Studenci specjalizujący się w historii Kościoła mogą rozwijać swe zainteresowania i zdobywać odpowiedni profesjonalizm w siedmiu zagadnieniach, opowiadających periodyzacji dziejów, a także strukturze funkcjonowania Instytutu:

 

1. Historia Kościoła w starożytności – wspólnotowość życia pierwszych chrześcijan, ich życie publiczne i codzienność, relacje między Kościołem a Cesarstwem Rzymskim, myśl teologiczna pierwszych wieków, relacje między papieskim Rzymem i cesarskim Konstantynopolem, struktury i organizacja Kościoła w starożytności chrześcijańskiej.

 

2. Dzieje Kościoła w średniowieczu – przeszłość Kościoła powszechnego i w Polsce wieków średnich, dzieje Kościoła unickiego, przygotowanie i aktywność duchowieństwa, historia i ideologia uniwersytetów, historia liturgii, dzieje duszpasterstwa, historia myśli teologicznej, działalność misyjna Kościoła, reforma Kościoła, genealogia polskich rodów szlacheckich.

 

3. Kościół w czasach nowożytnych – dzieje organizacji i ustroju Kościoła powszechnego i w Polsce, demografia, geografia i statystyka kościelna, dzieje Kościoła greckokatolickiego, dzieje instytucji kościelnych, szkolnictwo kościelne, życie religijne XVI – XVIII w., bractwa i stowarzyszenia kościelne doby nowożytnej.

 

4. Dzieje Kościoła XIX i XX w. – dzieje Kościoła powszechnego i w Polsce w kontekście współczesnych przemian i uwarunkowań politycznych i społecznych, Kościół doby zaborów, II Rzeczypospolitej, wojny i okupacji oraz w epoce reżimów, dzieje duchowieństwa jako grupy społecznej, prasa kościelna, kultura umysłowa XIX i XX w., biografistyka, dzieje misji w XIX i XX w., dzieje Polonii, instytucje kościelne, obecność Kościoła w życiu publicznym, Kościół doby PRL.

 

5. Historia zakonów – działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych, episkopat polski XIX i XX w., dzieje nuncjatury na ziemiach polskich, szkolnictwo zakonne, historiografia kościelna, ustrój i organizacja Kościoła w II Rzeczypospolitej, duszpasterska i wychowawcza misja instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, życie i działalność polskich zakonodawców i wybitnych przedstawicieli życia zakonnego w Polsce.

 

6. Dzieje teologii – dzieje teologii katolickiej w Polsce i świecie, piśmiennictwo teologiczne, literatura dewocyjna, kościelne ośrodki wydawnicze, dziej myśli teologicznej w Polsce, myśl franciszkańska, polskie drukarstwo teologiczne, bibliografia franciszkańska.

 

7. Metodologia i nauki pomocnicze historii Kościoła – źródłoznawstwo kościelne, edycja źródeł, gromadzenie, konserwacja i udostępnianie źródeł, heraldyka kościelna, dzieje i organizacja bibliotek i zbiorów kościelnych, bibliofilstwo kościelne, bibliologia.

Powrót

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2020, godz. 13:56 - Włodzimierz Bielak