga”, w: Encyklopedia katolica (red. E. Giglewicz), tom XIX, Warszawa 2013,   kol. 817-818.
„Uwielbienie”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XIX, Warszawa 2013, kol. 1443-1444.
„Hiob - człowiek wierzący «niepoprawnie dogmatycznie»”, w: D. Dziadosz (red.), Świadkowie wiary, Lublin 2014, ss. 75-83.
„Troska o robotnika na wynagrodzeniu w Mal 3,1-5 - deuteronomiczna próba zażegnania konfliktów społecznych w pierwszym dwudziestoleciu V w. przed Chr”, w: Verbum Vitae 25/1 (2014) 81-102.
„Biblia w życiu i nauczaniu Jana Pawła II”, w: Czytanki majowe w roku kanonizacji Jana Pawła II, red. ks. Rafał Leśniczak, Łódź 2014.„Dawidowe świadectwo o Bożym przebaczeniu w Iz 55,3-5 na tle wewnętrznych rozterek judejskich wygnańców (lata 550-539 przed Chr.)”, w: Verbum vitae 27 (2015) 21-35.
„Vogtle Anton”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XX, Warszawa 2015, kol. 109-110.
„Zimmerli Walther”, w: Encyklopedia katolicka (red. E. Giglewicz), tom XX, Warszawa 2015, kol. 1408.
„Izrael jako mesjańska Mądrość i jej świadectwo pośród narodów w Iz 55,3-5. Studium egzegetyczno-historyczne“, w:  Collectanea Theologica 2 (2016) 5-49.
„Jahwe – „szybki świadek” w Ml 3,5b na tle literatury międzytestamentalnej i rabinicznej“, w: The Biblical Annals 3 (2016) 325-356.
„Gioele e Amos in dialogo secondo Massimiliano Scandroglio“, w: Łódzkie Studia Teologiczne 23 (2015) 4, ss. 121-127.
„Sylwetka i funkcja prezbitera w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich na podstawie autentycznych Listów św. Pawła. Lata 50-67“, w: Łódzkie Studia Teologiczne 3 (2016).
“Hesed-miłość odpowiedzialna i wymagająca”, w: Rok miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej, S. Sosnowski (red.), Wydawnictwo Archidiecezji Łódzkiej (ISBN 978-83-62934-66-9) Łódź 2016.
“Rahamim – miłość wychowująca i gotowa do przebaczenia”, w: Rok miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej, S. Sosnowski (red.), Wydawnictwo Archidiecezji Łódzkiej (ISBN 978-83-62934-66-9) Łódź 2016.
Tłumaczenie z jęz włoskiego K. STOCK SJ, „Dekalog i Osiem błogosławieństw. Wstęp i podstawa dokumentu «Biblia a Moralność»”, w: W. Pikor (red.), Moralność objawiona w Biblii, Lublin 2011, ss. 27-36.
„W służbie Bożego Słowa”, w: Niedziela (Łódzki dodatek) 47/2009.
„W trosce o formację kapłańską”, w: Niedziela (Łódzki dodatek) 35/2010.
„Spotkanie dwóch światów”, w: Niedziela (Łódzki dodatek) 33/2011.

 

Promotor prac magisterskich:

SZYMON KIERKIEWICZ, „Cierpienie Pawła z Tarsu. Studium egzegetyczno-teologiczne - Kol 1,21-27”, Warszawa 2011.
MARIUSZ KIEŁBASA, „Wyrzeczenia i umartwienia w nauczaniu św. Pawła w Liście do Kolosan - 2,16-23”, Warszawa 2011.
MICHAŁ DOLACIŃSKI, Rola narodu wybranego w teologii św. Pawła, (nr. albumu 68775), Warszawa 2012.
KRZYSZTOF BURZYŃSKI, «Co mi po mnóstwie waszych ofiar?» (Iz 1,11). Krytyka oficjalnego kultu izraelskiego u proroków, (nr. albumu 68753), Warszawa 2013.
RICHARD POLAK, Apokryfy jako świadkowie rodzącego się Kościoła, Warszawa 2014.
GRZEGORZ SOBCZAK, Symbolika gestów prorockich w ST na podstawie Oz 1-3, Warszawa 2014 (nr albumu 68758).
MARIUSZ PIELUŻEK, Tło religijno-historyczne i teologia Ostatniej Wieczerzy, Warszawa 2015 (nr albumu 72878).
ANDRZEJ MICHALAK, Ciało Chrystusa a Lud Boży. Wizja Kościoła w Listach św. Pawła, Warszawa 2015 (nr albumu 77614).
PAWEŁ PAWLAK, Znaczenie Czeluści w dialogu Jezusa z duchami nieczystymi w Łk 8,26—28, Warszawa 2015 (nr albumu 72875).
MAŁGORZATA BŁESZYŃSKA, Objawienie tajemnicy Ducha Świętego na tle wypełnienia się starotestamentalnych proroctw, Warszawa 2015 (nr. albumu 78234).
DOROTA KOSZAŁKA, Jezus miłosierny Zbawca w Ewangelii św. Łukasza w oparciu o Przypowieść o Dobrym Samarytaninie (Łk 10,30-37), Warszawa 2015 (nr albumu 77744).
ANETA ANDRZEJEWSKA, Specyfika powołania prorockiego w sytuacji wygnania (Ez 1,1-3,15), Warszawa 2016 (nr albumu 68341).
TOMASZ KACPRZYK, Rola i znaczenie złych duchów w Boskim planie zbawienia na podstawie wybranych fragmentów z Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia, Warszawa 2016 (nr albumu 6849).
TOMASZ KARPECKI, Apokalipsa św. Jana księgą pocieszenia. Studium egzegetyczne na podstawie Ap 21, Warszawa 2015 (nr albumu 68180)
JOLANTA CZAPSKA, Biblijne pojęcie świętości małżeństwa na podstawie Listu do Efezjan 5, 21-33., Warszawa 2016.

 

Sympozja (organizator):

Organizator Wiosennego Sympozjum Biblijnego „Radość Ewangelii”, KUL, Lublin, 28 marca 2014.

 

Organizator konferencji krajowej:

52. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Łódź 16.09.-18.09.2014.

 

Sympozja (wygłoszenie referatu):

Wiosenne Dni Biblijne „Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana”, KUL, Lublin 24-25 marca 2010.
Konferencja międzynarodowa Jesienne Dni Biblijne „Biblia a moralność“, KUL, Lublin, 21 października 2010.
I Kongres Biblijny „Biblia kodem kulturowym Europy, UKSW, Warszawa 28-30 października 2011.
Wiosenne Dni Biblijne „Świadkowie wiary”, KUL 13 marca 2013.
XI Ogólnopolska Konferencja „Interpretacja Pisma Świętego: Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja i recepcja, UKSW, Warszawa, 16 maja 2017.

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2024, godz. 14:03 - Marcin Zieliński