Dofinansowanie w 8. edycji konkursu ETIUDA

W ósmej edycji konkursu NCN ETIUDA, przeznaczonego dla uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski, grant otrzymała mgr Zofia Scholastyka Mazur z Instytutu Psychologii KUL. Dofinansowanie w wysokości 105 676 zł pozwoli jej na realizację projektu pt. „Osiągnięcia w grze na instrumencie jako efekt realizacji celu –rola afektu i intencji implementacyjnej”.
W sumie do konkursu wpłynęło 448 wniosków, a finansowanie przyznano 84 młodym naukowcom. Laureaci otrzymają stypendia naukowe oraz pokrycie kosztów 3-6 miesięcznego zagranicznego stażu, w wybranym ośrodku naukowym.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Beata Jakimiuk członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy KNP PAN

Dr hab. Beata Jakimiuk z Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki KUL została członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu na posiedzeniu KNP PAN w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

Serdecznie gratulujemy!


Pracownicy KUL odznaczeni przez Prezydenta Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk odznaczył 9 pracowników KUL honorowymi odznaczeniami: Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin” oraz Medalem „Unii Lubelskiej”. Są to najwyższe odznaczenia honorowe przyznawane przez Prezydenta osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Naukowcy z KUL ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 27 maja 2020 r. powołał następujących pracowników KUL na ekspertów Komisji w kadencji 2020-23:

  • o. prof. Andrzeja Derdziuka, zespół nauk humanistycznych i nauk teologicznych, dyscyplina: teologia,
  • ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne
  • prof. Stanisława Wrzoska, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji
  • dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk, prof. KUL, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika
  • dr hab. Jana Izdebskiego, prof. KUL, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji
  • dr Bernadeta Lelonek-Kuletę, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: psychologia.

 

Komisja to niezależna instytucja działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, która dokonuje oceny programowej kierunków studiów.

 

Serdecznie gratulujemy!


Ks. dr Adam Bab lubelskim biskupem pomocniczym

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej dotychczasowego proboszcza parafii św. Józefa w Lublinie i wikariusza biskupiego ds. młodzieży ks. dr. Adama Baba.

 

Biskup nominat w latach 1993-1999 odbył formację w Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. W 2005 r. ukończył studia specjalistyczne na KUL z katechetyki uzyskując stopień naukowy doktora.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce.


Naukowcy z KUL we władzach Komitetu Nauk Teologicznych PAN

Komitet Nauk Teologicznych PAN na swym inauguracyjnym posiedzeniu dokonał wyboru władz na kadencję 2020-23. Wiceprzewodniczącym Komitetu został Dziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, a członkiem prezydium ks. prof. Krzysztof Góźdź.

 

Serdecznie gratulujemy!


Praca doktorska z KUL najlepszym debiutem historycznym

Tygodnik Polityka przyznał Nagrody Historyczne Polityki za najlepsze książki historyczne opublikowane w 2019 r. Za najlepszy debiut w kategoriach monografie, prace naukowe oraz prace popularnonaukowe i publicystyka została uznana książka dr Ewy Bukowskiej-Marczak „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939)”. Nagrodzona monografia powstała na bazie pracy doktorskiej, która została napisana pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Filipowicza, prof. KUL w Instytucie Historii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dofinansowania w projektach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną, piętnastą edycję konkursu  SONATA przeznaczonym dla naukowców posiadających stopień doktora dofinansowanie uzyskał projektor „Badanie wzorców  aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG” przygotowany przez dr. Dariusza Zapałę z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Wartość dofinansowania to 845 964  zł.

 

Z kolei w konkursie PRELUDIUM 18, w którym dofinansowanie mogą uzyskać projekty młodych naukowców, do dofinansowania zakwalifikowany został projekt mgr Nasturcji Toruj z Katedry Psychologii Ogólnej „Struktura osobowości w języku polskim: nierestrykcyjne badanie psycholeksykalne czasowników osobowościowych”. W tym przypadku kwota dofinansowania to 167 648 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!


Pracownicy KUL poprowadzą badania nad rolą zakonów żeńskich w ratowaniu ludności żydowskiej

Instytut Pileckiego rozstrzygnął konkurs na koncepcję projektu badawczego i stypendia naukowe w projekcie „Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”. Wybrana została koncepcja przedstawiona przez dr hab. Agatę Mirek, prof. KUL, której powierzono funkcję kierownika projektu. Stypendium naukowe dla wykonawcy projektu otrzymała dr hab. Joanna Szady.

Realizację projektu zaplanowano w okresie od czerwca 2020 r. do września 2022 r.  

 

Serdecznie gratulujemy!


Naukowcy z KUL w Radzie Polityki Penitencjarnej

Rozpoczęła  się III kadencja Rady Polityki Penitencjarnej - organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.  W skład Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej, organizacji pozarządowych oraz nauki. W gronie tych ostatnich znaleźli się m.in.  Prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL oraz Kierownik Katedry Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...