1. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, Jak godnie celebrować Mszę świętą? Zasady i nieprawidłowości, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2020, ss. 208.

 

 


 

Dzisiaj liturgia mszalna jest w "niebezpieczeństwie", wyrażającym się pewnymi niedoskonałościami, a nawet uchybieniami. Potwierdził to J. Ratzinger (jeszcze jako kardynał) w wywiadzie dla francuskiego dziennika "La Croix". Jego zdaniem głównym zagrożeniem celebracji mszalnej jest źle rozumiana "kreatywność liturgiczna", która może w niedługim czasie spowodować powstanie "mszalnej liturgicznej Wieży Babel". Jako papież Benedykt XVI stwierdził, że wprowadzane zmiany w liturgii Mszy świętej muszą być w zgodzie z prawdziwym duchem liturgii i jej przepisami. Bezwględnie trzeba eliminować wszystkie aspekty "dzikiej pseudoliturgicznej twórczości", które niekiedy przemieniają Mszę świętą w widowisko i degradują liturgię mszalną do rangi towarzyskiego spotkania.

 

Spis treści oraz możliwość nabycia publikacji w Wydawnictwie TN KUL.

 

2. Ks. prof. KUL dr hab. Bogusław Migut, Liturgia jako teologia żywa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ss. 248.

 

Ta wnikliwa i obejmująca szeroki wachlarz zagadnień książka zgłębia związek liturgii z teologią. Zważywszy na ich naturalne powiązanie wydaje się to łatwym zadaniem, ale okazuje się, że dla poprawnego rozumienia konieczne są liczne uściślenia dotyczące terminologii i zobowiązań w obszarze obu dyscyplin. Prof. Migut jest na tym polu znakomitym przewodnikiem, gdy wskazuje wiodących autorów i nurty intelektualne (w tym sytuację w Polsce). Jego własny model teologii mistagogicznej stanowi sprzyjającą okazję docenienia korzyści płynących z syntezy liturgii i teologii.

Prof. David W. Fagerberg

University of Notre Dame

 

Książka do nabycia w Wydawnictwie KUL.

 

 

3. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, Rytuał Rzymski Pawła VI. Sakramenty święte, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, ss. 166.

 

Typiczne wydanie Rytuału Rzymskiego zawierające liturgię sakramentów, opracowane według wskazań Soboru Watykańskiego II i wydane za pontyfikatu Pawła VI, ukazywało się w latach 1969-1974. Obrzędy sakramentów poprzedzone są obszernym wprowadzeniem teologicznym i pastoralnym, które określa zakres adaptacji (aptatio) i dostosowania (accommodatio) liturgii przysługujący Konferencji Biskupów i szafarzowi sakramentu. Typiczne wydania Rytuału powinny być przetłumaczone, dostosowane i wydane przez Konferencje Biskupów Kościoła lokalnego. Ponieważ liturgia jest celebracją wiary Kościoła, którą sprawuje i w niej uczestniczy cały kapłański Lud Boży, tylko Kościół może kierować sprawami liturgii i określać jej obrzędy. W książce Czytelnik znajdzie najważniejsze zasady odnowy liturgii sakramentów po Vaticanum II, przebieg prac redakcyjnych nad każdą częścią Rytuału oraz ogólną charakterystykę jego typicznych wydać. Uwzględnione zostały także zmiany w Rytuale wprowadzone zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego z roku 1983 oraz przygotowanie tłumaczenia, dostosowania i wydania Rytuału Rzymskiego w języku polskim. W zamieszczonej literaturze ogólnej i szczegółowej znajdują się ważne pozycje dotyczące liturgii, teologii sakramentów świętych.

 

Książka do nabycia w Księgarni TN KUL.

 

4. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, Liturgia i pobożność ludowa, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, ss. 194.

Książka "Liturgia i pobożność ludowa w nauczaniu i praktyce Kościoła" jest teologicznym i pastoralnym komentarzem do Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Wskazuje na istotę i znaczenie liturgii w Kościele oraz na jej relację do licznych praktyk pobożności ludowej. Następnie zgodnie z rytmem roku liturgicznego omawiane są wyliczane przez Dyrektorium najważniejsze, dawne i nowe, formy pozaliturgicznych praktyk ludowych, mających ścisły związek z przeżywaniem świąt, okresów liturgicznych i kultem świętych. Nabożeństwa i inne pobożne praktyki ludowe stanowią ważne dziedzictwo religijnej i narodowej tradycji, które należy zachowywać i przekazywać następnym pokoleniom. Świadczą także o chrześcijańskiej i narodowej tożsamości. Zdecydowana ich większość jest wspólna dla całego Kościoła.

 

Z Wprowadzenia

 

Książka do nabycia w Księgarni TNKUL.

 

 

5. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, Święte Triduum Paschalne Mszale rzymskim Pawła VI i w Liturgii Godzin, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2017, ss. 132.

 

 

„Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania”. Normy ogólne roku liturgicznego i kalendarza nr 19.

Święte Triduum Paschalne obejmuje kolejne etapy misterium paschalnego Chrystusa: ucztę pożegnalną z Apostołami z antycypowaną w sposób bezkrwawy ofiarą w Wieczerniku, Jego śmierć na krzyżu, spoczynek w grobie i chwalebne Zmartwychwstanie.

 

Z Wprowadzenia

 

Książka do nabycia w księgarni WDS.

 

 

6. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, Ksiądz Wincenty Granat. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - kandydat do chwały ołtarzy, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, ss. 502.

 

 

W setną rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1918-2018) ukazała się publikacja - pod redakcją ks. prof. dra hab. Zdzisława Jańca - pt. Ksiądz Wincenty Granat, rektor KUL – kandydat do chwały ołtarzy, poświęcona słudze Bożemu.
Książka stanowi zbiór usystematyzowanych referatów, świadectw, homilii, wywiadów, artykułów, tekstów naukowych i mów okolicznościowych. Nadto zamieszczone są w publikacji: przewodnik po oratorium Sługi Bożego, wystawa i galeria zdjęć dedykowane ks. Wincentemu Granatowi. Całość publikacji wieńczą integralnie załączone aneksy (5).
Publikacja jest hołdem wobec lubelskiego uniwersytetu i jego nieprzeciętnego Rektora. Niniejsza edycja – to kolejny dokument świętości sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata. Książka „Jubileuszowa” dowodzi, jak żywa jest wciąż pamięć o nim i jak wielka jest wdzięczność wobec niego.

 

Publikacja została wydana przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II .

 

7. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec, Fatima wczoraj i dziś (Objawienia, orędzie,kult), Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2017, ss. 202.

 

 


 

Fatimski Jubileusz -100. lecia objawień - jest szczególną okolicznością do podjęcia refleksji nad kultem Maryi. Podejmuje ją autor w publikacji pt. „Fatima wczoraj i dziś” (Objawienia, orędzie, kult). Celem książki jest uczczenie Pani Fatimskiej oraz zachęta do pogłębiania kultu maryjnego. Niniejsza edycja jest maryjną lekturą, którą winno się przyswajać fragmentami, medytując nad ich treściami. Mogą one okazać się przydatne dla czcicieli Maryi i wszystkich szerzących kult Matki Jezusa. 

 

 

8. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, Sakramenty uzdrowienia. Zagadnienia wybrane, Lublin: TN KUL 2016, ss. 184.

 

 

 

Książka ks. prof. Czesława Krakowiaka dotyczy najważniejszych problemów teologicznych i pastoralnych związanych z sakramentem pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych. Autor analizuje zwyczajne nauczanie Kościoła, obowiązujące normy prawne i księgi liturgiczne, które są podstawą udzielania tych sakramentów. Wykorzystał także liczne opracowania teologów, prawników i pastoralistów dotyczące związanych z nimi problemów. Na szczególne podkreślenie zasługuje wskazanie jasnych norm dotyczących praktyki udzielania rozgrzeszenia i sakramentu namaszczenia chorych oraz ich teologiczne, prawne i personalistyczne uzasadnienie. Treść opracowania i jego przystępna forma słowna powinna zainteresować wiernych świeckich, przyjmujących te sakramenty, kapłanów - szafarzy sakramentów oraz katechetów nauczających o sakramentach uzdrowienia.

 

Z recenzji ks. dra hab. Bogusława Miguta, prof. KUL

 

Książka do nabycia w Księgarni TN KUL.

 

 

9. Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki, Lublin: Wyd. KUL 2016, ss. 164.

 

 

W tradycji liturgicznej od czasów średniowiecza znany jest kult serca oraz ran Pana Jezusa, który rozwijał się pod wpływem mistyków i świętych wizjonerów. Nowe spojrzenie na kult serca Jezusa nastąpiło w XVII w. dzięki objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque. Wprowadzenie tego święta w Polsce w 1765 r. na wiele dziesiątek lat przed wpisaniem go do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego sprawiło, że rozwijał się on szczególnie intensywnie. Dwieście pięćdziesiąta rocznica zatwierdzenia tego święta w Polsce, która przypadła w 2015 r., była okazją, aby na nowo spojrzeć na to święto nie tylko od strony liturgicznej, ale również biblijnej i teologii systematycznej. Przykładem studium na ten temat jest niniejsze opracowanie ujmujące zagadnienie kultu Serca Pana Jezusa interdyscyplinarnie i komplementarnie. W ten sposób zwrócono uwagę na aktualność tego zagadnienia po dwustu pięćdziesięciu latach, ukazując rozwój liturgiczny i teologiczny oraz znaczenie na płaszczyźnie implikacji moralnych.


z recenzji ks. prof dra hab. Czesława Krakowiaka

 

Książka do nabycia w Wydawnictwie KUL.

 

10. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce: Wyd. Jedność 2016, ss. 216.

 

 

 

 

Książka została napisana z inspiracji nowego „Dyrektorium Homiletycznego” i dostarcza duszpasterzom praktycznej pomocy ułatwiającej pracę nad homilią. Czytelnik może tu znaleźć wiele przykładów interpretacji źródeł oraz budowania treści homilii.

Treść książki zorganizowana jest wokół najważniejszego celu homilii, jakim jest stworzenie wiernym warunków do osobistego spotkania z Chrystusem, który żyje w słowie Bożym, celebracji liturgicznej i chrześcijańskim życiu. Tym samym odkryta tu zostaje podstawowa metoda przepowiadania homilijnego – jest ono drogą do żywego spotkania z misterium Chrystusa.

Homilia ma pomagać w doświadczeniu obietnicy Pana: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Jeśli duszpasterz wcieli w życie kryteria stawiane homilii przez Kościół, wówczas szybko odkryje, że jest ona bardzo sprawna i naprawdę „działa”. Głoszenie homilii stanie się wtedy okazją do doświadczenia duchowej przyjemności, osobistego wyzwolenia oraz radości płynącej z dzielenia się „skarbem życia i miłości”, jakim jest Ewangelia (EG 265).

Odbiorcy:
- duszpasterze (ułatwia przygotowanie homilii)
- studenci teologii, alumni seminariów duchownych
- osoby chcące odkryć podstawowe cele homilii i jej kontekst liturgiczny
- wszyscy zainteresowani przepowiadaniem słowa Bożego.

 

11. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, Wiara - Kościół - Liturgia, Lublin: TN KUL 2016, ss. 242.

 

Treści zawarte w książce rozważane są na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy samego fundamentalnego problemu wiary oraz istoty Kościoła, w tym pojmowania liturgii jako takiej. Jej przedmiot w całości można sprowadzić do posoborowego pojmowania lex credendi. Druga natomiast odnosi się do lex orandi, czyli do organizacji i praktyki życia liturgicznego wiernych w Kościele. Jest ona z natury rzeczy bardziej uwarunkowana historycznie, kulturowo, społecznie i egzystencjalnie w ciągu dziejów Kościoła. Mając na uwadze to zróżnicowanie poziomu refleksji teologicznej, której wyrazem jest ta publikacja, łatwiej jest zrozumieć stałość i zmienność zasad dotyczących życia liturgicznego w Kościele powszechnym i w Kościołach lokalnych. Autor pozostaje wierny swej formacji liturgicznej doby aggiornamento Kościoła oraz odnowy eklezjologii i liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II.
Z recenzji ks. prof. dra hab. Franciszka Greniuka

 

Książka do nabycia w Księgarni TN KUL.

 

 

12. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak. Szkoła modlitwy chrześcijańskiej. Jutrznia i Nieszpory modlitwą Ludu Bożego. Częstochowa 2015 ss. 104.

 

 

 

W świadomości wielu liturgiczna modlitwa Kościoła, czyli „Liturgia godzin”, uważana jest nadal za modlitwę wyłącznie duchownych i członków wspólnot zakonnych. Tymczasem napomnienie św. Pawła, aby „modlić się nieustannie”, odnosi się do wszystkich chrześcijan, a nie tylko do tych, którzy są do tego zobowiązani z tytułu przyjęcia sakramentu święceń lub złożenia profesji zakonnej.

Autor, analizując treść dwóch głównych godzin liturgicznych: „Jutrzni” i „Nieszporów”, próbuje wykazać, że „Liturgia godzin” jest doskonałą szkołą modlitwy chrześcijańskiej.

Po tę książkę może sięgnąć każdy, zarówno ten, kto już doświadczył bogactwa modlitwy „Liturgią godzin”, jak i ci wszyscy, którzy wciąż jeszcze go nie odkryli, a podążają drogą własnego rozwoju duchowego.

 

Książka do nabycia w Edycji Świętego Pawła. 

 

 

13. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak. Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła. Lublin 2015 ss. 194.

 

 

Oprócz sakramentów ważną rolę w życiu chrześcijańskim pełnią także sakramentalia i błogosławieństwa. Celem sakramentaliów jest uświęcenie pewnych posług w Koście­le, stanów i okoliczności życia chrześcijańskiego oraz posługiwania się rzeczami potrzebny­mi człowiekowi w codziennym życiu (por. KKK 1668). Błogosławieństwa są ustanowionymi przez Kościół znakami, przez które dokonuje się uświęcenie ludzi w Chrystusie oraz uwielbie­nie Boga. Błogosławieństwa mogą dotyczyć osób, miejsc i rzeczy. Niektóre błogosławieństwa mają stały charakter przez to, że ich skutkiem jest poświęcenie Bogu na stałe pewnych osób oraz miejsc i przedmiotów, głównie do użytku liturgicznego.

 

Książka do nabycia w Towarzystwie Naukowym KUL.

 

14. Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL. Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła. Lublin 2015 ss. 208.

 

 

Zebrane w niniejszej książce artykuły świadczą o doskonałym przygotowaniu Autora jako publicysty trudnych treści teologicznych, tak bardzo potrzebnych we współczesnym duszpasterstwie. Należy się spodziewać, że pozycja ta przybliży sens świętych czynności wielu wiernym, pozwoli im lepiej zrozumieć, jak należy celebrować Boże misteria i jak można w nich owocnie uczestniczyć. Księża zaangażowani w pracę duszpasterską znajdą tu rozwiązanie wielu wątpliwości i otrzymają wystarczające uzasadnienie teologiczne, historyczne i pastoralne w kwestiach dotyczących liturgii. Godne podkreślenia są propozycje ascetyczne Autora odnoszące się do duchowości chrześcijańskiej. Czytelnik zainteresowany pogłębieniem podjętej problematyki w bibliografii i przypisach znajdzie wskazówki do dalszych studiów oraz lektury.

 

Z Przedmowy ks dra hab. Zbigniewa Wita, prof. KUL

 

Książka do nabycia w Wydawnictwie KUL.

 

 

15. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk. Nowa Ewangelizacja - konkretne wezwanie! Gubin 2015 ss. 301.

 

 

"Tematyka poruszana w książce ks. prof. Stanisława Dyka jest nad wyraz aktualna w polskiej rzeczywistości kościelnej. Z jednej strony ludzie Kościoła oczekują takiej książki, która dogłębnie i rzetelnie podejdzie do problematyki nowej ewangelizacji, z drugiej strony niniejsza pozycja uwiarygadnia już podejmowane działania ewangelizacyjne, jak również może aktywnie włączyć się w domenę dalszych inicjatyw, dyskusji i poszukiwań apostolskich rodzących się mocą Ducha Świętego w umysłach i sercach chrześcijan.

Książka ks. prof. Stanisława Dyka uwydatnia wysokie walory naukowe. Sposób przedstawienia trudnego zagadnienia nowej ewangelizacji w polskiej rzeczywistości kościelnej jest interesujący i inspirujący. Na pewno czytelnik będzie usatysfakcjonowany bogatą dawką wiedzy i klarowną formą przekazu. Recenzowana książka dobrze świadczy o naukowych kompetencjach autora. Uważam, że wydanie drukiem niniejszej pozycji z pewnością przyniesie chlubę Wydawnictwu publikującemu tak dobrą fachową książkę, po którą z pewnością sięgną polscy teolodzy, duszpasterze i liczne grono aktywnych chrześcijan."

Fragment recenzji

ks. dr hab. Bogusław Drożdż prof. PWT

 

Książka do nabycia w Księgarni Przystanek Jezus.

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2020, godz. 07:39 - Andrzej Megger