Studia specjalistyczne w Sekcji Teologii Fundamentalnej

Studia przygotowane są dla osób, które interesują się jednym z niżej wymienionych zagadnień lub ich kombinacją:

 

uwiarygodnianie chrześcijaństwa, Kościoła;

problematyka cudu, objawienia, wiary, zmartwychwstania;

kulturotwórcza rola Kościoła;

teologia misji;

inkulturacja chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej i Afryce;

teologia religii;

polska obrzędowość ludowa i tanatologia ludowa, 

nowe ruchy religijne

 

 

Przyjęcie na studia: należy zarejestrować się na stronie internetowej http://rekrut.kul.lublin.pl

 

Kryteria kwalifikacji: dyplom magistra teologii (lub świadectwo ukończenia wyższego seminarium duchownego) z oceną co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0. Z kandydatem zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

 

Do 31 sierpnia kandydat składa następujące dokumenty:

* kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany ze strony serwisu rekrutacyjnego wraz z okładką na dokumenty

* odpis dyplomu ukończenia studiów

* kserokopię dowodu osobistego

* aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis metryki chrztu świętego

* skierowanie na studia od władz duchownych – w przypadku osób duchownych i zakonnych

* cztery fotografie

 

Tok studiów: Studia trwają 4 lata (8 semestrów) w dwóch dwuletnich blokach.

Pierwsze 2 lata (4 semestry) doktoranci uczestniczą w wykładach monograficznych i konwersatoriach Instytutu, wykładach monograficznych na innych wydziałach wskazanych w programie studiów (dotyczy to zwłaszcza specjalizacji religioznawstwo) oraz w seminarium naukowym u promotora. Etap pierwszy kończy się złożeniem egzaminu komisyjnego, którego pozytywny wynik daje doktorantowi podstawę do uzyskania kościelnego stopnia licencjata teologii w zakresie teologii fundamentalnej. Stopień ten uprawnia do nauczania teologii w kościelnych instytutach teologicznych.

 

Ocena minimum dobra z egzaminu licencjackiego uprawnia doktoranta do podjęcia dalszego etapu studiów, w czasie którego przez 2 lata (4 semestry) uczęszcza on na seminarium naukowe u promotora i na wykład monograficzny u promotora. W tym czasie doktorant pisze (finalizuje) pracę doktorską, której publiczne obronienie stanowi podstawę do nadania mu stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej.

W czasie trwania studiów istnieje możliwość korzystania z ofert stypendialnych, wyjazdów do innych uczelni europejskich (np. w ramach programu Erasmus).

 

powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 14:41 - Jacenty Mastej