e-mail: krzysztof.napora@kul.pl

 

Dane osobowe

 

Ks. Krzysztof Napora, sercanin. Od roku 2012 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Asystent przy katedrze Ksiąg historycznych i dydaktycznych.

Urodzony w 1974 roku w Puławach. Egzamin dojrzałości zdał w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Puławach. W roku 1994 złożył pierwszą profesję zakonną w nowicjacie Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stopnicy. W latach 1994-2000 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. W roku 2000 w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Stanisława Hałasa scj. W tym samym roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2000-2002 pełnił funkcję wikariusza w parafii p.w. Dobrego Pasterza w Lublinie i katechety w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Z. Herberta w Lublinie.   

W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie uwieńczone zdobyciem stopnia licencjata nauk biblijnych. W latach 2003-2004 studiował w Rothberg International School Uniwersytetu Hebrajskiego w ramach programu „The Bible and Its World.” W latach 2007-2010 odbył studia doktoranckie w École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF). Tam też przedstawił i publicznie obronił swą pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Sonka op uzyskując tytuł doktora nauk biblijnych.

Od roku 2012 zatrudniony na stanowisku asystenta katedry ksiąg historycznych i dydaktycznych w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po reorganizacji Instytutu jest asystentem w Katedrze filologii biblijnej i literatury międzytestamentalnej. Ponadto jest wykładowcą Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

Jest członkiem Society of Biblical Literature, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

Obszar zainteresowań naukowych

Pięcioksiąg, Hermeneutyka biblijna, egzegeza rabiniczna

Hobby

 

Literatura piękna – zwłaszcza twórczość C.K. Norwida

 

Dorobek

 

Monografie:

 1. Breaking Boundaries: The Concept of Separation in Gen. 6.1-4. (Kraków: Dehon 2012).
 2. „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś; K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin 2016).
 3. Natchnienie Pisma Świętego w świetle świadectwa tekstów o nich samych (red. M. S. Wróbel, St. Szymik, K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 15; Lublin 2016)
 4. Uwierzyli Pismu i Słowu... Lectio divina do wybranych fragmentów Ewangelii (Kraków: Dehon 2018).

 

Artykuły i recenzje:

 1. „Wyjdź z niego! Egzorcyzmy w starożytnej Mezopotamii, w Biblii Hebrajskiej oraz w posłudze Jezusa Chrystusa,” Sympozjum 2.25(2013) 9-28.
 2. „‘Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze’ (Rdz 6,3). Długość ludzkiego życia na podstawie genealogii w Rdz 1-11,” Verbum Vitae 24(2013) 17-37.
 3. „‘Aby służył i strzegł’ (Rdz 2,15). Praca jako powołanie człowieka w świetle Rdz 1-2,” Verbum Vitae 25(2014) 11-33.
 4.  „Motywy religijne jako komponenty rzeczywistości negatywnej. Profanacja czy nadinterpretacja?” Zeszyty Formacji Katechetów 4.56(2014) 10-26.
 5. „‘Dam wam serce nowe’ (Ez 36,26). Bóg Starego Testamentu wobec ludzkiego serca,” Sympozjum 2.27(2014) 9-26.
 6. „Ojciec naszej wiary: Abraham a może Noe?”, Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (red. M. Kowalski) (Analecta Biblica Lublinensia 11; Lublin 2014) 147-160.
 7. „Idea wynagrodzenia w Starym Testamencie”, W misji wynagrodzenia Bogu przez Serce Jezusa. 250. rocznica ustanowienia święta Najświętszego Serca Jezusowego (1765-2015) (red. J. Wełna; E. Ziemann) (Kraków 2015) 190-204.
 8. „‘Kain, co pęk cierni niesie.’ Bóg wobec ludzkiego grzechu na podstawie Rdz 4,1-16”, Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47) (red. K. Mielcarek) (Analecta Biblica Lublinensia 12; Lublin 2015) 57-69.
 9. „‘Legò il suo figlio...’ Aqedah – lettura rabbinica di Gen 22,” Sympozjum 1.28(2015) 125-147.
 10. „‘Oggi tu sarai con me in paradiso’ (Lc 23,39-43). Misericordia Divina nell’anima di un malfattore”, Sympozjum 2.29(2015) 89-118.
 11. „Serce Boga w Piśmie Świętym,” Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce (red. Waldemar Pałęcki; Zbigniew Głowacki)  (Lublin: KUL 2016) 13-22.
 12. „‘I widział Bóg, że światło było dobre…’” (Rdz 1,4). Motyw światła w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu (Rdz 1,1–2,4a), Verbum Vitae 29(2016) 19-42.
 13. „‘Wąż,’ ‘Życie,’ czy And God saw the light, that it was good (Gen. 1:4 KJV) ‘Matka wszystkiego, co żyje’? Znaczenia imienia   חַוָּה(Ewa) i jego funkcja w Rdz 3,” „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś; K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia; Lublin 2016 ) 15-27.
 14. „Chronology in the Flood Narrative (Rdz 6-9),” Sympozjum 1.30 (2016) 63-82.
 15. „Odpowiednia dla niego pomoc”? Kobieta w Rdz 1-2,” Sympozjum 1.32(2017) 33-48.  
 16. „Obraz świata po potopie wg Rdz 8,22,” Verbum Vitae 31(2017) 46-67.
 17. „„Bojaźń i lęk” (Rdz 9,2), czyli o zwierzętach, które wyszły z arki... Znaczenie regulacji dotyczących relacji między człowiekiem i zwierzętami w Rdz 9,1-7,” Verbum Vitae 32(2017) 71-92.
 18. „Abraham – apostoł z Księgi Rodzaju,” Sympozjum 2.35(2018) 131-144.
 19. „Milczenie Boga w Biblii Hebrajskiej,” Sympozjum 1.36(2019) 11-30.
 20. „Czas w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu: dzień pierwszy (Rdz 1,3-5),” Verbum Vitae 35(2019) 7-32.
 21. „Jak piękna jest miłość twoja" (Pnp 4,10). Piękno w Pieśni nad pieśniami,” Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 32/3(127) 29-48.  
 22. Recenzja: Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny I/1, Częstochowa: Św. Paweł, 2013), Sympozjum 2.25(2013) 155-159.
 23. Recenzja: Mirosław Stanisław Wróbel, Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013), Sympozjum 2.25(2013) 160-164.
 24. Recenzja: Ronald Hendel, The Book of Genesis: A Biography (Lives of Great Religious Books; Princeton – Oxford 2013), Pp. xii + 287. Hardcover.  U.S. $24.95. ISBN 9780691140124, BibAn 4(2014) 497-501.
 25. Recenzja: Mirosław Stanisław Wróbel (przekład i opracowanie), Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju: tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, Lublin 2014, ss. 604, Sympozjum 2.27(2014) 151-155.
 26. Recenzja: Germano Galvagno i Federico Giuntoli, Dai frammenti alla storia. Introduzione al Pentateuco (GRAPHÉ 2; Torino: Elledici 2014). Ss. 416. 22 €. ISBN 978-88-01-04715-8, Verbum Vitae 27(2015) 299-305.
 27. Recenzja: Federico Giuntoli, La storia di Giacobbe (Fame e sete della Parola 53; Milano: San Paolo 2014). Ss. 96, €8. ISBN 978-88-215-7991-2, Verbum Vitae 28(2015) 471-478
 28. Recenzja: Ks. Krzysztof Bardski, Alegoryczno-symboliczna inter­pretacja Biblii (Kraków: Petrus, 2016). Ss. 237. PLN 29. ISBN 978-83-7720-377-4, Verbum Vitae 29(2016) 351-358.
 29. Recenzja: Wojciech Węgrzyniak, Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (SBLub  10; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014). ISBN 978-83-7702-894-0, Jezus Chrystus (Scripturae Lumen. Biblia i jej odziaływanie 7; Tarnów: Biblos 2015) 527-531.
 30. Recenzja: Michael Guillen, Zdumiewające prawdy. Jak nauka i Biblia zgadzają się ze sobą, Kraków 2016, ss. 251, Sympozjum 2.31(2016) 245-248.
 31. Recenzja: Dariusz Iwański, Księga Lamentacji. Jahwe zniszczył. Rozdz. 1-2. Wstęp, Przekład z oryginału, Komentarz (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2015) ISBN: 978-83-231-3482-4. Verbum Vitae 30(2016).

 

 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2020, godz. 10:23 - Marcin Zieliński