ORCID: 0000-0002-5191-0560
E-mail: dariusz.dziadosz@kul.pl

 

Pełna wersja tekstowa publikacji autorstwa ks. Dariusza Dziadosza dostępna jest na stronie: www.academia.edu

 

Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz – profesor nauk teologicznych w dyscyplinie nauki biblijne, a także kierownik Katedry Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jego praca naukowa oraz zainteresowania badawcze dotyczą starotestamentowych ksiąg historycznych, a szczególnie Pięcioksięgu i deuteronomistycznej historiografii Izraela (Joz˗2Krl).

 

Urodził się w roku 1968 w Lidzbarku Warmińskim. Jest księdzem archidiecezji przemyskiej. Pracował jako wikariusz w parafiach Rymanów i Strachocina. W latach 2006-2017 był rektorem WSD w Przemyślu. Od 2003 r. jest wykładowcą Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Wyższych Seminariach Duchownych w Lublinie i Przemyślu. Studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył tytułem magistra teologii uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy ze Starego Testamentu pod tytułem: Człowiek stworzony na obraz Boży, napisanej pod kierownictwem Ks. prof. dr hab. Stanisława Potockiego. W latach 1995-2002 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie zdobył licencjat i doktorat z nauk biblijnych. Tytuł doktora nauk biblijnych otrzymał na podstawie rozprawy: Gli oracoli divini in 1Sam 8 - 2Re 25, napisanej pod kierownictwem Ojców Profesorów: Stephena Pisano, SJ i Maurice'a Gilberta, SJ, a następnie opublikowanej pod tytułem: Gli oracoli divini in 1 Sam 8 – 2 Re 25. Redazione e teologia nella storia deuteronomistica dei Re (Rzym 2002). W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie oceny dotychczasowego dorobku naukowego oraz monografii zatytułowanej: Monarcha odrzucony przez Boga i lud. Proces redakcji biblijnych tradycji o Saulu (Przemyśl 2006). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 4 sierpnia 2023 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych w dyscyplinie nauki biblijne.

 

Obok wydanych drukiem rozpraw: doktorskiej i habilitacyjnej, jest autorem czterech innych monografii z zakresu egzegezy i teologii starotestamentowej: „Tak było na początku…” Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011, ss. 557); Księga Sędziów. Rozdziały 1-5. Seria: Nowy komentarz biblijny. Stary Testament. Tom VII, cz. I (Edycja Świętego Pawła 2019, ss. 586); Księga Sędziów. Rozdziały 6-12. Seria: Nowy komentarz biblijny. Stary Testament. Tom VII, cz. 2 (Edycja Świętego Pawła 2019, ss. 543) oraz Gilgal. Biblia – Archeologia – Teologia. Studium historyczno-krytyczne deuteronomi(sty)cznych tradycji o podboju Kanaanu (Biblioteka Szkoły DABAR 4; Bonus Liber; Rzeszów 2022, ss. 696). Ta ostatnia praca  naukowa jest pierwszym całościowym zebraniem i krytycznym opracowaniem hebrajskich i greckich tradycji biblijnych o Gilgal.

 

W latach 2017-2021 na zaproszenie JM Rektora Michaela Francisa Kolarcika, SJ prowadził zajęcia dydaktyczne na uniwersytecie biblijnym Pontificio Istituto Biblico w Rzymie (PIB) w charakterze invited scholar oraz secondo relatore del dottorato. Kilkuletnie zajęcia naukowo-badawcze i dydaktyczne prowadzone w ramach doktoranckiego seminarium naukowego na PIB w roli secondo relatore zaowocowały doktoratem z nauk biblijnych uzyskanym przez Danielę De Panfilis na podstawie rozprawy: Il racconto doppio nel Libro di Samuele obronionej w listopadzie 2021 r., którą opublikowano w Rzymie w prestiżowej serii wydawniczej Analecta biblica (235) w 2022 r.

 

Należy do grona nauczycieli Szkoły Dabar ( www.szkola-dabar.pl), rekolekcjonistów i wykładowców Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie, a także duszpasterzy-kaznodziejów regularnie propagujących Słowo Boże w różnych ośrodkach formacyjnych i wspólnotach parafialnych w kraju i poza jego granicami. Organizator i uczestnik naukowych i proforystycznych międzynarodowych oraz krajowych konferencji biblijnych i teologicznych. Współpracuje jako recenzent z redakcjami czasopism: Biblical AnnalsVerbum VitaePagina SacraStudia GdańskieBiblica et Patristica Thorunensia oraz wydawnictwami naukowych monografii biblijnych. Należy do Rady Programowej (Stary Testament) Urbaniana University Journal. Euntes Docete (Rivista quadrimestrale della Pontificia Università Urbaniana di Roma). Publikuje w języku polskim, angielskim i włoskim. Przynależy do naukowych stowarzyszeń biblijnych w Polsce i za granicą, jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich na kadencję 2023-2028 r.

 

CV   Biogram

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2023, godz. 08:02 - Marcin Zieliński