profhw_120

 

e-mail: henryk.witczyk@kul.pl

 

Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Ks. prof. Henryk Witczyk urodził się 29 X 1955 r. w Dankowie Dużym (pow. Włoszczowa), diecezja kielecka. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1980 r. Studia biblijne rozpoczął już w kieleckim Wyższym Seminarium Duchownym pod kierunkiem ks. prof. Józefa Kudasiewicza, które uwieńczył w styczniu 1984 r. doktoratem z teologii biblijnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na wniosek komisji egzaminacyjnej praca doktorska nosząca tytuł Teofania w Psalmach, została opublikowana w 1985 r. nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. W 1986 r. rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie w 1988 r. uzyskał licencjat, a 17 XII 1991 r.  pomyślnie złożył egzamin w formie tzw. lectio publica, kończąc w ten sposób annus ad doctoratum.

 

We wrześniu 1992 r. podjął wykłady Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. 1 października 1995 r. podjął pracę w Instytucie Nauk Biblijnych KUL na stanowisku asystenta przy Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu. 17 listopada 1997 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną «Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał» (Ps 37, 4a). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach. W 1998 r. został mianowany kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w 1999 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W okresie trzech lat od daty habilitacji opublikował 3 książki i niemal 20 artykułów naukowych. Uczestniczył także w licznych sesjach naukowych organizowanych w KUL. 2 października 2004 r. odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta RP. W 2004 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara ekspiacji i nowego Przymierza. W latach 2008-2016 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych, inicjując już w 2006 r., a następnie organizując przez kolejne lata Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. Stanowią one forum debaty naukowej, w której uczestniczyło wielu specjalistów w dziedzinie historii, qumranologii oraz hermeneutyki i egzegezy biblijnej.

 

W kwietniu 2012 r. jako dyrektor INB KUL rozpoczął rozmowy z dziekanem Wydziału Teologii KUL i rektorem Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie w celu koordynacji pracy dydaktycznej i badawczej między obydwoma ośrodkami studiów i badań biblijnych.

W roku 2002 rozpoczął wydawanie półrocznika biblijno-teologicznego Verbum Vitae. Kilka lat temu zostało odnotowane na liście Scopus i jest dostępne on-line, z wysoką pozycją na liście periodyków naukowych sporządzanej przez MEiN – 140 punktów. W marcu 2011 r. przekształcił czasopismo biblijne Roczniki Biblijne w wersję anglojęzyczną The Biblical Annals. Zdecydował o podjęciu przez redakcję współpracy z autorami z zagranicy, o wejścu na platformę cyfrową, co zaowocowało wysokim miejscem na liście MEiN – 200 punktów. Obydwa czasopisma naukowe, wydawane obecnie jako kwartalniki, są flagowymi publikacjami Instytutu Nauk Biblijnych KUL, a od 2019 r. Sekcji Nauk Biblijnych oraz Instytutu Nauk Teologicznych KUL. W 2015 r. ks. prof. Henryk Witczyk otrzymał nagrodę zespołową drugiego stopnia rektora KUL.

 

18 września 2003 r. w tajnym głosowaniu bibliści polscy powierzyli mu funkcję zastępcy przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich na pięcioletnią kadencję (2003-2008). Funkcję zastępcy przewodniczącego SBP pełnił również w drugiej kadencji, w latach 2008-2013.  Na X Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Biblistów Polskich w Toruniu, 17 września 2013 r., ks. prof. H. Witczyk został wybrany przewodniczącym SBP na nową pięcioletnią kadencję (lata 2013-2018), a 17 września 2018 r. na drugą kadencję (lata 2018-2023).

W listopadzie 2009 r. papież Benedykt XVI powołał ks. prof. Henryka Witczyka na członka Papieskiej Komisji Biblijnej (PKB), zaś w 2014 r. powołanie ponowił na drugą kadencję papież Franciszek. W pierwszej kadencji współtworzył dokument Ispirazione e veritaà della Sacra Scrittura. La Parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare il mondo oraz dokonał jego przekładu na język polski i opublikował pod tytułem Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat (2014). W drugiej kadencji aktywnie uczestniczył w debatach nad studium «Che cosa è l'uomo?». Un itinerario di antropologia biblica. Dokument ten został w dniu 16 grudnia 2019 r. W przekładzie na język polski, dokonanym przez ks. prof. H. Witczyka, ukazał się w 2020 r. pod tytułem „Czym jest człowiek? (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej.

 

Aktualnie ks. prof. Henryk Witczyk kieruje pracami Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w której wraz z nim badania naukowe prowadzą dwaj adiunkci: ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, oraz ks. dr Marcin Zieliński. Głównym przedmiotem naukowych zainteresowań pracowników tej Katedry są w pierwszym rzędzie zagadnienia z zakresu hermeneutyki biblijnej (zwłaszcza natchnienie, prawda Pisma Świętego, najnowsze metody interpretacji), eklezjologii oraz antropologii biblijnej widziane w perspektywie ksiąg sapiencjalnych, tradycji ewangelicznej oraz nauczania św. Pawła. Odpowiadają one na najbardziej palące potrzeby Kościoła powszechnego.

Temat natchnienia i prawdy Pisma świętego ks. prof. Henryk Witczyk podejmował w kilkunastu referatach i artykułach naukowych. Wraz z całym kierowanym przez siebie INB KUL zorganizował dwa sympozja poświęcone tej tematyce: pierwsze pod hasłem „Natchnienie Pisma Świętego” miało miejsce w ramach X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych w dniach 22-23 października 2014 r.; drugie, pod hasłem „Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego”, odbyło się w tym samym kluczu Międzynarodowych Dni Biblijnych w dniach 20-21 października 2015 r. Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki wzięła w nich czynny udział, tak od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Najważniejsze referaty obydwu sympozjów wydano w serii „Analecta Biblica Lublinensia”, tom XV: Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych (red. M. Wróbel, S. Szymik, K. Napora, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017). 

 

Jeszcze szerzej w Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w ostatnich latach badana jest relacja mężczyzna-kobieta, tak w wymiarze małżeństwa i rodziny jak i w wymiarze miłości oblubieńczej jako symbolu miłości Boga i człowieka. Wyniki swych badań pracownicy Katedry przedstawiają w formie referatów na sympozjach (m. in. zorganizowanym przez Katedrę Teologii Biblijnej i Proforystyki na KUL-u w dniu 17 marca 2021 na temat „Relacje homoseksualne a zamysł Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety”) oraz publikują w najwyżej punktowanych naukowych czasopismach biblijnych zagranicznych i polskich.

W roku 2021 opublikował monografię Natchnienie – Prawda – Zbawienie, w której rozwija chrystologiczno-pneumatologiczny model natchnienia biblijnego.  

 

Praca redaktorska i organizacyjna

 

W latach 1995-2005 ks. prof. Henryk Witczyk był redaktorem naukowym dziesięciotomowego wydania Biblii dla każdego (wyd. Jedność, Kielce). W latach 2007-2012 odpowiadał za redakcję naukową polskiego wydania 17 tomów Lectio divina na co dzień (Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa). Pod jego redakcją naukową ukazały się również tak ważne dzieła z zakresu kultury i wiedzy biblijnej jak Nowy leksykon biblijny (Jedność – Herder, Kielce 2011), Nowa encyklopedia chrześcijaństwa (Jedność, Kielce 2016) i Nowy słownik teologii biblijnej (Jedność – TN KUL, Kielce – Lublin 2017).

 

W 2005 r. ks. prof. Henryk Witczyk przygotował statut i założył Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Polsce. Statut został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na trzy lata, a w roku 2008 na czas nieokreślony. Z wyboru członków i moderatorów Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II pełni funkcję przewodniczącego. Wybór na każdą kolejną pięcioletnią kadencję zatwierdza Konferencja Episkopatu Polski. Głównym celem przyświecającym założycielowi i przewodniczącemu Dzieła Biblijnego było i jest animowanie, pogłębianie i umacnianie apostolatu słowa Bożego w Polsce oraz inspirowanie treściami Objawienia najnowszej kultury i życia Polaków. Z inicjatywy ks. prof. Henryka Witczyka w marcu 2008 r. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła ogólnopolski Tydzień Biblijny, który rozpoczyna się Niedzielą Biblijną.

We wrześniu 2012 r. pod patronatem Dzieła Biblijnego zorganizował Telewizyjny Uniwersytet Biblijny, który regularnie nadaje wykłady z zakresu biblistyki (druga i czwarta sobota miesiąca – na antenie TV Trwam). Wielkim Kanclerzem i opiekunem tej inicjatywy został kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. W ścisłej współpracy z zarządem i moderatorami diecezjalnymi Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II ks. prof. H. Witczyk zorganizował w dniach 28-30 października 2012 r. Pierwszy Kongres Biblijny w Polsce pod hasłem „Biblia kodem kulturowym Europy”. Gościem specjalnym był kard. Gianfranco Ravasi. Główny temat podjęli w swoich wystąpieniach wybitni bibliści z różnych ośrodków uniwersyteckich w kraju. mówiąc o Biblii w twórczości Goethego, Słowackiego, Dostojewskiego, Manna, Herberta, Kamieńskiej, a także o inspiracjach biblijnych w muzyce Bacha i Verdiego oraz w filmie, np. w „Siódmej pieczęci” Bergmana i „Dekalogu” Kieślowskiego. Pierwszy Kongres Biblijny w Polsce był odpowiedzią na posynodalną adhortację Benedykta XVI Verbum Domini, która ukazała się w roku 2011.

 

W czerwcu 2016 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. prof. Henryka Witczyka do redakcji naukowej Biblii Tysiąclecia, powierzając mu funkcję redaktora naczelnego i zlecając pracę nad kolejnym, szóstym wydaniem. Winno ono inspirować myślenie, kulturę i wiarę Polaków w oparciu o najnowsze badania filologiczno-egzegetyczne, w których stosuje się nowe metody interpretacji Pisma Świętego.

W 2017 r. ks. prof. Henryk Witczyk wystąpił z pomysłem organizowania w Niedzielę Biblijną Narodowego Czytania Pisma Świętego. Projekt ten przedłożył oficjalnie przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisławowi Gądeckiemu, a przez niego wszystkim biskupom polskim, którzy wyrazili zgodę na te inicjatywę. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego miało miejsce w kwietniu 2017 r. – w drugą niedzielę po Wielkanocy. W roku 2018 (15.04) specjalne orędzie do uczestników tej inicjatywy skierował papież Franciszek.

 

Ksiądz profesor Henryk Witczyk wypromował 21 doktorów i 38 magistrów. Jest autorem 18 i redaktorem naukowym 30 pozycji książkowych, 163 artykułów i recenzji naukowych  oraz ponad 200 scenariuszy telewizyjnych i radiowych. Od 2002 r. jest redaktorem naczelnym 39 tomów „Verbum Vitae” – początkowo półrocznika biblijno-teologicznego, a od 2021 r. – kwartalnika. Jako przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich od października 2019 r. podejmował w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz w Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski starania mające na celu ustanowienie w dziedzinie nauk teologicznych odrębnej dyscypliny naukowej – „nauki biblijne”. Starania te ukoronowane zostały sukcesem. Rozporządzeniem z dn 16.10.2022 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ustanowił systemie nauki polskiej dyscyplinę „nauki biblijne”.

 

Wybrana bibliografia

 

Książki:

 

 

 1. Teofania w Psalmach, wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1985, ss. 200.

 

 1. Psalmy - dialog z Bogiem, wyd. Księgarni św. Jacka, Katowice 1995, ss. 295.

 

 1. Gesù- Giudice con la sua parola e la sua voce (Gv 5,19-30 e 12,44-50), Edizioni Paoline, Milano 1995, ss. 77.

 

 1. Misterium miłości. Prorocka pieśń o miłości (Iz 61,10-62,9) w interpretacji Ojców Kościoła, wyd. Jedność, Kielce 1996, ss. 116.

 

 1. "Pokorny wołał - i Pan Go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, ss. 479.

 

 1. Gesù nel ruolo di Elia (Gv 1,19-34), Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1998, ss. 96.
 2. Rok Boga Ojca (współautor: J. Kudasiewicz), wyd. Jedność, Kielce 1999, ss. 245.

 

 1. Chrystus zbawia w sakramentach. Misje jubileuszowe, (współautor: J. Kudasiewicz), wyd. Jedność, Kielce 2001, ss. 98.

 

 1. Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje (współautorzy: J. Kudasiewicz, S. Czerwik), wyd. Współczesna Ambona, Kielce 2001, ss. 372.

 

 1. Intensywny rozwój myśli teologicznej Seminarium Duchownego w Kielcach (1981-2002), wyd. Jedność, Kielce 2002, ss. 86.

 

 1. Kontemplacja Chrystusa – Ikony miłosiernego Ojca. Medytacje biblijno-kerygmatyczne (współautor: J. Kudasiewicz), wyd. Współczesna Ambona, Kielce 2002., ss. 320.

 

 1. Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i Nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 450.

 

 1. Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji: od H. Reimarusa do T. Polaka (współautor: J. Kudasiewicz), wyd. Instytut Teologii Biblijnej Verbum, Kielce 2011, ss. 496.

 

 1. Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii czwartej Ewangelii, wyd. Instytut Teologii Biblijnej Verbum, Kielce 2012, ss. 570.

 

 1. Błogosławieństwo wiary. Od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła, wyd. Jedność, Kielce 2015, ss. 284.

 

 1. Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, wyd. Jedność, Kielce 2015, ss. 224.

 

 1. Natchnienie – Prawda – Zbawienie, wyd. Pallottinum, Poznań 2020, ss. 428.

 

Redakcja naukowa

 

 1. Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, (współredaktor: Antoni Paciorek), wyd. Jedność, Kielce 2008 ss. 607.

 

 1. Nowy Leksykon Biblijny, (red. naukowa polskiego wydania), wyd. Jedność – Herder, Kielce 2011, ss. 872.

 

 1. Nowa Encyklopedia Chrześcijaństwa, (redakcja naukowa polskiego wydania), wyd. Jedność, Kielce 2016, ss. 864.

 

 1. Nowy Słownik Teologii Biblijnej, (red. naukowa), Towarzystwo Naukowe KUL – Wydawnictwo Jedność, Lublin – Kielce 2017, ss. 1024.

 

III. Artykuły naukowe:

 1. Tło historyczno-religijne opisów teofanii w Psalmach, Ruch Biblijny i Liturgiczny 37 (1984), 470-476.
 2. Chrystus i świat w Pismach Janowych, Kielecki Przegląd Diecezjalny 68 (1992), 375-385.
 3. L’uomo - immagine di Dio Creatore, Problemi del nostro tempo (Atti del Convegno internazionale 22-27 ottobre 1992), Milano 1993, 120-131.
 4. Przymierze - więź i zobowiązanie, Tarnowskie Studia Teologiczne 14, Tarnów 1995, 245-261.
 5. Historyczno–prorockie tło Dzieła Kronikarskiego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 49/1 (1996), 1–14.
 6. „Aby byli jedno”. Sens modlitwy Jezusa w J 17,1–26, Biblia podstawą jedności, (A. R. Sikora, red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996, 85–115.
 7. „Oto Baranek Boży zwyciężający grzech świata” (J 1, 29). Eucharystia a „grzech świata”, Biblia o Eucharystii, (J. Szymik, red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, 121–143.
 8. Żydzi i Izrael wobec Jezusa w świetle J 8,12-59, Prorok: potężny czynem i słowem: prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin, (B. Szier-Kramarek, G. Kramarek, K. Mielcarek, red.), wyd. B&G, Lublin 1997, 1–24.
 9. Narodziny i dzieje państwa w dawnym Izraelu, Życie społeczne w Biblii, (G. Witaszek, red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, 69–111.
 10. Jezus Chrystus - Świątynią chwały i prawdy (J 1,14), W posłudze słowa Pańskiego, Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, (S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, red.), wyd. Jedność, Kielce 1997, 242-268.
 11. Orędzie dekalogu (Wj 20, 1–17). Analiza krytycznoliteracka, Zeszyty Naukowe KUL 40/1-2 (1997), 41-74.
 12. Słuchacze słowa (Łk 8, 4-15), Słuchacz Słowa (W. Przyczyna, red.), Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Kraków 1998, 126–148.
 13. Il testo ebraico di Sir 4,17-18 e i suoi paralleli, Collectanea Theologica 68 (1998), fasciculus specialis, 23-38.
 14. La missione di Elia nella tradizione dell AT, nella letteratura intertestamentaria ed in Qumran, Collectanea Theologica 69 (1999), fasciculus specialis, 25-36.
 15. Jezus Bramą i Pasterzem ludu nowego przymierza (J 10, 1-18), W służbie wartościom. Księga pamiątkowa ks. bpa K. Ryczana, (R. Kamiński, red.), wyd. Jedność, Kielce 1999, 578-615.
 16. Rola Piotra i uczniów Jezusa w świecie (J 21, 1-8), In vinculo communionis. Księga pamiątkowa ks. bpa K. Ryczana, (K. Gurda, T. Gacia, red.), wyd. Jedność, Kielce 1999, 41-64.
 17. Stworzenie a ekologia w świetle Rdz 1, 1 – 2, 3, Człowiek i Przyroda 10 (1999), 41-56.
 18. Bóg Ojciec a Maryja w tajemnicy zwiastowania, Salvatoris Mater 1/2 (1999), 113-131.
 19. Czasy święte, życie religijne w Biblii, (G. Witaszek, red.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, 287-306.
 20. Jubileusz, Te Deum laudamus. Program duszpasterski KEP na Wielki Jubileusz 2 000, (E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka, red.), Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1999, 108-160.
 21. Czy substytucja jest pseudo-teologią?, Więź 11 (2000), 122-131.
 22. Biblijne orędzie o „początku”, Znak 12 (2000), 61-79.
 23. Udział Kościoła w Polsce w Jezusowym dziele Jubileuszu, Te Deum laudamus. Program duszpasterski KEP na Wielki Jubileusz 2 000 (E. Szczotok, R. Kempny, A. Liskowacka, red.), Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1999, 249-274.
 24. Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1, 3-4), Mów Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB w 60. rocznicę urodzin, (W. Chrostowski, red.), wyd. Vocatio, Warszawa 1999, 256-282.
 25. Paraklet Duchem nowego Przymierza (J 14, 15-17), Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 47/1 (1999), 45-58.
 26. Jezus wobec dobra i zła, Diligis me, pasce! Księga pamiątkowa ks. bpa W. Świerzawskiego, (S. Czerwik, red.), Sandomierz 1999, 276-296.
 27. Rok jubileuszowy pamiątką Wyjścia i Przymierza (Kpł 25, 8-17. 23-55), Przegląd Pastoralno-Homiletyczny 3 (1999), 5-22.
 28. „Ja jestem Jahwe” (Wj 6, 6). Bóg wybawiający z niewoli i obdarzający wolnością, Odkupienie w Biblii (R. Rubinkiewicz, red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2000, 53-68.
 29. „Pokój wam!” (J 20, 19. 21). Janowe rozumienie pokoju, „Wszystko czynię dla Ewangelii”. Księga pamiątkowa o. Prof. H. Langkammera, (G. Witaszek, A. Paciorek, A. Kiejza, red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2000, 475-487.
 30. Bóg zesłał Syna swego (Ga 4,4-5), Memoranda 4/1 (2000), 36-45.
 31. Bóg jako Ojciec Jezusa (J 10, 22-42), Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 48/1 (2000), 38-45.
 32. Jubileusz Izraela, Jezusa i Kościoła, Anamnesis 6/21 (1999/2000), 24-48.
 33. Zbawcze posłannictwo uczniów Jezusa (J 20, 21-23), Słowo Twoje jest Prawdą. Księga pamiątkowa ks. prof. S. Mędali w 65. rocznicę urodzin, (W. Chrostowski, red.), wyd. Vocatio, Warszawa 2000, 186-203.
 34. „Miłość Jahwe napełnia ziemię” (Ps 33, 5). Świat dziełem miłości Boga, „Pan jest moim światłem” (Ps 27,1). Księga pamiątkowa ks. prof. J. Chmiela w 65. rocznicę urodzin, (W. Chrostowski, red.), wyd. Vocatio, Warszawa 2000, 370-379.
 35. Rola diakona w Kościele apostolskim (Dz 6, 1-7), Powołanie i służba. Księga pamiątkowa Bpa M. Jaworskiego w 70. rocznicę urodzin (K. Gurda, T. Gacia, red.), wyd. Jedność, Kielce 2000, 58-79.
 36. Paraklet Duchem nowego Przymierza, Roczniki Teologiczne 47/1 (2000), 46-58.
 37. „Syn człowieczy przyszedł dać życie jako okup w miejsce wielu” (Mk 10, 45b). Czym jest odkupienie?, Kieleckie Studia Teologiczne 1 (2002), 364-385.
 38. Słowo Życia – Słowo zbawienia, Verbum Vitae 1 (2002), 11-26.
 39. Eucharystia – sakrament zbawienia dla wielu, Verbum Vitae 1 (2002), 123-154.
 40. Dlaczego Ewangelia, Verbum Vitae 2 (2003), 9-16.
 41. Od Ewangelii o Jezusie pełnym mocy do Ewangelii krzyża, Verbum Vitae 2 (2002), 201-222.
 42. Przymierze zawarte na Synaju a nowe przymierze w Chrystusie, Collectanea Theologica 73/1 (2003), 37-72.
 43. Miłosierdzie Boże – dla kogo?, Verbum Vitae 3 (2003), 9-17.
 44. Bóg nieskory do gniewu - bogaty w miłosierdzie (Ps 103), Verbum Vitae 3 (2003), 81-97.
 45. "Twoja miłość, Panie, jest cenniejsza niż życie" (Ps 63,5). Papieska interpretacja Psalmów w katechezach środowych, Kieleckie Studia Teologiczne 2 (2003), 140-149.
 46. Dlaczego Chrystusowe przymierze jest nowe?, Verbum Vitae 4 (2003), 9-26.
 47. Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9), Verbum Vitae 4 (2003), 177-210.
 48. Sumienie - "serce" otwarte na Boga, Zeszyty Naukowe KUL 47/2 (2004), 25-33.
 49. Wiara – naprawdę konieczna?, Verbum Vitae 5 (2004), 9-17.
 50. Czyj jest Kościół?, Verum Vitae 6 (2004), 9-15.
 51. Dlaczego w Słowie?, Verbum Vitae 7 (2005), 9-12.
 52. Dlaczego przez ofiarę?, Verbum Vitae 8 (2005), 7-11.
 53. „Godzina Jezusa” – Ofiara zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania, Verbum Vitae 8 (2005), 117-136.
 54. Eucharystia buduje Kościół, Odkryć Eucharystię – żyć Eucharystią. Materiały z XXXV Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (A.E. Klich, red.), (Duc in altum 4), Wydawnictwo Naukowe UPJP 2, Kraków 2005, 39-52.
 55. Winny krzew i latorośle (J 15, 1- 16,3), Dobrze sługo dobry… (Mt 25, 21) Księga pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS (K. Mielcarek, red.), (Studia Biblica 9), Kielce 2005, 191-226.
 56. Czytelnik jako współ-kreator postaci. Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, (W. Pikor, red.), (Studia Biblica 11), wyd. Instytut Teologii Biblijnej Verbum, Kielce 2006, 70-89.
 57. Nadzieja- skąd, dla kogo i na co?, Verbum Vitae 9 (2006), 7-12.
 58. Dlaczego i jak soborowa konstytucja Dei Verbum przybliżyła Biblię Kościołowi, Ruch Biblijny i Liturgiczny 59/4 (2006), 179-191.
 59. Jan Paweł II – promotor przełomu w biblistyce katolickiej XX wieku, Ioannes Paulus – in memoriam. Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, ( Chrostowski, red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, 407-424.
 60. Jan Paweł II: świadek człowieka odkupionego, Martyres tou Logou, (C. Korzec, red.), Szczecin 2006, 73-90.
 61. Years of the Constitution Dei Verbum. Achievements and Current Challenges, Wierność i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II, (G. Kucza, red.) Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2006, 136-151.
 62. Kościół w świecie – po co i jak?, Verbum Vitae 10 (2006), 7-10.
 63. Jezus przynosi ewangelię Samarii, Verbum Vitae 10 (2006), 115-137.
 64. Proroctwo – mowa gwiazd czy głos Boży?, Biblia i Ekumenizm 3 (2006), 67-87.
 65. Rola biblistyki w procesie kształcenia kaznodziejów, Integralne kształcenie kaznodziei, (W. Broński, red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 141-158.
 66. Jahwe – Bóg gniewu czy miłosierdzia?, „Żyjemy dla Pana” (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU, (W. Chrostowski, red.), (Rozprawy i Studia Biblijne 23), wyd. Vocatio, Warszawa 2006, 364-381.
 67. Być wiernym – dlaczego?, Verbum Vitae 11 (2007), 7-11.
 68. Duch Święty w dziejach zbawienia, Odkrywanie Ducha Świętego w katechezie gimnazjalistów. XXVII Sympozjum w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie, (A.E. Klich, red.), (Duc in altum 6), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, 21-44.
 69. Giovanni Paolo II all’ascolto della Parola glorificata, In cammino verso la sorgente. (S. Grygiel, P. Terenzi, red.), Cantagalli, Siena 2007, 73-96.
 70. Kult starego Przymierza a Chrystusowa ofiara ekspiacji, reparacji i pojednania, Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, (H. Drawnel, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 1), Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, 63-79.
 71. Modlitwa Jezusa i chrześcijanina w obliczu śmierci, Dar i tajemnica śmierci, (K. Mielcarek, red.), wyd. Polihymnia, Lublin 2007, 13-25.
 72. Udział chrześcijanina w kapłańskiej misji Chrystusa, Bądźmy uczniami Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2007/2008, (S. Gądecki, red.), wyd. Pallottinum, Poznań 2007, 47-73.
 73. Po co kapłaństwo?, Verbum Vitae 12 (2007), 7-13.
 74. Kapłańska misja ochrzczonych w świecie (Hbr 13,16; 10,22-25), Verbum Vitae 12 (2007), 101-120.
 75. "Zeszyty Naukowe KUL" – forum diakonii Prawdy, Zeszyty Naukowe KUL 50/4 (2007), 5-7.
 76. „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz w niebie” (Łk 6,36). Chrześcijańska praktyka miłosierdzia – jej wzór i główne nurty, Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II. Referaty z III Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, (F. Ślusarczyk, red.), wyd. Misericordia, Kraków 2008, 9–62.
 77. Słowo Boże – jak żyje i działa?, Verbum Vitae 13 (2008), 7-13.
 78. Najświętszy Maryja Panna – Świątynia Pańska, Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, (A. Paciorek, H. Witczyk, red.) wyd. Jedność, Kielce 2008, 248–258.
 79. Władza – czyja i po co?, Verbum Vitae 14 (2008), 7-14.
 80. Prorok - biblijny człowiek z autorytetem, O autorytecie. W poszukiwaniu odniesienia, (J. Jargiełło, red.), wyd. Znak, Kraków 2008, 139–154.
 81. Słuchacze Słowa Bożego, Usłyszeć słowo Boże - żywe i ostrzejsze niż miecz. Materiały z XXXVIII Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie, (A.E. Klich, red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, 59–89.
 82. Teologia biblijna Nowego Testamentu w dobie pozytywizmu, relatywizmu i pluralizmu metod, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 5 (2008), 293-317.
 83. Święta Maryja, Matka Pana, Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, (A. Paciorek, H. Witczyk, red.) wyd. Jedność, Kielce 2008, 203-213.
 84. Święta Maryja, Niewiasta nowa, Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, (A. Paciorek, H. Witczyk, red.) wyd. Jedność, Kielce 2008, 214-227.
 85. Święta Maryja, Służebnica Pańska, Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, (A. Paciorek, H. Witczyk, red.) wyd. Jedność, Kielce 2008, 239-247.
 86. Święte Imię Najświętszej Maryi Panny, Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie, (A. Paciorek, H. Witczyk, red.) wyd. Jedność, Kielce 2008, 228-238.
 87. Jak Ofiara Jezusa przybliża królestwo Boże?, Królestwo Boże. Dar i nadzieja, (K. Mielcarek, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 3), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 63-70.
 88. Rola Pism i słów Jezusa w narodzinach wiary paschalnej, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, (S. Szymik, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 4), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 169-180.
 89. Pamiątka Jezusa – holistyczny model teologii biblijnej Nowego Testamentu, Roczniki Biblijne 1 (2009), 201–227.
 90. W czterdziestolecie konstytucji „Dei Verbum”. Osiągnięcia i aktualne wyzwania, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 6 (2009), 273–290.
 91. „Chrystus zmartwychwstał” – i co dalej?, Verbum Vitae 15 (2009), 9-14.
 92. The Word of God in the life of the Church in Europe with Particular Attention to Poland, Euntes docete, Nova Series 62/3 (2009), 129-149.
 93. Widzieliśmy Pana – jak?, Verbum Vitae 16 (2009), 7-13.
 94. Narodziny wiary w cielesne zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, Verbum Vitae 15 (2009), 209-227.
 95. Historia i tajemnica chrztu Jezusa, Znak 4 (2009), 56-71.
 96. Opozycja „światłość – ciemności” w qumrańskiej Regule Zrzeszenia i w Ewangelii według św. Jana, Qumran: pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, (H. Drawnel, A. Piwowar, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 2), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, 241-257.
 97. Kapłan w świecie współczesnym (Hbr 5,1-10), Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 4 (2010), 13-31.
 98. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa – czym jest?, Verbum Vitae 17 (2010), 9-15.
 99. Modlitwa Jezusa – Arcykapłana (J 17,1-4), Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie, (D. Dziadosz, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 5), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 181-192.
 100. „Obraz” Boży w człowieku i jego implikacje, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 53/3 (2010), 3-14.
 101. Modlitwa Jezusa o uświęcenie Dwunastu (J 17, 17-19), VerbumVitae 17 (2010), 135-150.
 102. Natchnienie i prawda Pisma świętego – nowe perspektywy, Biblia w teologii fundamentalnej (J. Perszon, red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, 161-181.
 103. Przebaczenie – w imię czego?, Verbum Vitae 18 (2010), 9-15.
 104. Słowo Boże w życiu Kościoła w Polsce, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 7 (2010), 397-408.
 105. Militarny obraz zbawienia w Psalmie 3, Ex Oriente Lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin (W. Chrostowski, red.), Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2010, 561-572.
 106. Od starego do nowego człowieka, Misja świętego Pawła trwa. Materiały z XXXXIX Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (A.E. Klich, red.), (Duc in altum 9), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2010, 47-56.
 107. Patrzmy na Jezusa – Arcykapłana, Przegląd Biblijny 2 (2010), 13-15.
 108. Pawłowa ewangelia o Chrystusie Panu odejściem od Jezusowej ewangelii o królestwie Bożym?, Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? (M. Bednarz, P. Łabuda, red.), wyd. Biblos, Tarnów 2010, 75-90.
 109. Tożsamość Jezusa – jedynego kapłana (Hbr 5,1-10), Kielecki Przegląd Diecezjalny 86/1 (2010), 81-91.
 110. Żyć dla Boga – Pawłowa wizja chrześcijanina (Ga 2,19-21), Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu (G. Szamocki, red.), (Christianitas Antiqua. Commentationes 3), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, 104-118.
 111. Kobieta – jaka jej rola w dziejach zbawienia, Verbum Vitae 19 (2011), 9-12.
 112. Matka Jezusa – jej tożsamość i rola w historii zbawienia (J 19, 25-27), Verbum Vitae 19 (2011), 131-148.
 113. Człowiek jako wikariusz Boga (Rdz 1,26-28). Implikacje moralne "obrazu Boga" w człowieku, Moralność objawiona w Biblii (W. Pikor, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 7), wyd. KUL, Lublin 2011, 67-80.
 114. Fantazmatyczna geneza chrześcijaństwa?, „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (B. Strzałkowska, red.) t. III, wyd. Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2011, 1517-1536.
 115. In che modo i Salmi provengono da Dio?, The Biblical Annals 1 (2011), 59-74.
 116. Logos wcielony – Światłość prawdziwa, Nowy Testament a religie (I. S. Ledwoń, red.), Wydawnicto KUL, Lublin 2011, 287-317.
 117. Radość w Psalmach, Ethos 24/1-2 (2011), 41-56.
 118. Jak być ojcem?, Verbum Vitae 20 (2011), 9-11.
 119. Trzy "przegrane" Jezusa z Nazaretu przyczyną narodzin chrześcijaństwa?, Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (H. Seweryniak, M. Skierkowski, red.), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2011, 13-44.
 120. Słowo Boże w życiu chrześcijanina w świetle "Verbum Domini", Studia Katechetyczne 8 (2012), 103-112.
 121. Jak wychowywać?, Verbum Vitae 21 (2012), 9-15.
 122. Stawać się «dzieckiem Boga» – mocą daną przez Słowo wcielone (J 1,10-13), Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej, (B. Migut, A. Piwowar, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 8), Wydawnictwo KUL 2012, 101-112.
 123. Psalm 137 w kantacie „An Wasserflüssen Babylon” J.S. Bacha i w arii „Va, pensiero” G. Verdiego, Biblia kodem kulturowym Europy, (S. Szymik,), (Analecta Biblica Lublinensia 9) Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, 11-21.
 124. Rudolfa Schnackenburga "Nauka moralna Nowego Testamentu" wobec wyzwań współczesności, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47/2 (2014), 417-423.
 125. Praca jako powołanie – do czego?, Verbum Vitae 25 (2014), 9-13.
 126. Wiara i poznanie jako czynniki kreujące komunię ucznia z Jezusem – Synem Bożym, Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (M. Kowalski, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 11), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 253-262.
 127. Sprawiedliwość Boga – czym jest?, Verbum Vitae 26 (2014), 9-14.
 128. Jak psalmy pochodzą od Boga, Warszawskie Studia Teologiczne 28/1 (2015), 44-57.
 129. Świadectwo - czego dotyczy?, Verbum Vitae 27 (2015), 9-17.
 130. Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia, Ruch Biblijny i Liturgiczny 68/2 (2015), 101-124.
 131. Świadczyć - jak i o czym?, Verbum Vitae 28 (2015), 11-23.
 132. Świadectwo "tego, który widział" (J 19,34-35), Verbum Vitae 28 (2015), 235-255.
 133. Jezus "zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1,21), Studia nad Ewangelią według św. Mateusza (J. Kręcidło, W. Linke, red.), (Lingua Sacra. Monografie 5), wyd. Apostolicum, Warszawa 2015, 47-71.
 134. Bóg jest światłością – co to znaczy?, Verbum Vitae 29 (2016), 5-13.
 135. Czym jest pokój?, Verbum Vitae 30 (2016), 7-14.
 136. Miłosierdzie Pana – miłosierdzie wierzących, Miłosierdzie a sprawiedliwość (J. Lemański i inni, red.), (Studia i Rozprawy 47), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, 43-55.
 137. Zmartwychwstały Pan Jezus – Radość Ewangelii, Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości, (A. Zawadzki, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 12), Lublin 2016, 107-127.
 138. Nowe ujęcie natchnienia i prawdy Pisma Świętego, Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych, (M. Wróbel i inni, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 15), Wydawnictwo KUL 2017, 151-172.
 139. Świat powierzony człowiekowi – i co dalej?, Verbum Vitae 31 (2017), 7-18.
 140. Wszechmoc i sprawiedliwość - dwie współrzędne obrazu Boga w Psalmach, Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych, (M. Wróbel i inni, red.), (Analecta Biblica Lublinensia 15), Wydawnictwo KUL 2017, 194-209.
 141. Zwierzęta w historii zbawienia – co symbolizują?, Verbum Vitae 32 (2017), 7-10.
 142. Tajemnica Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego, który stał się człowiekiem (J 1, 1-14), Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2018), 59-106.
 143. Gniew Boga jak gniew człowieka?, Verbum Vitae 33 (2018), 7-18.
 144. Wielowymiarowa re-kreacja postaci literackich, Biblica et Patristica Thoruniensia 11/2 (2018), 177-197.
 145. Wieczerza Pańska – „pamiątka” Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania jako ekspiacyjnej Ofiary „za wielu” i Ofiary Nowego Przymierza (1 Kor 11, 23-27; Łk 22, 19-20), The Biblical Annals 8/4 (2018), 545-565.
 146. Czemu służy „gniew” Boga?, Verbum Vitae 34 (2018), 7-11.
 147. Wiarygodność historyczna Ewangelii – nowe kierunki badań, w: Historia – Wiara – Nauka. Źródła poznania Jezusa Chrystusa (P. Artemiuk, red.), wyd. Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, 70-116.
 148. Dlaczego przez czas do wieczności?, Verbum Vitae 35 (2019), 7-9.
 149. Wizja miłości mężczyzny i kobiety w Pieśni nad pieśniami. Implikacje psy-chologiczno-pedagogiczne, Roczniki Pedagogiczne 11(47)/3 (2019), 37-57.
 150. Bóg i Jezus Chrystus nie błogosławi relacjom homoseksualnym, artykuł w wersji elektronicznej opublikowany 5.07.2019 r. na portalu Opoka (https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/kswitczyk_homoseksualizm.html).
 151. Kara wieczna – czym jest?, Verbum Vitae 36 (2019), 7-10.
 152. Duch Święty dany wierzącym – po co?, Verbum Vitae 37/1 (2020), 7-8.
 153. Po co są „godziny”, „dni” i „czasy”?, Verbum Vitae 38/1 (2020), 7-8.
 154. Grzech relacji homoseksualnych w Piśmie Świętym. Medialne oskarżenia a rzeczywiste przesłanie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej (2019), Verbum Vitae 39/1 (2021), 5-24.
 155. Czym jest natchnienie Pisma Świętego, Prawda i Zbawienie? W odpowiedzi Sławomirowi Zatwardnickiemu, Verbum Vitae 40/1 (2022) 279-299 .
 156. The Christological Dimension of Biblical Inspiration according to Gospel Testimonies, _Biblica et Patristica Thoruniensia_16/3 (2023) 275-294.

Recenzje naukowe:

 1. W kręgu wiary i kultury albo gdzie leży Polska [rec. S. Grygiel, W kręgu wiary i kultury, Michalineum 1990], Znaki Czasu 21 (1991),185 - 187.
 2. Recenzja: [Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995, ss. 135) ], RT 44 (1997) z. 1, 157–162.
 3. Biblia – kultura – człowiek, recenzja książki [rec. Kultura Biblijna. Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, ss. 318) ], Tygodnik Powszechny (nr 12) z 22 III 1998.
 4. Recenzja: [J. Lemański, „Sprawisz, abym ożył!” (Ps 71, 20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, 502) ], Zeszyty Naukowe KUL 48 (2005), z. 1, 85-91.
 5. Od Ewangelii do Jezusa z Nazaretu – Mesjasza i Syna Bożego [rec. J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (tł. W. Szymona), wyd. Jedność, Kielce 2011)], Przegląd Biblijny nr 3 (2011), 169-174.
 6. Co nam mówi opowiadanie o początku świata i człowieka (Rdz 1-3) [rec. Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3 (wyd. Vocatio, Warszawa 2003, ss. 491) ], Verbum Vitae 6 (2004), 243-256.
 7. Sługa i świadek Prawdy (laudacja), Jego Eminencja kardynał Gianfranco Ravasi: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (Doktorzy Honoris Causa 11), wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, 33-45 (tekst włoski: Servo e Testimone della Verità, 85-97).
 8. Ocena dorobku naukowego, pracz dydaktycznej i działalności organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego, Warszawskie Studia Teologiczne 31/1 (2018), 13-21.
 9. Laudacja na cześć ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z okazji nadania honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 16 (2019), 434-446.

Przekłady:

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego w pytaniach i odpowiedziach, Kielce 1994, tłumaczenie z języka włoskiego.
 2. Luis Alonso Schoekel, Eucharystia - medytacje biblijne, Kielce 1996, tłumaczenie z języka hiszpańskiego.
 3. Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat, wyd. Instytut Teologii Biblijnej Verbum, Kielce 2014.
 4. Papieska Komisja Biblijna, „Czym jest człowiek?” (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej, wyd. Jedność, 2020.

CV   Dorobek

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2023, godz. 08:27 - Marcin Zieliński