STF tworzą dwie katedry:

Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

Katedra Religiologii i Misjologii

działające w czterech obszarach:

  • Chrystologii i eklezjologii fundamentalnej,
  • Religioznawstwa,
  • Misjologii,
  • Teologii religii.
 
I. Zarys historii
Na pierwszym posiedzeniu Senatu Akademickiego KUL, jesienią 1918 r. w Warszawie, zostały erygowane Katedra Teologii Fundamentalnej i Katedra Historii Religii. Katedrę Teologii Fundamentalnej powierzono wówczas ks. Piotrowi Kremerowi, byłemu profesorowi Akademii Teologii Katolickiej w Petersburgu, natomiast wykłady z historii religii ks. Józefowi Archutowskiemu z Warszawy, który w 1918 r. objął katedrę Pisma Świętego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

W listopadzie 1920 r. Rada Wydziału podjęła decyzję o utworzeniu na Wydziale Teologicznym czterech sekcji: Teologii Biblijnej, Teologii Fundamentalnej, Teologii Dogmatycznej i Teologii Moralnej. Kierownikiem Sekcji Teologii Fundamentalnej został ks. prof. Piotr Kremer.

 

W czasie II wojny światowej praca dydaktyczna Sekcji Teologii Fundamentalnej została przerwana. Po odzyskaniu niepodległości kierowanie nią powierzono ks. prof. Adolfowi Tymczakowi, a następnie ks. dr. Edwardowi Bulandzie.
31 maja 1946 r. Rada Wydziału Teologicznego na kierownika Katedry Teologii Fundamentalnej powołała ówczesnego profesora Seminarium Duchownego w Łodzi, docenta na Uniwersytecie Warszawskim, ks. dr. Bolesława Radomskiego, przyznając mu stanowisko profesora nadzwyczajnego i powierzając kierowanie Sekcją Teologii Fundamentalnej. W 1956 r. miejsce zmarłego tragicznie ks. Radomskiego objął ks. dr Edward Kopeć, profesor WSD we Wrocławiu. Funkcję kierownika Sekcji Teologii Fundamentalnej pełnił on do momentu przejścia na emeryturę (1983 r.).

  

18 lutego 1958 r. rozpoczęła działalność III Katedra Teologii Fundamentalnej, a mianowicie Katedra Historii i Etnologii Religii. Na stanowisko p.o. kierownika powołano dr. Teofila Chodzidłę SVD23 czerwca 1958 r. erygowano na Sekcji II Katedrę Teologii Fundamentalnej jako Katedrę Eklezjologii, powierzając wykłady z tej dziedziny dr. Stanisławowi Nagyemu SCJ. W 1963 r. na sekcji wykłady rozpoczęli: ks. dr Czesław S. Bartnik oraz ks. dr Romuald Łukaszyk.

 

 

W 1972 r. kierownikiem Katedry Eklezjologii Fundamentalnej został doc. dr hab. Stanisław Nagy SCJ, który w latach 1983-1991 był też kierownikiem Sekcji. Jego asystentami byli kolejno: ks. Jerzy Borowiec, ks. Tomasz Ludwisiak, ks. Mieczysław Piwowarek i ks. Henryk Seweryniak. Przez wiele lat kuratorem katedry był ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Od 2008 r. jej pracami kierował ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL. Pracownikiem Katedry był ks. dr Paweł Borto. Przez kilka lat adiunktem Katedry był dr Andrzej Pietrzak SVD, który w 2011 r. przeszedł do Katedry Misjologii. W 2009 r. wieloletnią pracę w Katedrze zakończył ks. dr Zbigniew Krzyszowski. Katedra zajmowała się badaniem wiarygodności Kościoła oraz metodologią eklezjologii. W 2013 r., w związku z reorganizacją struktur Wydziału, Katedra została połączona z Katedrą Misjologii. Ks. dr P. Borto przeszedł do Katedry Chrystologii Fundamentalnej, a do połączonej Katedry Eklezjologii Fundamentalnej i Misjologii dołączył dr Andrzej Pietrzak SVD.

 

 

Następcą ks. prof. Edwarda Kopcia na stanowisku kierownika Katedry Chrystologii Fundamentalnej został w 1985 r. ks. dr hab. Marian Rusecki. Od 1991 r. ks. prof. dr hab. M. Rusecki był kierownikiem Sekcji, a od jej przekształcenia w Instytut Teologii Fundamentalnej w 1999 r., pełnił funkcję dyrektora tegoż Instytutu do 2008 r. Przez kilka lat, do roku 2007, adiunktem w katedrze był dr Ireneusz S. Ledwoń OFM (poźniej  kierownik Katedry Teologii Religii) oraz ks. dr Jacenty Mastej, który po uzyskaniu habilitacji i przejściu ks. prof. Ruseckiego do Katedry Misjologii, od roku 2010 był kierownikiem Katedry Chrystologii Fundamentalnej. Pracownicy Katedry w badaniach naukowych podejmowali zagadnienia z zakresu metodologii teologii fundamentalnej i wiarygodności Objawienia Bożego.
 
Katedrą Historii i Etnologii Religii (Katedrą Religioznawstwa od r.a. 2012/2013) przez wiele lat kierował prof. dr hab. Henryk Zimoń SVD. Z jego inicjatywy w 1985 r. Rada Wydziału Teologicznego ustanowiła specjalizację religioznawstwa na Sekcji Teologii Fundamentalnej. Po przejściu prof. Zimonia na emeryturę, kierownikiem Katedry od roku akademickiego 2012/2013 został jego długoletni współpracownik dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD, prof. KUL.  Adiunktem był dr Stanisław Grodź SVD. W związku z uruchomieniem nowego kierunku studiów I stopnia - religioznawstwo - w Katedrze pracowali również: dr Wiesław Bator (w r.a. 2011/2012) i dr Józef Nowak (w latach 2011-2013). Prace badawcze w Katedrze szły w następujących kierunkach: ludowa kultura społeczna i duchowa Polski, religie ludów pozaeuropejskich (Afryka, islam), inkulturacja chrześcijaństwa w Afryce, kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie.

 

 

Katedra Teologii Religii została utworzona w 2007 r. i do roku 2016 kierował nią dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, prof. KUL. W latach 2009-2016 r. w Katedrze pracował dr Adam Wąs SVD, a w latach 2012-2016 - także ks. dr hab. Krystian Kałuża.

 

 

W latach 2010-2013 istniała w strukturze Instytutu osobna Katedra Misjologii , którą do swojej nagłej śmierci 15 XII 2012 kierował ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Adiunktem był dr Andrzej Pietrzak SVD. W 2013 r., w związku z trwającą reorganizacją struktury Wydziału, Katedra Misjologii została połączona z Katedrą Eklezjologii Fundamentalnej, a następnie z Katedrą Religioznawstwa.

II. Stan aktualny 

Aktualnie w Sekcji Teologii Fundamentalnej funkcjonują dwie katedry: Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej oraz Katedra Religiologii i Misjologii. W skład pierwszej z nich wchodzą następujące osoby: ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL (kierownik), ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha, ks. dr hab. Paweł Borto (adiunkt), ks. dr hab. Miłosz Hołda (adiunkt), ks. dr hab. Jarosław Jagiełło (adiunkt), ks. dr Rafał Kułaga (adiunkt), ks. dr Witold Płaza (adiunkt), ks. dr Filip Krauze (asystent). Personalną obsadę drugiej katedry stanowią: dr hab. Andrzej Pietrzak SVD, prof. KUL (kierownik), dr hab. Zdzisław Kupisiński SVD (adiunkt), ks. dr hab. Paweł Tambor (asystent), ks. dr Paweł Gogacz (asystent), ks. dr Daniel Swend (asystent), ks. dr Wojciech Wojtyła (asystent).

 
powrót
Autor: STF
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2021, godz. 20:00 - Jacenty Mastej