profhw_120

 

e-mail: henryk.witczyk@kul.pl

 

Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Wykształcenie:

1986-1991: Studia Specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie;

1997: Habilitacja, Wydział Teologii KUL. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Ubogi wołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach, wyd. RW KUL, Lublin 1997

2003: Tytuł naukowy profesora: Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara ekspiacji i nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003

 

Obecna pozycja:

Kierownik Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (2007 – )

 

Nagrody:

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003; październik 2004

Nagroda II stopnia Rektora KUL za podejmowanie działań popularyzujących naukę i uczelnię, grudzień 2014

 

Zainteresowania naukowe:

 • Ewangelia według św. Jana,
 • Księga Psalmów,
 • Retoryka hebrajska,
 • Tradycja ustna,
 • Krytyka historyczno-literacka,
 • Antropologia kulturowa,
 • Narratologia,
 • Jezus historyczny,
 • Animacja biblijna duszpasterstwa,
 • Apostolat biblijny

 

Wybór i nominacja do Papieskiej Komisji Biblijnej:

- pierwsza kadencja (2009 – 2014);

- druga kadencja (2015 do teraz) 

 

Projekty naukowe i pola badań:

Natchnienie i prawda Pisma świętego

Antropologia biblijna

Chrystologiczna i eklezjologiczna lektura Psalmów

Teologiczno-antropologiczna lektura ksiąg sapiencjalnych ST-u

Pneumatologia w tradycji Janowej NT-u

Soteriologia w tradycji Janowej NT-u,

Biblijna wizja miłości między mężczyzną i kobietą

Oralność i literacki charakter Ewangelii synoptycznych i Ewangelii wg św. Jana

Redakcja naczelna rewizji przekładu Biblii Tysiąclecia

 

Funkcje akademickie i zawodowe:

Wykładowca Pisma Świętego w Sekcji Nauk Biblijnych KUL (teologia biblijna)

Wykładowca Pisma Świętego WSD Kielce (chrystologia i pneumatologia Ewangelii)

Redaktor Naczelny Verbum Vitae

Członek zespołu redakcyjnego w Analecta Biblica Lublinensia

Członek zespołu redakcyjnego w Studia Biblica Lublinensia

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich (2013 do teraz)

 

Recenzent

The Biblical Annals; Kieleckie Studia Teologiczne; Collectanea Theologica;

 

Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych

 • Associazione ex-alunni del Pontificio Istitutu Biblico in Rome
 • Association of the Polish Biblical Scholars (since 2011, secretary since 2012)
 • Polish Theological Association in Kraków (since 2012)

 

Książki:

 

 1. Teofania w Psalmach, PTT, Kraków 1985;
 2. Psalmy – dialog z Bogiem, wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1995;
 3. Misterium miłości. Prorocka pieśń o miłości (Iz 61,10-62,9) w interpretacji Ojców Kościoła, wyd. Jedność, Kielce 1996;
 4. „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach, wyd. RW KUL, Lublin 1997;
 5. Gesù nel ruolo di Elia. Secondo Gv. 1, 19-34, Casale Monferrato 1998;
 6. Gesù - Giudice con la sua parola e la sua voce (Gv 5,19-30 e 12,44-50), wyd. Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1998;
 7. Rok Boga Ojca (współautor z Józefem Kudasiewiczem), wyd. Jedność, Kielce 1999;
 8. Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje (współautor z Józefem Kudasiewiczem i Stanisławem Czerwikiem), wyd. Jedność, Kielce 2001;
 9. Chrystus zbawia w sakramentach. Misje jubileuszowe (współautor z Józefem Kudasiewiczem), wyd. Jedność 2001;
 10. Kontemplacja Chrystusa – Ikony miłosiernego Ojca. Medytacje biblijno-kerygmatyczne (współautor z Józefem Kudasiewiczem)
 11. Intensywny rozwój myśli teologicznej Seminarium Duchownego w Kielcach (1981-2002), wyd. Jedność, Kielce 2002; ​
 12. Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata, Lublin 2003;
 13. Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka (współautor z Józefem Kudasiewiczem), wyd. Jedność, Kielce 2011;
 14. Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii czwartej Ewangelii, wyd. Jedność, Kielce 2012;
 15. Błogosławieństwo wiary. Od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła, wyd. Jedność, Kielce 2015;
 16. Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, wyd. Jedność, Kielce 2015;
 17. Natchnienie – Prawda – Zbawienie, wyd. Pallottinum, Poznań 2020 (w druku)

 

Redakcja naukowa wielkich dzieł:

 

– Biblia dla każdego, t. I-X, wydawnictwo Jedność, Kielce 1995-2008
– Nowy Leksykon Biblijny, wydawnictwo Jedność, Kielce 2015;

– Nowy Słownik Teologii Biblijnej, wydawnictwo Jedność, Kielce 2017.

Założyciel i redaktor naczelny półrocznika biblijno-teologicznego „Verbum Vitae”
– od 2002 roku do dziś ukazało się 36 numerów i łatwo dostępna wersja internetowa.

 

Artykuły:

 1. Czemu służy „gniew” Boga, Verbum Vitae 34 (2018), 7-11.
 2. Gniew Boga jak gniew człowieka?, Verbum Vitae 33 (2018), 7-18.
 3. Dlaczego przez czas do wieczności?, Verbum Vitae 35 (2019), 7-9.
 4. Wielowymiarowa re-kreacja postaci literackich, Biblica et Patristica Thoruniensia 11/2 (2018), 177-195.
 5. Wiarygodność historyczna Ewangelii – nowe kierunki badań, w: Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa (red. P. Artemiuk), Wydawnictwo: Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, 70-116.
 6. Wieczerza Pańska – „pamiątka” Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania jako ekspiacyjnej Ofiary „za wielu” i Ofiary Nowego Przymierza (1 Kor 11,23-27; Łk 22,19-20), BibAnn 8 (2018) nr 4, 545-565.
 7. Wizja miłości mężczyzny i kobiety w Pieśni nad pieśniami. Implikacje psychologiczne-pedagogiczne, Roczniki Pedagogiczne Tom 11 (47) 2019, nr 3, 37-57.
 8. Bóg i Jezus Chrystus nie błogosławi relacjom homoseksualnym, art. z dn. 5.07.2019 opublikowany w wersji elektronicznej na portalu Opoka (https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/kswitczyk_homoseksualizm.html).

 

Najważniejsze recenzje:

1.Ocena dorobku naukowego, pracy dydaktycznej i działalności organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego {Recenzja naukowa w czasopiśmie), 2018-09-01, drukowana w WST 31(2018), 13-21;

2. Laudacja na cześć ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z okazji nadania honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich, XV Walne Zebranie SBP, Łomża, 17 IX 2018.

 

Referaty na sympozjach i sesjach naukowych:

1.Udział w międzynarodowych sesjach plenarnych Papieskiej Komisji Biblijnej, Kongregacja Nauki Wiary, Watykan: każdego roku od 2010 do 2019;

 

Dydaktyka (studia magisterskie):

Księgi prorockie (ST)

Księga Psalmów (ST)

Literatura Mądrościowa (ST)

Ewangelie synoptyczne (NT)

Ewangelia według św. Jana (NT)

 

Dydaktyka (studia doktoranckie):

Teologia Biblijna

 

Prace doktorskie:

Promotor 18 prac doktorskich i 34 prac magisterskich

 

Media:

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (TV Trwam) (2012- obecnie)

Seria programów TV “W namiocie Słowa” i “Słowo Życia” (TV Trwam) (2011 – obecnie)

Seria programów TVP Info „Narodowe Czytanie Pisma Świętego”: List do Galatów, Listo do Rzymian, Ewangelia według św. Jana, Ewangelia wg św. Mateusza (TVP Warszawa) (20117 – obecnie)

Programy radiowe “Rozmowy niedokończone” i “Szukając Słowa Bożego” (Radio Maryja) (2007 – obecnie) 

 

Działania organizacyjne:

- we wrześniu 2005 roku powołał do istnienia stowarzyszenie „Dzieła Biblijne im. Jana Pawła II”; zatwierdzone przez KEP w roku 2008 i ustanowione „ogólnopolskim stowarzyszeniem kościelnym”; jest jego przewodniczącym;

- w roku 2007 zainicjował na falach Radia Maryja stałą audycję „Szukając Słowa Bożego”, a w Tv Trwam cykliczny, nadawany co tydzień przez wiele lat program „W namiocie Słowa”;

- w roku 2009 zainicjował wraz z moderatorami Dzieła Biblijnego ogólnopolski Tydzień Biblijny, który otwiera Niedziela Biblijna;

- w listopadzie 2009 roku papież Benedykt XVI powołał go do Papieskiej Komisji Biblijnej; jest współautorem dokumentu „Prawda i natchnienie Pisma świętego” (2014); aktualnie uczestniczy w pracach nad dokumentem poświęconym antropologii biblijnej;

- w roku 2011 zorganizował Pierwszy Kongres Biblijny w Warszawie w dn. 28-30.09 pod hasłem: „Biblia kodem kulturowym Europy”. Głównym gościem kongresu był ks. kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury;

- od 2008 do 20016 roku był dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych KUL; nawiązał współpracę naukowo-dydaktyczną z Papieskim Instytutem Biblijnym oraz Uniwersytetem Urbaniańskim w Rzymie; zainicjował sympozja naukowe pod hasłem: Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne na KUL-u;

- w roku 2012 powołał do istnienia Telewizyjny Uniwersytet Biblijny, który prowadzi wykłady z zakresu interpretacji Pisma świętego w Tv Trwam (na żywo); wcześniej był odpowiedzialny za prowadzenie tzw. Namiotu Słowa (wraz ze studentami bibliści z Dzieła Biblijnego wyjaśniali wszystkie księgi Pisma świętego, tzw. lechio continua – w oparciu o „Biblię dla każdego”);

- w roku 2013 zainicjował codzienny program „Słowo życia” na antenie Tv Trwam, który prowadzi wraz z biblistami Dzieła Biblijnego z innych ośrodków akademickich w Polsce;

- w roku 2014 wybrany na przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich; w latach 2006-20016 był wiceprzewodniczącym SBP;

- od roku 2015 patronuje konkursowi biblijnemu dla alumnów Seminariów Duchownych w Polsce;

- w kwietniu 2017 roku zorganizował Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego z udziałem p. Beaty Szydło, Prezesa rady Ministrów RP; podejmuje starania, aby inicjatywa ta stała się corocznym świętem Biblii w rodzinach, szkołach i parafiach w Polsce, w którym aktywnie uczestniczą nowoczesne media: telewizja, radio, internet;

- 17-18 listopada 2016 wziął udział w IX Międzynarodowym Kongresie Katolicy i ekologia: woda dobrem wspólnym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pod patronatem ks. kard. Zenona Grocholewskiego, gdzie wygłosił referat pt. „Woda: dar Boży. Perspektywa biblijna”.

- w dniach 24-25 listopada 2017 r.  uczestniczył w dwudniowym, X Kongresie Międzynarodowym „Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pod patronatem ks. kard. Zenona Grocholewskiego, gdzie wygłosił referat pt. „Ewangelia Jezusa Chrystusa gwarantem suwerenności narodów”.

- w dn. 6 grudnia 2017 roku wziął udział w seminarium naukowym Wydziału Filozofii UPJP 2 w Krakowie jako uczestnik dyskusji panelowej nt. Biblia i filozofia; udział wzięli prof. Tadeusz Gadacz, o. prof. Andrzej Kłoczowski; ks. abp dr hab. M. Jędraszewski; ks. prof. dr hab. H. Witczyk.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021, godz. 13:32 - Marcin Zieliński