e-mail: adam.kubis@kul.pl

 

Ks. Adam Kubiś, adiunkt w katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich w Sekcji Nauk Biblijnych, Instytutu Nauk Teologicznych, Wydziału Teologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Wykształcenie

 

1995-2001: studia filozoficzno-teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie

2001: magisterium z teologii biblijnej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Praca: Świadectwo Ducha Parakleta. Analiza literacko-egzegetyczna J 15,26-27. Promotor: ks. dr hab. Michał Bednarz.

2002-2006: studia licencjackie, Papieski Instytut Biblijny, Rzym.

2003-2004: studia filologiczno-archeologiczne w ramach programu „The Bible and Its World”, Rothberg International School, Hebrew University of Jerusalem, Izrael.

2006: licencjat nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie. Praca: "The Son Will Set You Free." The Johannine Concept of Liberation As Reflected in John 8,31-36. Promotor: prof. Johannes Beutler SJ.

2006-2010: studia doktoranckie, École biblique et archéologique française de Jérusalem.

2007-2008: visiting student, Department of Comparative Religion, Hebrew University of Jerusalem.

2008 (fall semester): visiting student, Harvard Divinity School, Boston, MA.

2011: doktorat nauk biblijnych, École biblique et archéologique française de Jérusalem. Praca: The Use of the Book of Zechariah in the Gospel of John. Promotor: prof. Luc Devillers OP.

2019: habilitacja, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cykl dziesięciu powiązanych tematycznie publikacji zatytułowany: „Jezus Chrystus – Objawiciel uobecniający Boga pośród ludu Przymierza. Intertekstualność kluczem chrystologii Ewangelii Janowej”. Recenzenci: dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW, prof. dr hab. Adam Sikora OFM (UAM), prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (KUL).

 

Zainteresowania naukowe

 

 • Corpus Johanneum
 • Intertekstualność

 

Funkcje akademickie i zawodowe

 

 • Wykładowca egzegezy ST i NT, geografii i archeologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (od 2012)
 • Zastępca redaktora naczelnego półrocznika Verbum Vitae (od 2014)
 • Redaktor działu recenzji w The Biblical Annals (2013-2017)
 • Visiting Professor w Pontificia Università Urbaniana, Rzym (2-19.10.2017), SS. Cyril & Methodius Seminary, Orchard Lake, MI, USA (winter semester 2019 oraz 2020)

 

 

Bibliografia

Publikacje w pełnej wersji tekstowej dostępne są na stronach:

 

 

2007

 1. „Tożsamość rozmówców Jezusa w J 8,31-59”, Ecclesiae, patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim (red. E. Białogłowski et al.) (Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 2007) II, 111-136. 

 

2012

 

 1. The Book of Zechariah in the Gospel of John(Études bibliques: Nouvelle série 64; Pendé: J. Gabalda et Cie 2012). Ss. 590. ISSN 0760-3541, ISBN 978-2-85021-214-7. Recenzje: J. Kręcidło, Studia Theologica Varsaviensia 50/2 (2012) 269-272; L. Devillers, The Biblical Annals 3 (2013) 214-217; M. Crimella, Rivista biblica 62 (2014) 275-278.
 2. „Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραφή in John 2:22 and 20:9. A Contribution to Johannine Temple-Christology”, The Biblical Annals2 (2012) 153-194.
 3. „Listy Janowe jako świadectwo wspólnoty przeżywającej kryzys”, Sympozjum 16 (2012), nr 1 (22) 37-58.
 4. „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Związek między Janowymi koncepcjami prawdy i wolności w świetle J 8,31-36”, Prawda was wyzwoli (Scripturae Lumen 4. Biblia i jej oddziaływanie; Tarnów: Biblos 2012) 59-85. ISBN 978-83-7793-080-9.
 5. „Lista dwunastu plemion w Ap 7,5-8”, Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012) 51-83.

 

2013

 1. „The Poor Widow’s Mite. The Contextual Reading of Mark 12:41-44”, The Biblical Annals3 (2013) 339-381.
 2. „Uniwersalizm miłości Boga według J 3,16”, Verbum Vitae23 (2013) 127-160.
 3. „Betlejem – między teologią, historią i archeologią”, Resovia Sacra18-20 (2011-2013) 9-30.
 4. „Ksiądz Adam Sudoł (1920-2012)”,  Pismo Diecezji Rzeszowskiej22 (2013) nr 4, 224-232.

 

2014

 1. „The Literary Form and Meaning of John 8:31-36”, The Biblical Annals4 (2014) 121-145.
 2. „Janowe rozumienie pracy Boga i człowieka. Studium zastosowania terminów ἐργάζομαι oraz ἔργον w czwartej Ewangelii”, Verbum Vitae 25 (2014) 127-154.
 3. „Czas Kościoła czasem świadectwa Ducha. Relacja pomiędzy Duchem Świętym a świadectwem w Dziele Łukaszowym”, Moc świadectwa. Sympozjum w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Katowice, 8-9 XI 2013 (red. J. Wilk) (Dni Duchowości 9; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014) 32-68. ISBN 978-83-7030-946-6.
 4. “Jesus’ Trial before Herod Antipas”, Resovia Sacra 21 (2014) 239-277.
 5. „Kobiety jako model wiary w Ewangelii Markowej”, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (Analecta Biblica Lublinensia 10, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 133-170. ISBN 978-83-7702-925-1.
 6. „Walka o integralną wiarę chrystologiczną w Pierwszym Liście świętego Jana w kontekście historii wspólnoty Janowej”, Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 11, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014) 83-102. ISBN 978-83-7702-976-3.
 7. [Rec.] John Bergsma, Bible Basics for Catholics. A New Picture of Salvation History (Notre Dame, IN: Ave Maria Press 2012). Ss. X+182. $14,95. ISBN-13 978-1-59471-291-3 [w:] Resovia Sacra 21 (2014) 565-568.
 8. [Rec.] Ks. Wojciech Pikor, Odkrywanie siebie w dialogu z Jezusem. Narracyjna lektura Ewangelii wg św. Jana (Biblioteka „Pastores”; Pelplin: Bernardinum 2014). Ss. 297. 24,90 zł. ISBN 978-83-7823-510-1 [w:] Verbum Vitae 26 (2014) 203-210.

 

2015

 1. „Człowiek czy anioł? Tożsamość młodzieńca w Markowej narracji o pustym grobie Jezusa (16,5-7)”, Przegląd tomistyczny21 (2015) 385-420.
 2. „Jezus piszący po ziemi (J 8,6.8). Przegląd poszukiwań dotyczących treści napisu, znaczenia gestu i kwestii piśmienności Jezusa”, Warszawskie Studia Teologiczne28/1 (2015) 124-151.
 3. „Drzewo figowe, osioł i woda żywa. Rola Księgi Zachariasza w Ewangelii Janowej”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 12 (2015) 383-407 = Resovia Sacra 22 (2015) 211-237.
 4. Ks. Jacek Stefański, Z Mojżeszem na ścieżkach naszego życia (Lublin: Gaudium 2014). Ss. 181. 15 zł. ISBN 978-83-7548-187-7 [w:] Verbum Vitae 27 (2015) 315-321.
 5. [Rec.] Ks. Henryk Witczyk, Błogosławieństwo wiary. Od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła (Kielce: Jedność 2015). Ss. 284. ISBN 978-83-7971-260-1 [w:] Verbum Vitae 27 (2015) 327-334.
 6. [Rec.] Ks. Andrzej Draguła, Emaus. Tajemnice dnia ósmego (Biblioteka „WIĘZI” 310; Warszawa: Towarzystwo „Więź” 2015). Ss. 211. 35 zł. ISBN 9788362610785 [w:] Verbum Vitae 28 (2015) 457-470.

 

2016

 1. „Znaczenie pozycji aniołów w grobie Jezusa w J 20,11”, The Biblical Annals6/3 (2016) 459-493.
 2. „’Miłości pragnę, nie krwawej ofiary’. Relektura Oz 6,6 w Ewangelii według św. Mateusza”, Collectanea Theologica 86/4 (2016) 103-124.
 3. „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia(red. A. Kubiś – K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). 505. ISBN 978-83-8061-291-4.
 4. „Radość Przyjaciela Oblubieńca z powodu głosu Oblubieńca w J 3,29”, Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości(red. A. Zawadzki) (Analecta Biblica Lublinensia 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016) 163-192. ISBN-978-83-8061-160-3.
 5. „Uboga wdowa – symbol Izraela, wzór ucznia, ikona Chrystusa”,  „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś - K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016) 287-312. ISBN 978-83-8061-291-4.
 6. [Rec.] Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from Galilee (Library of New Testament Studies 413 – Library of Historical Jesus Studies 8; London et al.: Bloomsbury, 2013). Pp. XVI + 224. GBP 17.99. ISBN 978-05-675-33-975 (Paperback) [w:] The Biblical Annals 6/4 (2016) 707-714.
 7. [Rec.] Ks. Roman Bartnicki, Dzieje głoszenia Słowa Bożego. Jezus i najstarszy Kościół (Kraków: Petrus, 2015). Ss. 362. PLN 49.00. ISBN 978-83-7720-309-5 [w:] Verbum Vitae 29 (2016) 357-364.
 8. [Rec.] Ks. Janusz M. Czerski, Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne (Opolska Biblioteka Teologiczna 156; Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2016). Ss. 226. PLN 19.90. ISBN 978-83-63950-74-3 [w:] Verbum Vitae 29 (2016) 365-370.
 9. [Rec.] Lorenzo Gasparro, Simbolo e narrazione in Marco. La dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12-25 (Analecta biblica 198; Roma: Gregorian & Biblical Press 2012). Ss. 682. EUR 49. ISBN 978-88-7653-198-9 [w:] Resovia Sacra 23 (2016) 477-484.
 10. [Rec.] Dorota Muszytowska, Etos chrześcijańskiej wspólnoty. Socjoretoryka Listu Jakuba (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016). Ss. 357. PLN 25,50. ISBN 978-83-8090-098-1 [w:] Verbum Vitae 30 (2016) 337-346.

 

2017

 1. „The Rhetorical syncrisis in the Johannine Presentation of Jesus and Peter”, The Biblical Annals 7/4 (2017) 487-529.
 2. „Kobieta cierpiąca na krwotok oraz córka Jaira jako symbol Izraela.
  Próba analizy symbolicznej Mk 5,21-43”, Studia nad Ewangelią według św. Marka. Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja (red. W. Linke – J. Kręcidło) (Lingua Sacra. Monografie 8; Warszawa: Bractwo Słowa Bożego – Ząbki: Apostolicum 2017) 66-111. ISBN 978-83-7031-992-2.
 3. [Rec.] William Randolph Bynum, The Fourth Gospel and the Scriptures. Illuminating the Form and Meaning of Scriptural Citation in John 19:37 (Supplements to Novum Testamentum 144; Leiden – Boston, MA: Brill 2012). Pp. 213. EUR 116. ISBN 978-90-04-22843-6 (hardback). ISBN 978-90-04-22914 (e-book) [w:] The Biblical Annals 7/3 (2017) 381-387.
 4. [Rec.] Massimo Grilli, Il Vangelo secondo Giovanni. Elementi di introduzione e teologia (Biblica; Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2016). Ss. 168. EUR 14,03. ISBN 978-88-10-22179-2 [w:] The Biblical Annals 7/3 (2017) 389-392.

2018

 1. „Dlaczego w relacji Mateusza Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 1: Referent drugiego zaimka αὐτῶν w Mt 21,7”, The Biblical Annals8/1 (2018) 29-45.
 2. „Dlaczego w relacji Mateusza Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy umieszczenia dwojga zwierząt w tekście Mateusza”, The Biblical Annals 8/2 (2018) 213-258.
 3. „Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Część 1: Interpretacje sakramentalne na tle współczesnych wyjaśnień J 13,1-20”, The Biblical Annals 8/3 (2018) 379-420.
 4. „Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Część 2: Argument odwołujący się do antropologii kulturowej”, The Biblical Annals 8/4 (2018) 567-586.
 5. „Temat stworzenia w Ewangelii Janowej”, Collectanea Theologica 88/3 (2018) 5-38.
 6. „Morderczy gniew. Intertekstualna lektura Mt 5,21-22”, Verbum Vitae 34 (2018) 249-287.
 7. „The Old Testament Background of “Ecce Homo” in John 19:5”, Biblica et Patristica Thorunensia 11/4 (2018) 495-519.
 8. „Metafora Oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 1. Oblubieniec spotyka Oblubienicę (J 1–4)”, Studia Gdańskie 42 (2018) 39-65.
 9. „Metafora Oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 2. Mesjańskie zaślubiny (J 12–20)”, Studia Gdańskie 43 (2018) 39-59.
 10. [Rec.] J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God’s Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016). Pp. 208. $19.99. ISBN 978-08-010-16-202 [w:] The Biblical Annals 8/2 (2018) 283-287.
 11. [Rec.] Steven D. Anderson – A.D. Riddle – Todd Bolen, Photo Companion to the Bible. The Gospels. I. Matthew. II. Mark. III. Luke. IV. John (www.BiblePlaces.com 2017). DVD & download. USD 299 [w:] Verbum Vitae 34 (2018) 495-497.

2019

 1. „Judas, Disciples or Jesus’ Word? A Mysterious Reference to «the Scripture» in John 17,12”, The Biblical Annals9/1 (2019) 131-176.
 2. „Wytyczne dla autorów INB KUL. IBS KUL Instructions for Contributors”, [w:] S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego. Wydanie drugie poprawione, uzupełnione i poszerzone (Kielce: Jedność 2019) 320-326.
 3. [Rec.] Scott Hahn, Czwarty Kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża (Kraków: Espirt 2019). Ss. 191. PLN 21,90. ISBN 978-83-66061-68-2 [w:] Verbum Vitae 35 (2019) 539-544.
 4. [Rec.] Marcin Mój, Kompozycje warstwowe w Ewangelii Marka (Attende Lectioni. Series Nova 1; Tarnów: Biblos 2018). Ss. 367. PLN 39,00. ISBN 978-83-7793-607-8 [w:] Verbum Vitae 35 (2019) 555-559.

 

2020

 

 1. „Female Figures as Symbols of Israel in Mark 5:21-43”, The Biblical Annals 10/3 (2020).
 2. „Wiara – dzieło Boga w nas. O rozumieniu „dzieł Boga” w J 6,29”, Przegląd biblijny 12 (2020) 100-107.

 

 

Więcej informacji na stronie https://pracownik.kul.pl/adam.kubis

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021, godz. 13:30 - Marcin Zieliński