drss_120

 

e-mail: stefan.szymik@kul.pl

 

Wykształcenie
1971-1975    szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w Mikołowie
1976-1982    studia filozoficzno-teologiczne w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim /k. Konina
1982-1987    specjalistyczne studia biblijne na KUL
1984.01.18   obrona pracy magistersko-licencjackiej
1988.02.23   obrona rozprawy doktorskiej
1991-1994    studia biblijne w Rzymie (Pontificio Istituto Biblico, Roma)
2003.06.03   habilitacja (Wydział Teologii KUL)
2017.02.09   profesor nauk teologicznych

Zainteresowania naukowe
hermeneutyka i metodologia biblijna, teologia biblijna ukierunkowana tematycznie (chrystologia, antropologia), pisma Nowego Testamentu, aktualizacja Biblii w życiu Kościoła

 

Funkcje akademickie i zawodowe
1995–        - pracownik dydaktyczno-naukowy KUL
1995-2014  - współpracownik Encyklopedii Katolickiej
1996-2009  - współpraca International Review of Biblical Studies, Padeborn

1997-1999  - sekretarz Instytutu Nauk Biblijnych KUL

1999-2000  - sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL
2003–        - członek Rady Wydziału Teologii KUL
2003-2008  - kierownik działu Encyklopedii Katolickiej (ST, następnie NT)
2004-2014  - kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej, INB KUL
2006–        - zespół redakcyjny Roczników Teologicznych (zeszyt biblijny)
2009-2011  - konsultant Encyklopedii Katolickiej
2011-2014  - członek Rady Naukowej Encyklopedii Katolickiej
2014 –       - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

 

Członek zespołów redakcyjnych
   serie wydawnicze
- Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki (od 2009- )
- Analecta Biblica Lublinensia (od 2009- )
- Studia Biblica Lublinensia (od 2009- )
   czasopisma
- Roczniki Teologiczne, z. 1 (2006-2008)
- The Biblical Annals (2009-2013)
- Verbum Vitae (2002-2010)

 

Organizacje i gremia naukowe
Associazione ex-alunni/e Pontificio Istituto Biblico, Roma - Italia (od 2000 r.),
Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa (od 2004 r.)
Lubelskie Towarzystwo Naukowe, członek korespondent (od 2008 r.), członek rzeczywisty (od. 2015 r.)
PAN Oddział w Lublinie - członek Komisji Teologii (od 2014 r.)

 

Nagrody i odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego (16.08.2001)
Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP A. Dudę (19.09.2018)

 

Przekład Pisma Świętego

Księga Tobiasza, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Paulistów (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008) 889-911.
Księga Judyty, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Paulistów (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008) 913-940.
Księga Estery, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Paulistów (Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008) 941-960.


Książki
Problem polemiki antyepikurejskiej w pismach Nowego Testamentu (Lublin: Wydawnictwo KUL 2003).
Współczesne modele egzegezy biblijnej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013).

Ziemia Przymierza. Geografia i archeologia biblijna w zarysie (MPWB 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2022).

Anti-Epicurean Polemics in the New Testament Writings (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2023).

 

Książki pod redakcją
Biblia o Eucharystii (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997).
Opoka Kościoła Chrystusowego. Bibliści KUL w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II (Lublin: Wydawnictwo KUL 2004).
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia 4; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009).
Biblia kodem kulturowym Europy (Analecta Biblica Lublinensia 9; Lublin: Wydawnictwo KUL 2013).
Natchnienie Pisma Świętego w świetle świadectwa tekstów o nich samych (współredakcja: M. Wróbel, K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 15; Lublin 2017).

 

Artykuły naukowe

 1. „Dz 6,1-7 w świetle dotychczasowych badań”, RBL 39 (1986) 477-482.
 2. „Struktura literacka mowy świętego Szczepana (Dz 7,1-53)”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35/1 (1988) 101-115.
 3. „Współczesne metody analizy tekstu biblijnego na przykładzie Mk 5,1-20”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 48 (1995) 94-100.
 4. „Życie poczęte w świetle wypowiedzi biblijnych”, Ateneum Kapłańskie 126 (1996) nr 2 (522) 163-171.
 5. „Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB”, Collectanea Theologica 66 (1996) nr 1 75-83.
 6. „Biblia podstawą nietolerancji, agresji ..? Pokusa fundamentalizmu w życiu chrześcijańskim”, Biblia podstawą jedności (red. R.A. Sikora) (Lublin 1996) 117-130.
 7. „Podstawowe aspekty analizy narracyjnej tekstu biblijnego”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 49 (1996) 90-103.
 8. „Literacki gatunek mowy św. Szczepana (Dz 7, 2-53)”, Roczniki Teologiczne 44/1 (1997) 103-115.
 9. „Małżeństwo i rodzina w Biblii”, Życie społeczne w Biblii (red. G. Witaszek) (Lublin 1997) s. 203-225.
 10. „Symbolika kielicha w tekstach ustanowienia Eucharystii”, Biblia o Eucharystii (red. S. Szymik) (Lublin 1997) 181-198.
 11. „Eucharystia. Polskojęzyczna literatura biblijna 1945-1996”, Biblia o Eucharystii (red. S. Szymik) (Lublin 1997) 215-221.
 12. „Misja opętanego z Gerazy (Mk 5,18-20)”, W posłudze Słowa Pańskiego (red. S. Bielecki i inni) (Kielce 1997) 186-197.
 13. „Żydowskie święta późniejsze”, Życie religijne w Biblii (red. G. Witaszek) (Lublin 1999) 331-345.
 14. „Ołtarze izraelskie”, Życie religijne w Biblii (red. G. Witaszek) (Lublin 1999) 123-137.
 15. „Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB”, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (przekład i red. R. Rubinkiewicz) (Warszawa 1999) 169-177 [przedruk z Collectanea Theologica 66/1996].
 16. „Imiona 'El oraz 'Elohîm jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej”, „Mów, Panie, bo słucha sługa twój”. Księga pamiątkowa dla ks. prof. R. Rubinkiewicza (red. W. Chrostowski) (Warszawa 1999) 206-218.
 17. „Rola Ducha Świętego w procesie interpretacji Biblii”, Roczniki Teologiczne 46 (1999) nr 1 5-21.
 18. „Bóg Abrahama naszym Bogiem”, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dla dorosłych (red. S. Łabendowicz) (Sandomierz 1999) 45-50.
 19. „Chrystologiczna perspektywa interpretacji historii Izraela w mowie św. Szczepana (Dz 7, 2-53)”, Biblia o odkupieniu (red. R. Rubinkiewicz) (Lublin 2000) 163-175.
 20. „Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje”, Roczniki Teologiczne 47/1 (2000) 5-25.
 21. „Pojmanie Jezusa w relacji św. Jana (J 18, 1-11)”, Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci O. prof. H. Langkammera OFM, red. G. Witaszek, A. Paciorek, A. Kiejza, Lublin 2000 417-428.
 22. „Dziecko w przekazie biblijnym”, Sprawy Rodziny 54 (2000) 40-62.
 23. „Bezżenność Jezusa Chrystusa jako znak i wezwanie”, Scriptura Sacra 4 (2000) 147-159.
 24. „Sens krzyżowej śmierci Chrystusa Pana”, Współczesna Ambona 29/2 (2001) 174-181.
 25. „Biblijna idea Boga jako Ojca na tle religijnych wierzeń starożytnego Bliskiego Wschodu”, Zeszyty Naukowe KUL 44 (2001) 3-26. 
 26. „Podejście kanoniczne w interpretacji Pisma św.”, Roczniki Teologiczne 49/1 (2002) 15-31.
 27. „Inspiracje biblijne w homiliach Jana Pawła II na święto Ofiarowania Pańskiego w: Opoka Kościoła Chrystusowego (red. S. Szymik) (Lublin 2004) 243-259.
 28. „Historia oddziaływania tekstu (Wirkungsgeschichte) a studium Nowego Testamentu”, Roczniki Teologiczne 51/1 (2004) 127-140.
 29. „Biblia o powszechności zbawienia”, Forum Teologiczne 5 (2004) 7-21.
 30. „Historyczność Jezusa Chrystusa. Dzieje Apostolskie; List do Hebrajczyków”, Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary, red. R. Dziura, Lublin: TN KUL 2004 (Biblioteka Encyklopedii Katolickiej 3) 22-23, 26-27.
 31. „Dzieje Jezusa Chrystusa: Zwiastowanie, Chrzest, Kuszenie, Publiczne nauczanie, Przemienienie”, Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary (red. R. Dziura) (Biblioteka Encyklopedii Katolickiej 3; Lublin 2004) 95-113.
 32. „Literacka struktura 1 Kor 15”, „Dobrze, sługo dobry...” (Mt 25, 21). Księga pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS (red. K. Mielcarek) (Kielce 2005) 169-179.
 33. „Textkritische und exegetisch-theologische Untersuchung zu 1 Kor 15, 49”, Roczniki Teologiczne 52/1 (2005) 117-133.
 34. „Historia interpretacji Kazania na Górze”, Oto idę. Księga pamiatkowa dla Bpa prof. J.B. Szlagi (opr. W. Chrostowski) (Warszawa 2005) 403-434.
 35. „Metoda narracyjna jako propozycja dialogu z tekstem”, Język Biblii. Od słuchania do rozumienia (red. W. Pikor) (Studia biblica 11; Kielce 2005) 11-20.
 36. „Sztuka kompozycji tekstów biblijnych w służbie słowa Bożego w perspektywie analizy retorycznej, Język Biblii. Od słuchania do rozumienia (red. W. Pikor) (Studia biblica 11; Kielce 2005) 103-111.
 37. „Polityczno-społeczne aspekty publicznej działalności Jezusa z Nazaretu”, Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. H. Langkammera OFM (red. M.S. Wróbel) (Lublin 2005) 419-428.
 38. „Mateuszowa metaforyka światła (Mt 4, 15-16; 5, 14-16; 6, 22-23)”, Collectanea Theologica 75/4 (2005) 35-47.
 39. „W poszukiwaniu właściwego obrazu Boga: Bóg objawiony w Biblii”, Wspólnota Kościoła a jedność Europy (red. A. Czaja, V. Kmiecik) (Lublin 2006) 69-76.
 40. „Jana Pawła II interpretacja Biblii w świetle papieskich homilii gromnicznych”, Johannes Paulus II – in memoriam. Księga pamiątkowa SBP ku czci Ojca świętego Jana Pawła II (red. W. Chrostowski) (Warszawa 2006) 392-406.
 41. „Saul e Davide nel deserto d'Engaddi (1 Sam 24, 1-23)”, Scriptura Sacra 11 (2007) 33-46.
 42. „Eliasz mistrzem Elizeusza i naszym mistrzem. Autorytet mistrza”, Mistrz i uczeń w tradycji biblijnej (red. A.S. Jasiński, W.J. Sztyk) (Szkoła seraficka 2; Katowice Panewniki 2008) 24-37.
 43. „Antropologia”, Teologia Nowego Testamentu, t. I: Listy Pawłowe, Katolickie i List do Hebrajczyków (red. M. Rosik) (Bibliotheca Biblica; Wrocław 2008) 233-267.
 44. „Qumran a kanon Biblii Hebrajskiej”, Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (red. H. Drawnel, A. Piwowar) (Analecta Biblica Lublinensia 2; Lublin 2009) 77-91.
 45. „Nowy człowiek w Chrystusie. Wybrane aspekty antropologii biblijnej”, Forum Teologiczne 10 (2009) 7-18.
 46. „Matthew’s Theology of Light (Mt 4:15-16; 5:14-16; 6:22-23)”, Roczniki Biblijne 1(56) (2009) 21-34.
 47. „Wprowadzenie”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (red. S. Szymik) (Analecta Biblica Lublinensia 4; Lublin 2009) 5-11.
 48. „Słowo Boże jako pokarm Mądrości według Prz 9, 1-6”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (red. S. Szymik) (Analecta Biblica Lublinensia 4; Lublin 2009) 91-102.
 49. „«Widzę, że jesteście bardzo religijni» (Dz 17, 22). Captatio benevolentiae jako środek retoryczny”, Ex oriente lux. Ksiega pamiątkowa dla A. Troniny (Warszawa 2010) 509-519.
 50. „U źródeł kapłaństwa służebnego Nowego Przymierza”, Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin 2010) 225-234.
 51. „Winnica i wino – od praktyki do symboliki”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym 2010) 21-29.
 52. „Jezus Chrystus a konsumpcja alkoholu”, Alkohol w Biblii (red. K. Kościelecki, A. Kiejza) (Zakroczym 2010) 53-63.
 53. „Podejście historyczno-religijne (analiza porównawcza) w egzegezie tekstów biblijnych”, The Biblical Annals 1(58) (2011) 145-157.
 54. „Porządek w domu Bożym (Mt 18,1-35)”, Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą modlitwy. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 (Poznań: św. Wojciech 2011) 137-157.
 55. „Soteryjny wymiar czasownika »pisteuein« w czwartej Ewangelii, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin (red. B. Strzałkowska) (Ad Multos Annos 15; Warszawa 2011) III, 1433-1439.
 56. „Chrześcijaństwo inspiracją dla pogan? Nowe impulsy w badaniach historyczno-religijnych”, Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa dla ks. prof. F. Drączkowskiego (Lublin 2011) 1017-1023.
 57. „Fides ex visu – perspektywa biblijna”, Fides ex visu (red. R. Knapiński, A. Kramiszewska) (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 170; Lublin 2011) 11-24.
 58. „Benedykta XVI hermeneutyka wiary”, The Biblical Annals 2(59) (2012) 217-228.
 59. „«Codziennie badali Pisma» (Dz 17,11). Przyczynek do historii egzegezy biblijnej”, Będziecie Moimi świadkami. Księga pamiątkowa dla ks. Józefa Kozyry w 65 rocznicę urodzin (red. M. Basiuk, A. Malina) (Warszawa 2012) 332-338.
 60. „Modlitwa apostolska św. Pawła”, Verbum Vitae 22 (2012) 137-154.
 61. „Wprowadzenie”, Biblia kodem kulturowym Europy (red. S. Szymik) (Analecta Biblica Lublinensia 9; Lublin 2013) 7-10.
 62. Wieża Babel P. Bruegla czytana oczami biblisty”, Biblia kodem kulturowym Europy (red. S. Szymik) (Analecta Biblica Lublinensia 9; Lublin 2013) 77-92.
 63. „Nauka Vaticanum II o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego w recepcji biblistyki polskiej”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 10 (2013) 345-365.
 64. „Motyw bramy w perspektywie biblijno-teologicznej”, Fides ex visu. U drzwi Twoich (red. R. Knapiński, A. Kramiszewska) (Lublin 2013) 11-24.
 65. „Oblicza ludzkiego ubóstwa w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa”, Studia Nauk Teologicznych PAN 8 (2013) 13-24. 
 66. „Starotestamentowe, judaistyczne i grecko-rzymskie pojęcie sumienia”, Forum Teologiczne 15 (2014) 7-21. 
 67. „Trishagion. Bóg po trzykroć Święty”, Ethos 27 (2014) 21-34.
 68. „Biblijno-religijny kontekst Jezusowej intytulacji Boga jako Abba”, w: „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin (red. P. Goniszewski, C. Korzec) (Szczecin 2015) 645-656.
 69. „Biblijna ekumenia hermeneutyk. Pytanie o specyfikę wczesnochrześcijańskiej egzegezy biblijnej”, Rocznik Teologiczny ChAT 57/4 (2015) 427-445.
 70. „Słowo i Duch Chrystusa. Charyzmat natchnienia biblijnego odczytany w kluczu chrystologicznym”, Scripturae Sacrae Propagator (red. K. Ziaja) (OBT 154; Opole 2015) 215-230.
 71. „«Tajemnica to wielka” (Ef 5,32)». Biblijne podstawy duszpasterstwa małżeństw i rodzin”, Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce (red. A. Pryba) (Colloquia Disputationes 32; UAM Poznań 2015) 15-32.
 72. „Radość pielgrzymowania. Ps 122 w perspektywie historycznej i teologicznej”, Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości (red. A. Zawadzki) (Analecta Biblica Lublinensia 12; Lublin 2016) 139-149 [przedruk: Łódzkie Studia Teologiczne 25/1 (2016) 171-182].
 73. „Jezus jako gość w świetle ewangelii kanonicznych”, Biblica et Patristica Thoruniensia 9/2 (2016) 125–141.
 74. „Wprowadzenie”, Natchnienie Pisma Świętego w świetle świadectwa tekstów o nich samych (red. M. Wróbel, S. Szymik, K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 15; Lublin 2017) 5-10.
 75. „Współczesne modele egzegezy biblijnej w praktyce liturgicznej”, Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego (Studia Liturgiczne 14; Lublin 2017) 23-39.
 76. „«Czyńcie sobie ziemię poddaną» (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11”, Verbum Vitae 31 (2017) 21-44.
 77. „Kazanie na Górze (Mt 5-7) w wykładzie M. Lutra”, Studia Nauk Teologicznych PAN 13 (2018) 27-43.
 78. „M. Lutra wiodące idee interpretacji Kazania na Górze (Mt 5-7) w ich kontekście historycznym i teologicznym”, Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL 4 (2018), nr 3, s. 44-57.
 79. „Gniewne oblicze Pana. Hermeneutyka kilku biblijnych kolokacji”, Verbum Vitae 34 (2018) 15-36.
 80. „«Kto wierzy, ma życie wieczne» (J 6,47). Wiara w Jezusa Chrystusa warunkiem zbawienia i życia wiecznego”, Jest nadzieja, bo jest życie wieczne (red. B. Kulik, W. Pałęcki) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2018) 15-30.
 81. „«Portemus et imaginem caelestis» (1 Kor 15,49 Vg). Wybrane aspekty antropologii św. Pawła – apostoła, teologa i mistyka”, Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym (red. T. Bąk) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2019) 136-149.
 82. „Oto prawdziwy Izraelita” (J 1,47). Paradygmatyczna funkcja Natanaela w czwartej Ewangelii, „Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa (red. G.M. Baran) (Częstochowa 2019) 451-463.
 83. „Lektura Biblii i dar Bożego Ducha”, Zamieszkać w Słowie. Rocznik Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej 1 (2019) 118-130.
 84. „Wychowanie dzieci w tradycji biblijnej”, Teologia i Moralność 14 2(26) (2019) 59-72.
 85. „The Corinthian Opponents of the Resurrection in 1 Cor 15:12. The Epicurean Hypothesis Reconsidered”, The Biblical Annals 10/3 (2020) 437-456.
 86. „«Prawda was wyzwoli» (J 8,32). Prawda i wolność w perspektywie biblijnej,” Zamieszkać w Słowie. Rocznik Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej 2 (2020) 167-178.
 87. „Jesus’ Intitulation of God as Abba: Its Sources and Impact on the Idea of God’s Fatherhood in the New Testament,” Verbum Vitae 38/2 (2020) 485-502.
 88. „Król czy ojciec? Propozycja analizy narracyjnej i strukturalno-semiotycznej 2 Sm 18,1-19,9,” „Kogo szukasz?” (J 20,15). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Henryka Witczyka w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski – M. Kowalski) (Warszawa – Kielce 2021) 653-670.
 89. „Synodalność Kościoła w świetle świadectwa Dz 15,1-31,” Zamieszkać w Słowie 4 (2022) 38-51.
 90. „Biblia o życiu poczętym i życiu przerwanym,” Teologia i Moralność 18/1 (2023) 9-20.
 91. „Kobieta błogosławi kobietę. Biblijne zwiastuny kultu maryjnego (Łk 1,42; 11,27),” Jest nadzieja, bo jest Niepokalana (red. B. Kuliki) (Pelplin: Bernardinum, 2023) 25-43.
 92. „Ewangelista Łukasz a tradycja Janowa. Mało znany wynik badań nad źródłami trzeciej Ewangelii,” Księga pamiątkowa dla o. prof. dr. hab. Andrzeja S. Jasińskiego OFM z okazji 70. rocznicy urodzin  (red. J. Bosowski, A. Demitrów, Ł. Florczyk) (OBT 181; Opole 2023) 293-306.

 

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

 

Encyklopedia Katolicka, t. 7-20 (Lublin: TNKUL 1997-2014) łącznie 87 haseł; po przecinku podano numery kolumn. 

 

1997, t. 7
„Imię (w Piśmie św.)”, 57-58; „Jezus Chrystus – historyczność (Dzieje Apostolskie)”, 1294-1295; „Jezus Chrystus – historyczność (List do Hebrajczyków)”, 1297-1298; „Jezus Chrystus – dzieje, B. Historia zbawcza: 2. Zwiastowanie”, 1327-1328 (współautor: J. Kudasiewicz); „Jezus Chrystus – dzieje, B. Historia zbawcza: 4. Chrzest”, 1330-1331 (współautor: J. Kudasiewicz); „Jezus Chrystus – dzieje, B. Historia zbawcza: 5. Kuszenie”, 1331-1332 (współautor: J. Kudasiewicz); „Jezus Chrystus – dzieje, B. Historia zbawcza: 6. Publiczne nauczanie”, 1332-1334; „Jezus Chrystus – dzieje, B. Historia zbawcza: 8. Przemienienie”, 1336-1337 (współautor: J. Kudasiewicz).

 

2000, t. 8
„Józef Oblubieniec”, 124-125; „Käsemann Ernst”, 943; „Kazanie na Górze”, 1268-1271; „Kielich”, 1399-1400.

 

2002, t. 9
„Królestwo Boże w ST”, 1338-1339.

 

2004, t. 10
„Kuenen Abraham”, 153-154; „Lachmann Karl”, 348-349; „Lagarde Paul Anton de”, 369-370; „Lamek”, 429-430; „Lietzmann Hans Karl Alexander”, 1034; „Likaonia”, 1065; „List”, 1152-1154; „Listra”, 1161; „Logia”, 1303-1305.

 

2006, t. 11
„Ludy morza”, 184-185; „Macalister”, 670-671; „Macedonia”, 673-675; „Macierzyństwo”, 727-729; „Magdala”, 788-789; „Małżeństwo w Biblii”, 1058-1063; „Mari”, 1294-1295; „Maria Magdalena”, 1319-1320; „Marxsen”, 1486.

 

2008, t. 12
„Masada”, 118-119; „Mazar”, 271-272; „Megiddo”, 451-453; „Merk Augustyn”, 568-569; „Mesza”, 609-610; „Mezopotamia”, 675-676; „Męczeństwo (w Biblii)”, 696-697; „Męka Pańska (w Biblii)”, 707-710; „Mikołaj z Liry”, 1005-06; „Mispa”, 1255-56; „Mitanni”, 1366; „Modin”, 1498-99.

 

2009, t. 13
„Monogamia”, 155; „Mowy w Dziejach Apostolskich”, 377-378; „Natchnienie”, 792-800; „Neowulgata”, 925-926; „Nestle Eberhard”, 942-943; „Nestle Erwin”, 943; „Nieomylność Biblii”, 1148-1149; „North Robert”, 1408.

 

2010, t. 14
„Nowy Testament”, 101-102; „Obraz Boży”, 226-228; „Omri”, 584; „Ostatnia Wieczerza”, 936-938; „Overbeck Franz”, 1044-1045; „Pasja”, 1431.

 

2011, t. 15
„Paulus H.E.G”, 90-91; „Perykopa”, 362; „Petrynizm-paulinizm”, 403-404; „Poligamia (w Biblii)”, 1098-1099; „Poliglotta”, 1100-1101.

 

2012, t. 16
„Providentissimus Deus”, 540-541; „Quetnin Henri”, 897; „Redaktionsgeschichte”, 1275-1277; „Reinterpretacja”, 1348-1349.

 

2012, t. 17
„Reuss Eduard”, 39-40; „Rodzina w Biblii”, 178-180; „Rudolph Wilhelm”, 556-557; „Rylandsa Papirus”, 671; „Saduceusze”, 849-850; „Semler, Johann Salomo”, 1406-1407; „Septuaginta”, 1432-1435.

 

2013, t. 18
„Spiritus Paraclitus”, 675-676; „Stary Testament”, 870-872; „Szczepan diakon”, 1449-1450.

 

2013, t. 19
„Szymon z Cyreny”, 229; „Traditionsgeschichte”, 951-953; „Tradycja 02. Aspekt Biblijny”, 954-956; „Typologia biblijna”, 1238-1239.

 

2014, t. 20
„Verbum Domini”, 47-48; „Winnica”, 672-673; „Wino 1. W Piśmie Świętym”, 675-677; „Wujek Jakub SJ, 1541-97”, 1024; „Zwiastowanie Pańskie 1. W Biblii”, 1501-1502; „Zwiastowanie pasterzom”, 1506-1507; „Zwój”, 1538-1539.

 

Nowy słownik teologii biblijnej (red. H. Witczyk) (Lublin – Kielce 2017)

 

„Jezus Chrystus”, 317-319, 321-322; „Kazanie na górze”, 418-422; „Królestwo Boże”, 442-443; „Logia Jezusa”, 463-464; „Macierzyństwo”, 485-488; „Magdalena, Maria Magdalena”, 488-490; „Małżeństwo”, 496-504; „Męczeństwo”, 555-557; „Męka Pańska”, 557-560; „Natchnienie Pisma Świętego”, 605-613; „Ostatnia Wieczerza”, 654-656; „Redaktionsgeschichte”, 771-773; „Stary Testament”, 833-835; „Traditionsgeschichte”, 899-901; „Typ i typologia”, 906-907; „Zwiastowanie”, 1007-1008.

 

Encyklopedia Stulecia KUL (red. E. Gigilewicz i inni) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2018) I-II.

 

„Grzybek Stanisław Wilhelm”, I, 298; „Jak Rozumieć Pismo Święte”, I, 415-416; „Jankowski Bogdan (Augustyn)”, I, 424-425; „Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki”, II, 27; „Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne”, II, 51; „Wiosenne Dni Biblijne”, II, 539.

 

 

Artykuły popularnonaukowe (wybór)

 

Komentarze do Mszy św. maryjnych

 1. „Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pokoju”, Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i homilie (red. A. Paciorek, H. Witczyk) (Biblia - liturgia - życie 1; Kielce 2008) 500-508.
 2. „Najświętsza Maryja Panna, Brama Niebios”, tamże, 509-517.
 3. „Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski”, tamże, 518-528.
 4. „Najświętsza Maryja Panna Częstochowska”, tamże, 529-540.

Cykl artykułów: Bądźmy uczniami Chrystusa

 1. „W szkole Jezusa Chrystusa”, Msza Święta 1/2008, s. 4-6.
 2. „«Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1,15)”, Msza Święta 2/2008, s. 4-5.
 3. „Nauka Chrystusowego krzyża”, Msza Święta 3/2008, s. 4-6.
 4. „Czekając na Ducha Prawdy”, Msza Święta 4/2008, s. 4-6.
 5. „Matka i Uczennica”, Msza Święta 5/2008, s. 4-6.
 6. „Wierni apostołowie Jezusa Chrystusa”, Msza Święta 6/2008, s. 5-7.
 7. „Wędrując z Boskim Nauczycielem”, Msza Święta 7-8/2008, s. 5-8.
 8. „Obdarowani Chlebem dającym życie”, Msza Święta 9/2008, s. 5-7.
 9. „Panie, naucz nas modlić się …”, Msza Święta 10/2008, s. 16-17.
 10. „Nagroda uczniów”, Msza Święta 11/2008, s.13-15.
 11. „«Światło na  oświecenie pogan» (Łk 2,32)”, Msza Święta 12/2008, s. 4-6.

Cykl artykułów: Komunia z Bogiem  

 1. „Powołany, by być człowiekiem ...”, Msza Święta 1/2011, s. 14-15.
 2. „Pedagogia przymierza”, Msza Święta 2/2011, s. 16-17.
 3. „Eucharystia pełnią komunii z Bogiem”, Msza Święta 3/2011, s. 16-17.
 4. „Nieszczęsny ja, człowiek!”, Msza Święta 4/2011, s. 16-17.
 5. „Nowe stworzenie w Chrystusie”, Msza Święta 5/2011, s. 14-15.
 6. „Wpatrzeni w Trójcę Boskich Osób”, Msza Święta 6/2011, s. 16-17.
 7. „Jestem Bogiem dla Ciebie …”, Msza Święta 7-8/2011, s. 5-8.
 8. „Spotkanie ze Słowem”, Msza Święta 9/2011, s. 16-17.
 9. „Brama niebios”, Msza Święta 10/2011, s. 14-15.
 10. „«Panie nasz, przyjdź»”, Msza Święta 11/2011, s. 14-15.

 

Hobby
przyroda polska, malarstwo europejskie (XV-XX w.), muzyka country i jej okolice

 

 

Zob.  Stefan Szymik na ORCID, researchgate.net, academia.edu

 

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2024, godz. 22:46 - Stefan Szymik