Tytuły profesorskie dla naukowców z KUL

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 roku tytuł profesora otrzymali:

 

 • dr hab. Marzena Górecka z Instytutu Literaturoznawstwa 
 • dr hab. Joanna Misztal-Konecka z Instytutu Nauk Prawnych
 • dr hab. Waldemar Bednaruk z Instytutu Nauk Prawnych
 • dr hab. Andrzej Podraza z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji 

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Paweł Panas laureatem nagrody literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

zagubiony-wposrod-obcych-zygmunt-haupt-pisarz-wygnaniec-outsider-b-iext55344696 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie po raz 69. przyznał Nagrody Literackie za popularyzację literatury emigracyjnej i jej promocję oraz za najlepsze książki minionego roku. Jednym z tegorocznych laureatów został dr hab. Paweł Panas z Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL, którego książka „Zagubiony wpośród obcych”. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider" została uznana za najlepszą książkę 2019 roku jako opracowanie naukowe dotyczące literatury emigracyjnej. Jury nagrody doceniło tematykę podjętą przez Autora przedstawiającą twórczość epistolarną Zygmunta Haupta, która pozwala prześledzić zmiany w życiu i pisarstwie wybitnego prozaika i eseisty.

 

Serdecznie gratulujemy!


Profesorowie z KUL nagrodzeni przez MNiSW

Decyzją Pana Wojciecha Murdzka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami Ministra w 2020 roku zostali uhonorowani:

1. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB – nagroda MNiSW za całokształt dorobku
2. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL – nagroda MNiSW za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

 

Serdecznie gratulujemy! 


Naukowcy z KUL członkami gremiów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu, m.in. powołując 5 października 2020 roku nowy skład Rady Naukowej.

 

W skład Rady Naukowej jako konsultorzy weszli  Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz

 

 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)
 • ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
 • dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL (Dziekan Wydziału Filozofii )

 

Z kolei ks. prof. dr hab. Marian Zając (Katedra Katechetyki Integralnej) otrzymał powołanie na konsultora Komisji Wychowania Katolickiego.

 

Natomiast podczas poprzedniego Zebrania Plenarnego KEP (27-29 sierpnia 2020 r.) do grona konsultorów Komisji Nauki Wiary zostali powołani pracownicy naukowi z Wydziału Teologii:

 • ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski,
 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź,
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel,
 • ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL (sekretarz).

 

Przewodniczącym Komisji Nauki Wiary jest Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL.

 

 

Serdecznie gratulujemy! 


Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Mirosława Sitarza

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 września 2020 r. ksdr hab. Mirosław Sitarz,  Prorektor ds. misji i administracji otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dofinansowanie dla grantu z KUL w konkursie MINIATURA 4

Logo NCNZ przyjemnością informujemy, że w konkursie Narodowego Centrum Nauki na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych MINIATURA 4 dofinansowanie uzyskał grant dr Małgorzaty Poniewozik z Instytutu Nauk Biologicznych. Tematem projektu jest „Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na mikroarchitekturę loriki Trachelomonas hispida”. Dofinansowanie wyniesie 49 500 zł.

 

MINIATURA 4 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogły wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu wynosi od 5 do 50 tys. zł.


„Wawrzyn Pawła Konrada" dla Wydawnictwa KUL

Ex thesauroWydawnictwo KUL otrzymało „Wawrzyn Pawła Konrada" – nagrodę w konkursie „Książka Roku 2019”. Wyróżnienie zostało przyznane za albumowe wydawnictwo „Ex Thesauro. Skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, prezentujące najcenniejsze zbiory Biblioteki. Publikacja, pod redakcją dyrektor Biblioteki dr Katarzyny Kołakowskiej, została przygotowana z okazji jubileuszu 100-lecia KUL. Jury doceniło szczególne walory poznawcze i edytorskie tego dzieła. Wręczenie nagrody odbyło się 2 października 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Pierwszy lubelski drukarz jest patronem nagrody, którą przyznaje WBP od 2007 roku. Celem konkursu jest wyłonienie pięknie wydanych i wartościowych książek dotyczących regionu lubelskiego.

Czytaj dalej...

Prof. Marek Wierzbicki pokieruje Biurem Badań Historycznych IPN

prof. Marek WierzbickiKierownik  Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji KUL prof.  Marek Wierzbicki został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Prof. Wierzbicki jest historykiem i politologiem, badaczem  najnowszych dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów młodzieży w PRL i Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., a także polskiej emigracji politycznej na Zachodzie z lat 1939–1990. Związany z KUL od 1983, kiedy to rozpoczął studia historyczne, 1997 uzyskał doktorat, 2006 habilitację, 2009 tytuł profesora nadzwyczajnego, a 2016 zwyczajnego.

 

Serdecznie gratulujemy!


Wykładowcy KUL w radach naukowych parków narodowych

Minister środowiska Michał Woś powołał nową Radę Naukową Roztoczańskiego Parku Narodowego. W jej składzie znalazł się dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL  (Wydział Teologii), który został przewodniczącym Rady. Natomiast do Rady Poleskiego Parku Narodowego zostali powołani  pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych: prof. dr hab. Kajetan Perzanowski oraz dr Małgorzata Poniewozik.

 

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym  dyrektora parku.  W jej skład wchodzą przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Zadaniem rady jest m.in.:  ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, opiniowanie projektu  i  ocena realizacji planu ochrony i zadań ochronnych, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania  parku narodowego.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Włodzimierz Osadczy odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej

osadczy 25 września 2020 r. prof. Włodzimierz Osadczy z Katedry Historii Kościoła KUL został odznaczony  "Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej". Medal nadawany jest za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi  formacjami UON-UPA w latach 1939-1945 oraz popularyzowanie i utrwalanie  pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski  podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Medal nadaje Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów  Politycznych, Rada Krajowa Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP. Uroczystość uhonorowania miała miejsce podczas  konferencji naukowej „Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”, która odbyła się w KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!