profat_120

Dane osobowe

Ks. Antoni Tronina, ur. 13 czerwca 1945 w Ostrowach nad Okszą, matura 1963 w LO w Krzepicach, studia teologiczne w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, święcenia kapłańskie 1969. Po czterech latach pracy duszpasterskiej rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL (1973-1976) uwieńczone tytułem licencjata, a w rok później doktoratem z teologii biblijnej. Następnie studia biblijne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1978-1980) zakończone stopniem licencjata nauk biblijnych i podróżą naukową do krajów biblijnych (Grecja, Turcja, Egipt, Izrael).
Od 1976 r. był pracownikiem Szkoły Biblijnej KUL i asystentem ks. prof. S. Łacha, po powrocie z Rzymu – adiunktem przy Katedrze Egzegezy Starego Testamentu; habilitacja na podstawie pracy Bóg przybywa ze Synaju. Staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela, Lublin 1989. W 1996 r. wraz ze stanowiskiem prof. KUL objął Katedrę Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu na Wydziale Teologii KUL, którą kieruje do dziś. Od 2001 profesor zwyczajny.
Od 1980 r. jest także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej. W latach 1989-1992 pełnił funkcję ojca duchownego Konwiktu Księży Studentów KUL. W latach 1992-1994 był rektorem WSD w Częstochowie, a w latach 1994-1998 kapelanem Domu Rekolekcyjnego w Laskach Warszawskich. Od 1998-2004 osiadł ponownie w Częstochowie, gdzie poza wykładami w WSD udzielał się naukowo w Archidiecezjalnym Radiu "Fiat", w Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz w Polskim Towarzystwie Mariologicznym. Prowadził też Szkołę Słowa Bożego w różnych ośrodkach. W roku 2004 powrócił do Lublina i zajął się wyłącznie pracą w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W latach 2000-2007 odbył szereg podróży naukowych do krajów Bliskiego Wschodu. Pracuje jako współredaktor naukowy Biblii Częstochowskiej i Nowego Komentarza Biblijnego (edycja Paulińska) oraz Biblii Lubelskiej (RW KUL).

Jest promotorem siedmiu prac doktorskich

Obszar zainteresowań naukowych:

Tło kulturowe Biblii (Ugarit, Qumran), filologia orientalna, a także mariologia biblijna.

Ważniejsze publikacje książkowe:

Jest autorem ok. 250 pozycji z różnych dziedzin biblistyki, w tym kilkunastu książek: Bóg przybywa ze Synaju (Lublin 1989); Teologia Psalmów (Lublin 1995); Zawitaj Pani Świata. Obrazy i symbole biblijne w Godzinkach (Niepokalanów 1995), Apokalipsa, orędzie nadziei (Częstochowa 1996); Psałterz Biblii greckiej (Lublin 1996); Panie, abym przejrzał (Lublin 1997); Do Hebrajczyków (Częstochowa 1998); Księga Tobiasza – Księga Judyty- Księga Estery (Lublin 2000); Biblia w Qumran (Kraków 2001); Wprowadzenie do języka syryjskiego (Kielce 2003); Przez Krzyż do światła (Niepokalanów 2004); Księga Kapłańska (Częstochowa 2006); Podstawy gramatyki języka ugaryckiego (Kielce 2006).


Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014, godz. 17:29 - Stefan Szymik