a.piwowar_01

 

e-mail: andrzej.piwowar@kul.pl

 

Ks. Andrzej Piwowar, ur. 30.11.1970 r. w Szczytnie, adiunkt przy katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Wykształcenie:
1985-1989: Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie (profil matematyczno-fizyczny)
1989-1995: Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie
1995: Magisterium z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Praca pt. Poglądy Z. Kosidowskiego na temat Ewangelii synoptycznych w świetle współczesnej biblistyki
1997-2001: Specjalistyczne studia licencjackie z nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
2001: Licencjat z nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie . Praca pt. Il significato di ʽāmōn in Prv 8,30a (o. prof. M. Gilbert SJ)
2001-2005: Specjalistyczne studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
2006: Doktorat z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Praca pt. La vergogna come criterio della fama perpetua. Studio esegetico-teologico di Sir 40,1–42,14 (o. prof. M. Gilbert SJ)
2017: Habilitacja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Cykl artykułów powiązanych tematycznie pt. Poszukiwanie i zdobycie mądrości w greckiej wersji Księgi Mądrości Syracha

2021:  awans na stanowisko profesora KUL
 
Zainteresowania naukowe:
Biblijny język grecki
Księgi mądrościowe Starego Testamentu

 

Funkcje akademickie i zawodowe:
Sekretarz INB KUL (2007-2013)
Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL (2014-2016)
Członek Rady INB (2015- )
Członek Rady Wydziału Teologii KUL
Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Uczenia
Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia
Członek zespołu redakcyjnego The Biblical Annals
Członek zespołu redakcyjnego Verbum vitae
Członek zespołu redakcyjnego Studia Biblica Lublinensia
Członek zespołu redakcyjnego Analecta Biblica Lublinensia
Członek zespołu redakcyjnego Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2020-

Członek Rady Programowej dla kierunku Teologia i Nauki o Rodzinie (2020-

Członek Wydziałowej Komisji Grantowej (2020-

Członek Rady Programowej dla kierunku Teologia i Nauki o Rodzinie (2020-2023)

Członek Rady Doskonałości Naukowej (2024-2027)

 

Przynależność do organizacji:
Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Członek Associazione ex alumni PIB
Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

Nagrody:
2011: Nagrodę III stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za autorstwo wyróżniającego się podręcznika oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną

2018: nagroda II stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za autorstwo podręcznika pt. Składnia języka greckiego Nowego Testamentu

2020: nagroda III stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

2022: nagroda I stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe

 

Książki (autor):
1. La vergogna come criterio della fama perpetua. Studio esegetico-teologico di Sir 40,1 – 42,14 (Katowice 2006).
2. Greka Nowego Testamentu. Gramatyka (Kielce 2010).
3. Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian (Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 12; Lublin 2013).
4. Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 13; Lublin 2016; Wyd. II 2017).

5. Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I: Rozdziały 1 – 5 (Biblia Lublinensia 1; Lublin: Wydawnictwo KUL 2021)

6. Język grecki Nowego Testamentu. Tom I: Gramatyka – indeksy, (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2022).

7. Język grecki Nowego Testamentu. Tom II: Kucz do ćwiczeń – słownik – paradygmaty, (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2022).

 

Książki (współredaktor):
1. Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (red. H. Drawnel – A. Piwowar) (Analecta Biblica Lublinensia 2; Lublin 2009).
2. Moc Słowa Pańskiego (red. B. Migut – A. Piwowar) (Analecta Biblica Lublinensia 8; Lublin 2012).

 

Artykuły naukowe:
1. „Wierność w czasie próby (Syr 2,1-6)”, Verbum vitae 11 (2007), 99-126.
2.  „La storia testuale del Libro del Siracide”, Roczniki Teologiczne (2008) z. 1, 31-53.
3. „Słowo Boże jedynym źródłem najwyższej i doskonałej prawdy (Prz 30,1-6)”, Verbum vitae 13 (2008), 53-86.
4. H. Drawnel – A. Piwowar, „Wprowadzenie”, w: Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (red. H. Drawnel – A. Piwowar) (ABL 2; Lublin 2009) 5-11.
5. „Wizja sprawiedliwego władcy w biblijnej tradycji mądrościowej”, Zeszyty Naukowe KUL  1 (2009), 3-24.
6. „Znaczenie terminu !Ama' w Prz 8,30a”, Roczniki Biblijne 1 (2009), 103-126.
7. „Pochodzenie i natura starotestamentalnego kultu Molocha”, Studia Biblica et Orientalia 1 (2009), 107-134.
8. „Objawienie Boże w Starym Testamencie. Pole semantyczne pojęcia”, w: Stary Testament a religie (red. I.S. Ledwoń) (Biblioteka Teologii Religii; Lublin 2009) 95-123.
9.  „Funkcje i zadania arcykapłana według Księgi Mądrości Syracha”, Verbum vitae 17 (2010), 107-132.
10. „Syrach – obrońca prawowitego arcykapłana”, Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana (red. D. Dziadosz) (ABL 5; Lublin 2010) 93-117.
11.  „Rady mędrców starotestamentalnych odnoszące się do picia wina i alkoholu”, Biblia o alkoholu (red. K. Kościelecki – A. Kiejza) (Zakroczym 2010) 31-52; Trzeźwymi bądźcie 6 (2010), 27-36.
12.  „Dlaczego Syrach pominął Ezdrasza w Pochwale Ojców (Syr 44 – 50)?”, Biblical Annals 1/58 (2011), 105-131.
13.  „Antropologia”, w: Teologia Starego Testamentu, t.1: Teologia Pięcioksięgu (red. M. Rosik) (Wrocław 2011) 33-95.
14.  „Arcykapłan jako ten, który objawia chwałę Bożą i uobecnia Mądrość (Syr 50,6-10)”, ZN KUL 1 (2011), 61-82.
15.  B. Migut – A. Piwowar, „Wprowadzenie”, Moc Słowa Pańskiego (red. B. Migut – A. Piwowar) (Analecta Biblica Lublinensia 8), Lublin 2012, 5-11.
16.  „Biblijna koncepcja wiary”, Wiara i nowa ewangelizacja. Sympozjum w Wyższym Śląskim  Seminarium Duchownym. Katowice 9-10 XI 2012 (red. K. Lala) (Dni Duchowości 8; Katowice 2013) 13-39.
17.  „Mądrość pośredniczką wzajemnej miłości Boga i człowieka (Syr 4,11-19)”, Verbum Vitae 23 (2013) 57-101.
18.  „‘Wiara Jezusa Chrystusa’. Interpretacja i znaczenie syntagmy pistis Iēsou Christou”, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (ABL IX; Lublin 2014) 111-132.
19.  „Dwie drogi prowadzące do odnalezienia mądrości według Syracha. Analiza egzegetyczno-teologiczna Syr 51,13-30”, Biblical Annals 4/1 (2014) 57-96.
20.  „Marność ludzkiego życia w Księdze Koheleta?”, Verbum Vitae 24 (2013), 39-72.
21.  „Człowiek leniwy na tle wzorów pracowitości (Prz 6,6-11)”, Verbum Vitae 25 (2014), 41-79.
22.  „Początkowa koncepcja mądrości według Syracha. Syr 1,1-10 jako perykopa programowa”, Biblical Annals 4/2 (2014) 397-449.
23.  „Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Część I: Przyjęcie wychowania prowadzi do osiągnięcia mądrości (Syr 6,18-22)”, Biblical Annals 5/1 (2015) 111-135.
24.  „Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Część II: Poddanie się mądrości i jego skutki (Syr 6,23-31)”, Biblical Annals 5/2 (2015) 319-349.
25.  „Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Część III: Środki konieczne do zdobycia mądrości (6,32-37)”, Biblical Annals 6/1 (2016) 73-105.
26.  „Biblijny opis stworzenia świata i człowieka w odniesieniu do nauk przyrodniczych”, Naukowy a religijny obraz początku wszechświata i człowieka. Perspektywy dialogu (red. J. Golbiak – K. Jasiński – W. Kotowicz) (Olsztyn 2015) 49-95.
27.  „Apozycja tytułów chrystologicznych i imienia ‘Jezus’”, Biblica et Patristica Thorunensia 8/2 (2015) 111-128.
28.  „Czy logos w J 1,1c jest Bogiem czy posiada naturę boską?”, Misja teologii w uniwersytecie (red. M. Jodkowski – A. Nalewaj – M. Piechocka-Kłos) (Olsztyn 2015) 217-233.
29.  „’Podnieś się i rzuć się w morze!’ (Mk 11,23/Mt 21,21). Rzecz o powszechnym błędzie w tłumaczeniach polskich i jego teologicznych konsekwencjach”, Biblica et Patristica Thorunensia 9/2 (2016), 145-167.
30.  Mędrzec – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 14,20 – 15,10). Część I: Działanie mędrca (Syr 14,20-27), Biblical Annals 6/2 (2016) 183 -225.
31.  Mędrzec – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 14,20 – 15,10). Część II: Działanie mądrości (Syr 15,1-10), Biblical Annals 6/3 (2016) 357-417.
32.  „Uczony w Piśmie – ideał człowieka poszukującego mądrości (Syr 38,24; 39,1-11)”, Biblical Annals 6/4 (2016) 527-600.
33. „Firmament i ciała niebieskie świadkami Boga (Syr 43,1-12)”, Biblical Annals 7/1 (2017), 5-48.
34.  „Harmonia makrokosmosu w Syrachowym opisie ciał niebieskich (Syr 43,1-10)”, Verbum Vitae 31 (2017), 97-122.
35.  „Jezus zmartwychwstał czy został obdarzony zmartwychwstaniem? Interpretacja nowotestamentalnych form strony biernej czasownika ἐγείρω”, Biblical Annals 7/2 (2017), 251-269.

36. „Gniew człowieka w Księdze Mądrości Syracha”, Verbum Vitae 33 (2018), 93-127.

37. „Funkcja składniowa przyimka διά z dopełniaczem po formach strony biernej w języku greckim oraz jej znaczenie teologiczne”, „Podnieście głos i śpiewajcie…” (Syr 39,14). Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Bogdanowi Matysiakowi, prof. UWM, w 35 lecie święceń kapłańskich i 65 lecie urodzin (red. M. Karczewski – S. Mikołajczak – J. Ruciński) (Olsztyn 2017), 159-174.

38. „Znaczenie przymiotnika αἰώνιος w Setpuagincie, pseudoepigrafach Starego Testamentu i Nowym Testamencie w nawiązaniu do interpretacji Mt 25,46 Wacława Hryniewicza”, Verbum Vitae 36 (2019), 445-490.

39. „Znaczenie rzeczownika κόλασις w Septuagincie, pseudoepigrafach Starego Testamentu i w Nowym Testamencie w nawiązaniu do interpretacji Wacława Hryniewicza Mt 25,46”, Verbum Vitae 36 (2019), 409-444.

40. „Znaczenie Izaaka i Jakuba w historii Izraela według Syracha (Syr 44,22-23)”, Biblical Annals 1 (2019), 35-72.

41. „Abrahama w Pochwale Ojców (Syr 44,19-21)”, Colecthanea Theologica 4 (2018), 75-123.

42. „Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentalnej greki. Analiza merytoryczno-dydaktyczna”, Biblical Annals 3 (2019), 547-567.

43. „Respect for the Doctor (Sir 38:1-3)”, Biblical Annals 1 (2020), 31-62.

„The Origin and Significance of Medicaments According to Ben Sira (Sir 38:4-8)”, Biblical Annals 1 (2021), 25-62.

44. „Biblijne pojmowanie prawdy”, „Kogo szukasz?” (J 20,15. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (Stowarzyszenie Biblistów Polskich; Warszawa 2021) 469-496; Zamieszkać w Słowie 2 (2020), 89-126.

45. „The Origin and Significance of Medicaments According to Ben Sira (Sir 38:4-8)”, Biblical Annals 1 (2021), 25-62.

46. „Did Sirach See Himself as a Prophet?”, Biblical Annals 1 (2022), 135-152.

47. „The Sick Person’s Relationship with God in the Healing Process According to Ben Sira (Sir 38:9-11)”, Biblical Annals 4 (2022), 473-501.


 
Hasła encyklopedyczne i słownikowe:
1. „Miłosierdzie. W Nowym Testamencie”, EK XII, 1089-1090
2. „Miłosierdzie Boże. W Nowym Testamencie”, EK XII, 1108-1111
3. „Moloch”, EK XIII, 81-82
4. „Nahum”, EK XIII, 666
5. „Nahuma Księga”, EK XIII, 666-668
6. „Syrach”, EK XVIII, 1355-1356
7. „Wiara w Biblii”, EK XX, 435-439
8. „Władza. II Aspekt Biblijny”, EK XX, 761-762
9. „Zapłata”, EK XX, 1246
10.  „Miłosierdzie Boże, II. W Nowym Testamencie”, Nowy Słownik Teologii Biblijnej (red. H. Witczyk) (Lublin – Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL – Jedność, 2017) 570-573
11.  „Nahuma Księga”, (red. H. Witczyk) (Lublin – Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL – Jedność, 2017) 599-600
12.  „Wiara w Biblii”, (red. H. Witczyk) (Lublin – Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL – Jedność, 2017) 929-938
13.  „Władza”, (red. H. Witczyk) (Lublin – Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL – Jedność, 2017) 947-950
14.  „Zapłata”, (red. H. Witczyk) (Lublin – Kielce: Towarzystwo Naukowe KUL – Jedność, 2017) 985-989

 

 

BiogramPL

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2023, godz. 12:25 - Marcin Zieliński