1. Psychologiczna koncepcja człowieka jako systemu względnie otwartego i względnie izolowanego. Roczniki Filozoficzne KUL, 1995, T.XLII, z. 4, s. 51-59.
 2. Eutanazja jako istotny problem w etyce zawodu psychologa. W: Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne. Lublin 1996: WNS KUL, AM, s. 133-137.
 3. Nacjonalnyj charakter paliakow. Ekołogija czeławieka, 1996, 1, s. 28-30 (Rosja).
 4. Gipnoz kak mietod protiwboliewoj terapii i jewo eticzeskije aspiekty. Bol i jejo leczenije, 1997, 7, s. 23-24 (Rosja).
 5. Problem tajemnicy zawodowej w świetle teorii i praktyki psychologicznej. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii, T. 9. Lublin 1998: RW KUL, s. 209-224.
 6. Dyspozycje etyczne biegłego psychologa w sprawach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa. W: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. T.1. Lublin 1999: Wyd. Diecezjalne w Sandomierzu, s. 97-112.
 7. Problematyka wartości w praktyce psychologicznej. W: R. Kamiński, S.J. Koza, L. Skorupa, K. Święs <red.>. W służbie wartościom. Kielce 1999: JEDNOŚĆ, s.511-520.
 8. Christijanskaja molitwa kak sriedstwo protiwboliewoj tierapii. Bol i jejo leczenije. 2000, 12, kwiecień, s.24-26 (Rosja).
 9. Tajemnica zawodowa w działalności badawczej i praktycznej psychologów. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska <red.>. Etyczne dylematy psychologii. Poznań 2000: Wyd. Fundacji Humaniora, s.103-134.
 10. Problemy etyczno-zawodowe biegłego psychologa pracującego w Trybunałach Kościelnych. W: J. Makselon (red.). Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka. Kraków 2001: Wyd. Naukowe PAT, s. 71-86.
 11. Problemy etyczno-zawodowe psychologa wobec chorego psychosomatycznie. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. Lublin 2001: TN KUL, s. 143-158.
 12. Tajemnica zawodowa psychologa szkolnego w kontekście psychologii osoby. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.). Osoba. Edukacja. Dialog. T.1. Kraków 2002: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s. 62-77.
 13. Rok Jubileuszowy 2000 lat chrześcijaństwa w opinii młodzieży klas maturalnych z diecezji siedleckiej. W: Teologia praktyczna, t. 3. Poznań 2002: UAM, Wydział Teologiczny, s. 314-329.
 14. Osobowy wymiar małżeństwa kanonicznego jako punkt odniesienia w pracy biegłego psychologa. Ius matrimoniale, 2003, 8, s. 179-191.
 15. Osoba w wybranych orientacjach współczesnej psychologii. W: T. Rzepa (red.). Na ścieżkach historii psychologii. Szczecin 2003: AMP Studio Paweł Majewski, s. 39-63.
 16. Kryzysy religijne w dobie współczesnej: analiza psychologiczno-pastoralna. W: J. Baniak (red.). Socjologia religii. Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje, t. 2. Poznań 2004: UAM, Wydział Teologiczny, s. 295-306.
 17. Chrzest i bierzmowanie w ujęciu psychologii osoby. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyznań. T.II.  Lublin 2004: Wyd. KUL, s. 508-525.
 18. Ksiądz – nauczyciel - psycholog w ocenie młodzieży klas maturalnych. Psychologiczne badania własne. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.). Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Kraków 2005: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, s. 344-360.
 19. Problemy etyczno – zawodowe psychologa klinicznego pracującego z chorymi terminalnie. W: J. Makselon (red.). Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno – pastoralne. Kraków 2005: Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 77 – 99.
 20. Temporal perspective in the experience of moral dilemmas in psychologists. W: Z. Uchnast (red.). Psychology of time. Theoretical and empirical approaches, Lublin 2006: Wydawnictwo KUL, s. 215 - 230.
 21. Etyka zawodu psychologa jako przedmiot moralnej i duchowej formacji akademickiej. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Problemy etyczne w procesie edukacji. T.9, nr 2. Łódź 2006: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s. 27-35.
 22. Rozwój czy kryzys duchowości katolickiej w kontekście nauczania Jana Pawła II. W: A. Przybecki (red.). Teologia Praktyczna, Poznań 2006: UAM, Wydział Teologiczny, t. 7, s. 69 - 88.
 23. Psycholog jako „zawód zaufania publicznego” wobec zjawisk przemocy w rodzinie. W: M. J. Dyrda, A. Sędek (red.). Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie. Siedlce 2006: Stowarzyszenie Tutaj i Teraz, s. 45 – 56.
 24. Typy postaw badawczych biegłego psychologa w sprawach dotyczących nieważności małżeństwa, W: A. Dzięga, M. Greszata. P. Telusiewicz (red.)., Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne,  Materiały i Studia, t. 4, 2007, s. 393 – 412.
 25. Duchowo – moralne postawy młodzieży akademickiej w kontekście śmierci Jana Pawła II. Badania empiryczne studentów filozofii i fizjoterapii. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Problemy etyczne w procesie edukacji. T.10, nr 2. Łódź 2007: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s. 131 – 145.
 26. Rodzina jako „Domowy Kościół” a Kościół instytucjonalny, W: J. Baniak (red.). Socjologia religii. Kościół instytucjonalny a rodzina. Problem relacji i więzi wzajemnych, Poznań 2007: UAM , Wydział Teologiczny, Tom 5, s. 163 – 176.
 27. Poczucie bezpieczeństwa żołnierzy. Myśl Wojskowa, 1, 2007, s. 154 – 157.
 28. Tak czy nie dla kobiet w wojsku. Bellona, 1, 2007, s. 149 – 153.
 29. Duchowość chrześcijańska małżeństwa i rodziny, W: B.J. Soiński (red.). Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, Łódź 2007: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, s. 151 – 161.
 30. Relacyjność systemu rodzinnego. Roczniki Teologiczne, Tom LIV, z.10, 2007, s. 93 – 119.

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2008, godz. 17:15 - Ewa Zięba