Sekcja Liturgiki i Homiletyki (w ramach Teologicznego Studium Licencjackiego) prowadzi studia w zakresie liturgiki, które kończą się nadaniem tytułu licencjata.

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0. W przypadku osób duchownych wymaga się ponadto świadectwa ukończenia wyższego seminarium duchownego oraz zgody kompetentnej władzy kościelnej (biskupa, przełożonego zakonnego).

 

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie Dziekan i Rada Instytutu przyjmują kandydata na studia specjalistyczne.

 

Charakterystyka studiów:

 

Studia specjalistyczne trwają 2 lata (4 semestry) i składają się na nie wykłady oraz specjalistyczne seminaria naukowe (duchowość liturgiczna lub homiletyka).

 

Po tym czasie i przedstawieniu pracy dyplomowej doktorant przystępuje do egzaminu licencjackiego. Zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 § 2 warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest uzyskanie kościelnego stopnia naukowego licentia in sacra theologia (licencjat kanoniczny).

 

Studenci mają możliwość kontynuowania studiów w ramach Szkoły Doktorskiej lub Specjalistycznego Kursu Teologicznego, zgodnie z wymogami konstytucji apostolskiej papieża Franciszka "Veritatis Gaudium".

 

Doktoranci mają wiele możliwości rozwoju poprzez publikacje w Rocznikach Teologicznych, udział w organizowanych sympozjach i konferencjach oraz zjazdach Stowarzyszenia Liturgistów Polskich. Mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus.

 

W dalszej kolejności studenci mają możliwość, po spełnieniu określonych warunków, uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie liturgiki.

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2024, godz. 13:07 - Andrzej Megger