ks. dr Marcin Kowalski

 

e-mail: marcin.kowalski@kul.pl

 

BiogramPL   BiogramANG

 

Ks. Marcin Kowalski, profesor KUL, katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki, Sekcja Nauk Biblijnych, Instytut Nauk Teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Wykształcenie:

1996-2002: Studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Kieleckim

2002: Magisterium z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca: Pielgrzymka do Boga obecnego w świątyni. Studium egzegetyczno-teologiczne Ps 84.

2002: Wyświęcony na prezbitera Diecezji Kieleckiej

2003-2011: Studia Specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie  

2004/2005: Program archeologiczno-językowy w Rothberg International School, The Hebrew University, Jerusalem

2007: Licencjat z Pisma Świętego, PIB Rzym. Praca: ‘We shall all be changed’ (1 Cor 15:51). Transformation of the Living at the Parousia of Christ. An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57 (Fr. J.-N. Aletti, SJ).

2011: Doktorat z Pisma Świętego, PIB Rzym. Dysertacja: Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10 (Fr. J.-N. Aletti, SJ).

2019: Habilitacja, Wydział Teologii KUL. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Usprawiedliwienie, dar nowego życia i Duch. Grecko-rzymski i żydowski charakter argumentacji Pawła w lekturze socjoretorycznej Rz 1–8”.

2021: profesura uczelniana KUL

 

Obecna pozycja:

profesor KUL, katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki, Sekcja Nauk Biblijnych, Instytut Nauk Teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Nagrody oraz wyróżnienia

2014: Nagroda II stopnia Rektora KUL za podejmowanie działań popularyzujących naukę i uczelnię

2015: Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

2020: Wyróżnienie Feniks 2020 w kategorii duchowość dla książki Jutro Niedziela. Rok A

2020: Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe

 

Zainteresowania naukowe:

 • Listy św. Pawła,
 • Retoryka antyczna,
 • Tradycja ustna,
 • Krytyka socjo-retoryczna,
 • Antropologia kulturowa,
 • Narratologia,
 • Jezus historyczny
 • Biblia w kulturze

 

Projekty naukowe i pola badań:

Pneumatologia Pawłowa na tle myśli stoickiej oraz żydowskiej okresu Drugiej Świątyni

Socjoretoryczna lektura listów Pawła

Kwestia małżeństwa i celibatu w 1 Koryntian 7

Korespondencja koryncka i List do Rzymian

Oralność i literacki charakter listów Pawła

Rewizja przekładu Biblii Tysiąclecia

 

 

Funkcje akademickie i zawodowe:

Wykładowca Pisma Świętego w Sekcji Nauk Biblijnych KUL (egzegeza listów Pawłowych)

Wykładowca Pisma Świętego WSD Kielce (listy Pawłowe i Stary Testament)

Wykładowca Pisma Świętego w St. Cyril and Methodius Seminary, Orchard Lake, MI (Stary Testament)

Visiting Professor w Pontificia Università Urbaniana, Rzym

Zastępca Redaktora Naczelnego w The Biblical Annals

Redaktor NT w Kieleckie Studia Teologiczne

Członek zespołu redakcyjnego w Analecta Biblica Lublinensia i Studia Biblica Lublinensia

Sekretarz ZN SBP i Stowarzyszenia Biblistów Polskich (2013-2018)

 

Recenzent

Biblica; Verbum Vitae; Kieleckie Studia Teologiczne; Collectanea Theologica; Wrocławski Przegląd Teologiczny.

 

 

Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych

 • Papieska Komisja Biblijna (od 2020 r.)
 • Associazione ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico in Rome
 • Association of the Polish Biblical Scholars (since 2011, secretary since 2012)
 • Polish Theological Association in Kraków (since 2012)
 • Society of Biblical Literature (2018)
 • European Association of Biblical Studies (2018)

 

Książki (autor):

Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10–13 (Lanham, MD: UPA 2013)

2 List do Koryntian (Biblia Impulsy. Nowy Testament VIII; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2018)

Straszna książka (współautor A. Szustak) (Kraków: Stacja7 2018)

Jutro Niedziela. Rok A (współautor P. Śliwiński) (Kraków: Stacja7 2019).

Jutro Niedziela. Rok B (współautor P. Śliwiński) (Kraków: Stacja7 2020).

Jutro Niedziela. Rok C (współautor P. Śliwiński) (Kraków: Stacja7 2021).

Apostoła Paweł na temat relacji homoseksualnych (2021) (w druku).

Duch w Rzymian 8. Paweł, stoicy i teksty żydowskie w dialogu (2020) (złożona do tłumaczenia i planowana do druku w T & T Clark).

 

 

Książki (redaktor):

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (ABL XI; Lublin 2014)

Kogo szukasz? (J 20,15). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (współredaktor W. Chrostowski) (Ad multos annos; Stowarzyszenie Biblistów Polskich; Warszawa 2021)

T. Montague, 1 List do Koryntian (red. naukowa M. Kowalski) (Katolicki komentarz do Pisma Świętego; Kraków: W drodze 2021)

T.D. Stegman, 2 List do Koryntian (red. naukowa M. Kowalski) (Katolicki komentarz do Pisma Świętego; Kraków: W drodze 2021)

 

 

Artykuły:

http://kul.academia.edu/MarcinKowalski

 1. “Transformation Necessary To Inherit The Kingdom Of God. Rhetorical Analysis Of 1 Cor 15:50-57”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 109-131.
 2. “Corruptible, Incorruptible and the Kingdom of God. Semantic Background of the Idea of Transformation in 1 Cor 15:50-53”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 133-153.
 3. “ ‘Slave of Christ, God’s Cultic Minister, Debtor of Greeks and Barbarians’. Pauline Apostolic Credentials in Rom 1,1-17”, ZN KUL 53/2 (2010) 3-23.
 4. „W obronie wspólnoty zagrożonej pogańskim wpływem: Paweł i fałszywi apostołowie w 2 Kor 10 – 13”, W służbie communio (red. Rzymski – T. Syczewski) (Drohiczyn 2012) 31-58.
 5. „Wiara w Chrystusa jako jedyna droga zbawienia. Analiza retoryczna Rz 1 – 4”, Kieleckie Studia Teologiczne 11 (2012) 91-112.
 6. „Rola słowa Bożego w procesie pojednania człowieka z Bogiem w świetle 2 Kor 5,16-21”, Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (red. B. Migut – A. Piwowar) (Lublin 2012) 79-100.
 7. „Sługa słowa i chluba Koryntu. Analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 Kor 1–7”, BibAn 3/2 (2013) 309-338.
 8. „Kerygmat Jezusa i kerygmat Pawła”, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 (Poznań 2013) 191-201.
 9. „Hiob wzywa Zmartwychwstałego. Ujęcie dramatu zbawienia w ‘Mesjaszu’ G.F. Haendla”,  Biblia kodem kulturowym Europy (ABL 9; Lublin 2013) 17-38.
 10. „’Abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą’ (2 Kor 5,21b). Zarys Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu i jej eklezjalne implikacje”, Kościół komunia i dialog. Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin (red. P. Kantyka – J. Czerkawski – T. Siemieniec) (Kielce 2014) 133-146.
 11. “Chi è quest’uomo che osa anche rimettere i peccati?”… (Lc 7,49). La trama ed il clou del racconto lucano sulla donna peccatrice (Lc 7,36-50), BibAn 4/1 (2014) 97-120.
 12. „Wolność w uścisku grzechu lub łaski: Deuteronomista, Syrach i Paweł na temat wolnej woli”, KST 13 (2014) 69-87.
 13. „Jak chwaląc siebie oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej periautologii w 2 Kor 10 – 13”, ZN SBP 11 (2014) 333-354.
 14. „Windisch, Hans”, EK XX (red. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 667.
 15. „Wjazd do Jerozolimy”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 741.
 16. „Zacheusz”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 1162.
 17. „Wprowadzenie”, Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia XI; Lublin Wydawnictwo KUL 2014) 5-7.
 18. „Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian”, VV 26 (2014) 95-126.
 19. Un fariseo triste, una peccatrice innamorata e Gesù dal potere divino. La costruzione dei personaggi in Lc 7,36-50”, BibAn 5/1 (2015) 137-158.
 20. Bóg ustanowił Chrystusa nowym miejscem przebłagania. Pawłowa wizja usprawiedliwienia według Rz 3,25-26”, Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47) (red. Mielcarek) (ABL XII; Lublin 2015) 163-190.
 21. „Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje (1 Kor 8,1b). Pawłowa reguła życia wspólnoty chrześcijańskiej według 1 Kor 8,1-11,1”, CT 85 (2015) 31-67.
 22. „Sobór i Paweł o wspólnocie małżeńskiej. Biblijne korzenie sakramentu małżeństwa w 1 Kor 7”, Kieleckie Studia Teologiczne 14 (2015) 65-82.
 23. „Paradoksy życia apostoła i wszechogarniająca radość (2 Kor 6,3-10)”, Radość Ewangelii (red. Zawadzki) (ABL XIII; Lublin 2015) 51-65
 24. Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 1: Retoryka i nowe podejście do tradycji ustnej”, BibAn 6/4 (2016) 611-654.
 25. „Powołani do życia w pokoju (1 Kor 7,15). Lektura socjoretoryczna ‘przywileju Pawłowego’ w 1 Kor 7,12-16”, VV 30 (2016) 121-152.
 26. „Nowe wino w starych bukłakach? Analiza socjoretoryczna Ef 5,21-33”, „Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś) (Lublin 2016) 393-418.
 27. „Wolność”, Nowy Słownik Teologii Biblijnej (red. Witczyk) (Kielce: Jedność 2017) 959-961.
 28. „Znak”, Nowy Słownik Teologii Biblijnej (red. Witczyk) (Kielce: Jedność 2017) 1004-1005.
 29. „Retoryka i socjo-retoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 2: Socjo-retoryka – projekt holistycznej lektury tekstu”, BibAn 7/1 (2017) 107-147.
 30. „Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5 – 8”, BibAn 7/4 (2017) 459-485.
 31. “‘Spodobało się Bogu objawić Syna swojego we mnie’ (Ga 1,15-16). Pochodzenie i natchniony charakter Ewangelii Pawła”, Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectw tekstów o nich samych (red. M. Wróbel – S. Szymik – K. Napora) (ABL XV; Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 151-172.
 32. „Apokaliptyczny gniew Boga i jego miejsce w Ewangelii Pawła (Rz 1,18-32)”, Verbum Vitae 33 (2018) 203-249.
 33. „God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5–8”, The Biblical Annals 8/1 (2018) 47-69.
 34. „The Brokerage of the Spirit in Rom 8”, Catholic Biblical Quarterly 80/4 (2018) 636-654.
 35. „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.1. Argumentacja Rz 8 i przegląd badań nad stoicką pneumą u Pawła”, The Biblical Annals 8/3 (2018) 421-456.
 36. „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.2. Paweł i stoicy na temat Ducha – podobieństwa i różnice”, The Biblical Annals 8/4 (2018) 491-544.
 37. “Rhetoric in the Service of the Gospel in “Inesperto nell’arte di parlare” (2 Cor 11,6) by A. M. Gieniusz, CR. The Biblical Annals, 9/1 (2019) 191-212.
 38. “How Oral Was Ancient Literature? The Case of Pauline Letters”, Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli) (eds. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2019) 61-85.
 39. „Między darem Bożym a konstruktem społecznym. Wczesnochrześcijańskie rozumienie płciowości na podstawie 1 Kor 11,2-16”, Biblica et patristica thorunensia 13/1 (2020) 59-104.
 40. “The Cognitive Spirit and the Novelty of Paul’s Thought in Rom 8,5-6”, Biblica 101/1 (2020) 47-68.
 41. „Separacja – tak, rozwód – nie. Wyzwania i implikacje płynące z metodologicznego rozwoju nauk biblijnych i teologii systematycznej” w: Dogmat i metoda (WAM 2020) 537-570. Wersja anglojęzyczna „Separation – Yes, Divorce – No. Challenges and Implications Resulting from the Methodological Development of Biblical Studies and Systematic Theology” w: Dogmat and Method (Brill 2021) (forthcoming).
 42. “Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: The Test Case of Romans 7:7–25” w: Piercing the Clouds. Lectio Divina and Preparation for Ministry (ed. K. Zilverberg – S. Carl) (Saint Paul, MN: Saint Paul Seminary Press 2021) 82-97.
 43. „Odrzucenie praw Stwórcy i relacje homoseksualne w Rz 1,26-27”, Verbum Vitae 39/1 (2021) 255-280
 44. „Honor i wstyd, prawo naturalne oraz Pisma. Podstawy Pawłowej argumentacji na temat żeńskich i męskich relacji homoseksualnych w Rz 1,26-27”, Verbum Vitae 39/1 (2021) 223-254.
 45. „Katalogi wad, Dekalog i relacje homoseksualne w 1 Kor 6,9-10 oraz 1 Tm 1,8-10”, Verbum Vitae 39/1 (2021) 281-306.
 46. “Baptism – the Revelation of the Filial Relationship of Christ and the Christian”. The Biblical Annals 11/3 (2021) 459-495.
 47. “Duch kognitywny i rozwój myśli Pawła w Rz 8,5-6”, Kogo szukasz? (J 20,15). Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski – M. Kowalski) (Ad multos annos; Stowarzyszenie Biblistów Polskich; Warszawa 2021) 258-281.
 48. „Antropologia Pawła – współczesne trendy i wyzwania”, Dobrze jest dziękować Panu (Ps 92,2). Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 70. rocznicę urodzin (red. J. Kręcidło – B. Strzałkowska) (Ad multos annos; Stowarzyszenie Biblistów Polskich; Warszawa 2021) 289-306.
 49. “The Spirit of Resurrection in Romans 8 and Its Jewish Correspondences”, JSNT 44/2 (2021) 254-283.

 

Recenzje książek:

 1. Giuseppe Pulcinelli, La morte di Gesù come espiazione. La concezione paolina (Studi sulla Bibbia e il suo ambiente 11). Cinsello Balsamo, Edizioni San Paolo 463 p. 14,5 x 21,5. € 32, Biblica (2008)
 2. Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla księdza profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2011), CT 81/4 (2011) 177-182.
 3. Jean-Noël Aletti, God’s Justice in Romans: Keys for Interpreting the Epistle to the Romans (trans. from the French by Peggy Manning Meyer) (Subsidia Biblica 37; Rome: Gregorian & Biblical Press 2010) pp. 336; The Biblical Annals 2 (2012) 335-343.
 4. Jean-Noël Aletti, Essai sur l’ecclésiologie des lettres de saint Paul (Études Bibliques nouvelle série 60; Pendé: Gabalda et Cie, 2009). 218. €45. ISBN 2-85021-194-1, BibAn 3/1 (2013) 197-201.
 5. Armand Puig i Tàrrech, Jesus: An Uncommon Journey. Studies on the Historical Jesus (WUNT II/288; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010). Pp. xii + 310. € 74,00.ISBN 978 -3 -16 -150504 -1, BibAn 3/2 (2013) 481-487.
 6. Karl Olav Sandnes, The Gospel ‘According to Homer and Virgil’: Cento and Canon (Novum Testamentum Supplements 138; Leiden: Brill, 2011). Pp. xii + 280. € 106. ISBN 978-90-041-871-84, BibAn 3/2 (2013) 489-493.
 7. Annette Weissenrieder and Robert B. Coote, eds., The Interface of Orality and Writing. Speaking, Seeing, Writing in the Shaping of New Genres (WUNT I/260; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010). Pp. xiv + 438. € 129,00. ISBN 978 -3 -16 -150445 -7, BibAn 3/2 (2013) 511-515.
 8. Todd D. Still and David G. Horrell, eds., After the First Urban Christians. The Social-Scientific Study of Pauline Christia­nity Twenty-Five Years Later (New York: T&T Clark, 2009). Pp. xii + 175. Paper. $29,95. ISBN 056-7-21967-4, BibAn 4/1 (2014) 213-217.
 9. Jason Maston, Divine and Human Agency in Second Temple Ju­daism and Paul. A Comparative Study (WUNT II/297; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010) Pp. 218 + VIII. Sewn paper. € 54,00. ISBN 978-3-16-150570-6, BibAn 4/1 (2014) 219-225.
 10. Paul Sampley and Peter Lampe, eds., Paul and Rhetoric (T&T Clark Biblical Studies; New York: T&T Clark, 2010). Pp. xvii + 260. Hardcover. $130,00. ISBN 978-0-56-702704-7, BibAn 4/1 (2014) 227-231.
 11. Sang M. Lee, The Cosmic Drama of Salvation. A Study of Paul’s Undisputed Writings from Anthropological and Cosmological Perspectives (WUNT II/276; Tübingen: Mohr Siebeck, 2010). Pp. 371 + XVII. Sewn paper. € 74,00. ISBN 978-3-16-150316-0, BibAn 4/1 (2014) 233-240.
 12. Michael F. Bird and Joel Willitts (eds.), Paul and the Gospels. Christologies, Conflicts and Convergences (The Library of New Testament Studies; New York: T&T Clark, 2011), BibAn 4/2 (2014) 467-471.
 13. David J. Rudolph, A Jew to the Jews. Jewish Contours of Pauline Flexibility in 1 Corinthians 9:19-23 (WUNT II/304; Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), BibAn 4/2 (2014) 461-465.
 14. Kathy Ehrensperger – Nathan MacDonald – Luzia Sutter Rehmann (eds.), Decisive Meals. Table Politics in Biblical Literature (Library of New Testament Studies 449; London – New York: T&T Clark, 2012), BibAn 5/1 (2015) 197-203.
 15. Larry W. Hurtado – Paul L. Owen (eds.), “Who Is This Son of Man?”. The Latest Scholarship on a Puzzling Expression of the Historical Jesus (Library of New Testament Studies 390; London – New York: Bloomsbury T&T Clark, 2012) BibAn 5/1 (2015) 205-209.
 16. Bas Van Os, Psychological Analyses and the Historical Jesus. New Ways to Explore Christian Origins (Library of New Testament Studies 432; London – New York: T&T Clark, 2012) BibAn 5/1 (2015) 227-234.
 17. James Constantine Hanges, Paul, Founder of Churches. A Study in Light of the Evidence for the Role of “Founder-Figures” in the Hellenistic-Roman Period (WUNT I/292; Tübingen: Mohr Siebeck 2012), BibAn 5/2 (2015) 435-442.
 18. Florian Wilk – J. Ross Wagner (ed.), Between Gospel and Election. Explorations in the Interpretation of Romans 9-11 (WUNT I/257; Tübingen: Mohr Siebeck 2010), BibAn 5/2 (2015) 479-486.
 19. Jeffrey W. Aernie, Is Paul also among the Prophets? An Examination of the Relationship between Paul and the Old Testament Prophetic Tradition in 2 Corinthians (LNTS 467; London – New York: T&T Clark 2012), BibAn 7/3 (2017) 375-379.
 20. Lutz Doering, Ancient Jewish Letters and the Beginnings of Christian Epistolography (WUNT I/298; Tübingen: Mohr Siebeck 2012), BibAn 7/4 (2017) 551-555.
 21. Mark T. Finney, Honour and Conflict in the Ancient World. 1 Corinthians in Its Greco-Roman Social Setting (LNTS 460; London – New York: T & T Clark 2012), BibAn 7/4 (2017) 557-561.
 22. Akiva Cohen, Matthew and the Mishnah. Redefining Identity and Ethos in the Shadow of the Second Temple’s Destruction (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. reihe 418; Tübingen, Mohr Siebeck, 2016), Biblica 98/2 (2017) 310-314.
 23. Stanley E. Porter – Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7; Leiden – Boston: Brill 2013), The Biblical Annals 8/4 (2018) 639-644.
 24. Reimund Bieringer – Emmanuel Nathan – Didier Pollefeyt – Peter J. Tomson (eds.), Second Corinthians in the Perspective of Late Second Temple Judaism (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 14; Leiden: Brill 2014) Pp. x + 348. €126 / $163. ISBN 9789004269286, The Biblical Annals 9/3 (2019) 639-644.

 

Sprawozdania:

 1. “Report from the symposium concluding the celebrations of the centenary from the foundation of the Pontifical Biblical Institute, Rome, 3-7th of May 2010”, The Biblical Annals 1 (2011) 221-224.
 2. „Działalność Instytutu Nauk Biblijnych KUL w roku akademickim 2010/2011”, BibAn 2 (2012) 397-419.
 3. „The First Biblical Congress of the Biblical Work Association”, BibAn 2 (2012) 421-426.
 4. „Działalność Instytutu Nauk Biblijnych roku akademickim 2011/2012”, BibAn 3/1 (2013) 227-242.
 5. „Doctorate Honoris Causa for H. E. Cardinal Gianfranco Ravasi (The John Paul II Catholic University of Lublin, September 27th 2012)”, BibAn 3/1 (2013) 243-245.
 6. “Report from the 8th International Biblical Conference ‘From the Faith of Abraham to the Faith of the Church’(The John Paul II Catholic University of Lublin, 18–19 October 2012 )”, BibAn 3/1 (2013) 247-251.
 7. „Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2012/2013”, BibAn 4/1 (2014) 241-254. 
 8. „Działalność Instytutu Nauk Biblijnych roku akademickim 2013/2014”, BibAn 5/1 (2015) 247-261.

 

Referaty na konferencjach:

 1. 30-31.03.2011, „Logos katallagēs (2 Kor 5,19). „Słowo” jednające świat z Bogiem i jego ambasadorowie”, „Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej”, INB KUL.
 2. 2011, „W obronie wspólnoty zagrożonej pogańskim wpływem: Paweł i fałszywi apostołowie w 2 Kor 10 – 13”, „W Służbie Communio”, WSD Drohiczyn.
 3. 10-30.10. 2011, „Hiob wzywa Zmartwychwstałego. Ujęcie dramatu zbawienia w Mesjaszu G. F. Haendla” „Biblia Kodem Kulturowym Europy”, INB KUL i Dzieło Biblijne.
 4. 01. 2012, „Biblijny wymiar Nowej Ewangelizacji. Refleksja w oparciu o dokumenty Verbum Domini, Porta Fidei oraz lineamenta dla XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat Nowej Ewangelizacji Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”, Rada Duszpasterska Diecezji Kieleckiej.
 5. 2012, „Dzieło Biblijne – propozycja dla Nowej Ewangelizacji”, Rada Kapłańska Diecezji Kieleckiej.
 6. 03. 2012, „Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. Regułą życia wspólnoty chrześcijańskiej według 1 Kor 8”. „Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)”, INB KUL.
 7. 21 stycznia 2013, „Kerygmat Jezusa i Kerygmat Pawła”, Komisja Duszpasterstwa KEP.
 8. 17-19. 09. 2013, „Jak chwaląc siebie oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej periautologii w 2Kor 10 – 13”, X Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Sympozjum Biblistów Polskich, Stowarzyszenie Biblistów Polskich.
 9. 16-17. 10. 2013, „Sprawiedliwość Boża w ekonomii Starego Testamentu i sprawiedliwość Boża w Jezusie. Odpuszczenie grzechów według Rz 3,21-26”, „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”, INB KUL.
 10. 03. 2014, „’Jakby smutni, lecz zawsze radośni’ (2 Kor 6,10) – paradoksy życia ucznia Jezusa i wszechobecna radość”, „Radość Ewangelii”, INB KUL.
 11. 20-21. 09. 2014, „Kłopotliwe wypowiedzi św. Pawła o małżeństwie”, „Problemy” z małżeństwem w Biblii, czyli Dobra Nowina o związku kobiety i mężczyzny, Stowarzyszenie Homiletów Polskich.
 12. 22-23. 10. 2014, „«Spodobało się Bogu objawić Syna swojego we mnie» (Ga 1,15-16). Pochodzenie i natchniony charakter Ewangelii Pawła”, „Natchnienie Pisma Świętego”, INB KUL.
 13. 2015, „Nowe wino w starych bukłakach? Pawłowe ujęcie roli kobiety w małżeństwie w Ef 5,22-33”, „Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia”, INB KUL.
 14. 20-21. 10. 2015, „Komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym (Rz 9,18). Tajemnica Bożego miłosierdzia w Rz 9-11”, XI Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne p.t. „Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego”,
 15. 11. 2015, „Prawda tekstu, prawda historii i prawdy wiary. Korzyści i wyzwania płynące z zastosowania retoryki i socjo-retoryki w lekturze tekstu biblijnego”, Zjazd Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, Warszawa, PWT.
 16. 03. 2016, „Stworzenie wciąż czeka na objawienie się synów Bożych (Rz 8,19). Nowe życie jak ziarno gorczycy według Rz 5 – 8”, „Nowe życie w Chrystusie”, UKSW, Warszawa.
 17. 11. 2016, “How oral was ancient literature? The case of Paul's letters”, Letters in the Antiquity, KUL Lublin.
 18. 03.2017, „Czy gniew Boży jest częścią Dobrej Nowiny? Analiza retoryczna Rz 1,18-32”, „Gniew Boży w Biblii”, KUL, Lublin.
 19. 7-9.06.2017, Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: Test Case of Rom. 7:7-25”, “Exegesis, Lectio Divina, and the Ministry of the Word”, 2017 Quinn Conference, The Saint Paul Seminary School of Divinity, Minneapolis, US.
 20. 03.2018, „O Duchu, który w nas mieszka (Rz 8,9). Co ma wspólnego św. Paweł ze starożytną filozofią i medycyną?”, Wiosenne Dni Biblijne „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”, KUL, Lublin.
 21. 17-19.09.2018, „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8”, 56. Sympozjum Biblistów Polskich, Łomża.
 22. 03. 2019, „Między darem Bożym a konstruktem społecznym. Wczesnochrześcijańskie rozumienie płciowości na podstawie 1 Listu do Koryntian”, Wiosenne Dni Biblijne KUL „Mężczyzną i kobietą stworzył ich”.
 23. 05-06.03.2019, „Duch zmartwychwstania u Pawła i jego ślady w tradycji grecko-rzymskiej i żydowskiej”, Międzynarodowe Sympozjum „Eschatologia v Biblii a Targumickej Tradicii”, Grekokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie,
 24. 01-05.07.2019, „The Cognitive Spirit and the Gift of New Life in Romans 8. The Novelty of Paul's Thought in Comparison to the Greco-Roman and Jewish Concepts of Pneuma”, SBL International Meeting Rome.
 25. 01-02.03.2021, „Antropologia Pawła z Tarsu”, sympozjum „Kościół i człowiek”, UPJPII, Kraków.
 26. 03.2021, „Apostoł Paweł na temat relacji homoseksualnych”, Wiosenne Dni Biblijne „Relacje homoseksualne a zamysł Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety”, KUL Lublin.
 27. 04.2021, „Chrześcijanie wobec przemocy imperium. Kościoły Pawłowe”, konferencja „Wolność religijna na świecie. Raport 2021”, UKSW, Warszawa.
 28. 27-30.06. 2021, “Changing Gender Roles and the Unchanging Message of 1 Cor 11:2–16”, „Inspiration and Truth of Sacred Scripture”, Quinn Conference, The Saint Paul Seminary, Minneapolis, US.
 29. 13-15.09. 2021, “Lew w starciu z orłem. Antyimperialna retoryka Pawła, Walny Zjazd i 58 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Radom, WSD.
 30. 20-21.10.2021, “Freedom and determinism in Rom 8:16. Paul, Epictetus and Contemporary Science on Free Will”, International Online Conference “Biblical Anthropology – A Message for Contemporary People”, KUL Lublin

 

Dydaktyka (studia magisterskie):

Księgi prorockie (ST)

Pięcioksiąg i Księgi Historyczne (ST)

Literatura Mądrościowa (ST)

Listy św. Pawła (NT)

The Holy Bible and Its Role in Culture

Women, Marriage, and Celibacy in Corinth: Socio-Rhetorical Reading of 1 Cor 7

 

Dydaktyka (studia doktoranckie):

The Art of Greco-Roman Rhetoric and Its Use in the Reading of Pauline Letters

Egzegeza listów Pawłowych

 

Prace doktorskie:

Promotor trzech prac magisterskich i pomocniczy trzech prac doktorskich

 

Media:

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (TV Trwam) (2012- obecnie)

Seria programów TV “W namiocie Słowa” i “Słowo Życia” (TV Trwam) (2011 – obecnie)

Seria programów TV „Siewcy Słowa” (TVP Kielce) (2014 – obecnie)

Programy radiowe “Rozmowy niedokończone” i “Szukając Słowa Bożego” (Radio Maryja) (2011 – obecnie)

 

 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021, godz. 20:16 - Marcin Zieliński