SERWIS REKRUTACYJNY

 

 1. Po ukończeniu Teologicznego Studium Licencjackiego licencjaci teologii w celu uzyskania doktoratu muszą spełnić jednocześnie wymogi państwowe i kościelne.

 2. Ustawa o szkolnictwie wyższym daje obecnie dwie możliwości uzyskania doktoratu:
  1. Szkołę Doktorską;
  2. przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym, pokrywając koszty postępowania doktorskiego.

 3. Aby uzyskać doktorat ważny także kościelnie, kandydaci muszą spełnić wymagania dotyczące kształcenia teologicznego, zawarte w konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, która wymaga wpisania ich na listę tzw. „Trzeciego cyklu kształcenia”. Cykl ten nie ma określonych wymogów co do liczby zajęć, w odróżnieniu od cyklu drugiego, kończonego licencjatem.

 4. Aby spełnić wymagania konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, J.M. Ks. Rektor zarządzeniem z dnia 21 czerwca 2021 r. powołał dwuletni Specjalistyczny Kurs Teologiczny (SKT), odpowiadający trzeciemu cyklowi kształcenia. Kurs ten będzie przeznaczony dla absolwentów Teologicznego Studium Licencjackiego na Wydziale Teologii KUL (oraz analogicznych form kształcenia na innych wydziałach teologii), legitymujących się posiadaniem kościelnego stopnia licencjata teologii z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 (lub równoważną oceny dobrej w przypadku dyplomu uzyskanego za granicą).

 5. Specjalistyczny Kurs Teologiczny będzie polegać na przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz uczestnictwie we wskazanych zajęciach, które już są realizowane na Wydziale Teologii. Uczestnik kursu będzie w każdym z dwóch lat musiał wziąć udział w:
  1. wykładzie do wyboru (łącznie 30 godzin w dowolnym semestrze) spośród zajęć realizowanych w ramach Teologicznego Studium Licencjackiego, wybranym w porozumieniu z promotorem, przy czym absolwenci Teologicznego Studium Licencjackiego wybierają wykład, którego nie realizowali wcześniej w ramach programu TSL KUL;
  2. seminarium w ramach wybranej specjalności (60 godz. rocznie). 

 6. W Specjalistycznym Kursie Teologicznym utworzono specjalizacje analogiczne do specjalizacji istniejących w Teologicznym Studium Licencjackim, a więc:

  1) Ekumenizm,

  2) Teologia dogmatyczna,

  3) Teologia fundamentalna,

  4) Teologia moralna,

  5) Teologia duchowości,

  6) Nauki biblijne,

  7) Historia Kościoła i patrologia,

  8) Katechetyka,

  9) Teologia praktyczna,

  10) Duszpasterstwo rodzin,

  11) Liturgika i homiletyka;

  12) Systematic theology (Specialized Theological Scholar Course).

 7. Teologiczne Studium Licencjackie oraz Specjalistyczny Kurs Teologiczny tworzą łącznie SPECJALISTYCZNE STUDIUM TEOLOGICZNE. 8. W ramach dwuletniego Specjalistycznego Kursu Teologicznego SPECIALIZED THEOLOGICAL STUDIES (STS) M. Ks. Rektor utworzył odrębną specjalizację pod nazwą Specialized Theological Scholar Course. Ta forma kształcenia będzie w pełni odpłatna dla uczestników.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024, godz. 16:35 - Ewa Zięba