Podyplomowe Studium Animacji Biblijnej
  rok akad. 2007/2008

 

 

Charakterystyka studiów

Podyplomowe Studium Animacji Biblijnej obejmuje dwuletni kurs biblijno-teologiczny obejmujący łącznie 288 godzin zajęć (rok 1 – 144 godz.; rok 2 – 144 godz.). Zajęcia prowadzone będą co drugą sobotę miesiąca (2 i 4 sobota), zgodnie z wyznaczonym planem (maks. 9 godz. dziennie). Planowane zajęcia w roku akademickim 2007/2008 na następujące dni: 13.X; 27.X; 10.XI; 24.XI; 8.XII; 22.XII, 12.I, 26.I, 9.II, 23.II, 8.III, 12.IV, 26.IV, 10.V, 24.V, 14.VI.

Adre­satami studium są osoby duchowne i świeckie zaangażowane w dusz­pasterstwie, formacji czy grupach modlitewno-apostolskich, stowarzy­szeniach i ruchach odnowy Ko­ścioła. Studium adresowane jest też do członków zwyczaj­nych Dzieła Bi­blij­nego.

Absolwent studium jako animator biblijny będzie mógł podjąć diakonię czy służbę Słowu Bożemu we wspólnocie Kościoła. Na tożsamość animatora składać się będą kwalifikacje wewnętrzne i zdolności do działania w ramach apostolstwa biblijnego. Specyfiką formacji absolwentów jest wykształcenie duchowości biblij­nej, umiejętności czytania, modlitwy i życia Słowem Bożym. Ich atutem pozostaje możliwość włączenia się w realizację każdego programu odnowy biblijnej.

 

 

Dokumenty

Rekrutacja na podstawie wymaganych dokumentów i rozmowy kwalifi­ka­cyjnej. Wymagane dokumenty: odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, a w przypadku ostatniego roku studiów zaświadczenie o ich stanie; życiorys; dwa zdjęcia; zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych i dla człon­ków Dzieła Biblijnego; kwestionariusz osobowy wypełniony w informa­tycznym systemie KUL.

Kandydaci na studia winni posiadać co najmniej wykształcenie wyższe zawo­dowe. Absolwenci studiów magisterskich z teologii mogą po czwartym se­me­strze kontynuować studia celem uzyskania licencjatu kościelnego.

Przyjęcie kandydatów odbywać się będzie na podstawie dokumentów i rozmo­wy kwalifikacyjnej. Opłata wpisowa wynosi 50 zł. Termin składania doku­men­tów: 26 czerwca – 16 września 2007 r.; postępowanie kwalifikacyjne 17-30 września 2007 r.


Ramowy program

na rok akad. 2007/2008

Rok I:

Przedmiot

Prowadzący

Liczba godzin

Forma zali­czenia

Historia biblijna (12 godz.):

Historia Starego Testamentu

dr K. Mielcarek

8

Z

Historia i środowisko NT

dr K. Mielcarek

4

Z

Geografia i archeologia biblijna

ks. prof. dr hab. S. Szymik

8

Z

Wprowadzenie do Pisma Świętego

ks. dr hab. S. Haręzga

16

E

Język hebrajski

ks. dr H. Drawnel

16

Z

Język grecki

ks. dr A. Piwowar

16

Z

Egzegeza ksiąg Starego Testamentu (32 godz.):

Dzieło deuteronomistyczne (Jo, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl)

ks.dr hab. D. Dziadosz

6

Z

Dzieło kronikarskie (1-2 Krn; Ezd-Ne, 1-2 Mch)

ks.dr hab. D. Dziadosz

6

Z

Księgi historyczno dydaktyczne (Rt, Tb, Jdt, Est)

ks.dr hab. D. Dziadosz

4

E

Prorocy VIII w. (Am, Oz, Iz 1-39, Mi, Jon)

ks. dr W. Pikor

6

Z

Prorocy VII w. (So, Na, Ha)

ks. dr W. Pikor

4

Z

Prorocy upadku Jerozolimy i niewoli (Jr, Ez)

ks. dr W. Pikor

6

E

Egzegeza ksiąg Nowego Testamentu (32 godz.):

Ewangelie synoptyczne: Mk, Mt, Łk

ks. prof. dr hab. A. Paciorek

20

E

Dzieje Apostolskie

ks. prof. dr hab. W. Rakocy

6

Z

List do Hebrajczyków

ks. prof. dr hab. A. Tronina

6

Z

Lectio divina

ks. prof. dr hab. H. Witczyk

8

Z

Seminarium do wyboru

ks.dr hab. D. Dziadosz

ks. dr hab. S. Haręzga

ks. prof. dr hab. A. Paciorek

ks. prof. dr hab. W. Rakocy

ks. prof. dr hab. S. Szymik

ks. prof. dr hab. A. Tronina

ks. prof. dr hab. H. Witczyk

ks. prof. dr hab. M.S. Wróbel

4

Z

Rok II:

Przedmiot

Prowadzący

Liczba godzin

Forma zali­czenia

Egzegeza ksiąg Starego Testamentu

Prorocy odnowy: Iz 40-55; Ag; Za; Iz 56-66

ks. dr W. Pikor

4

Z

Ostatni prorocy okresu klasycznego (Ma, Ab, Jl)

ks. dr W. Pikor

2

Z

Prorocy okresu hellenistycznego (Ba, Dn)

ks. dr W. Pikor

4

E

Księgi mądrościowe
(Prz, Hi, Koh, Pnp, Syr, Mdr, Ps)

ks. dr A. Piwowar

12

E

Wprowadzenie do Pięcioksięgu:
Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt

ks. prof. dr hab. A. Tronina

10

E

Egzegeza ksiąg Nowego Testamentu

Listy Pawłowe (1-2 Tes, Ga, 1-2 Kor, Rz, Flp, Kol, Flm, Ef, 1-2 Tm, Tt)

ks. prof. dr hab. W. Rakocy

14

E

Listy katolickie (Jk, 1-2 P, Jud)

ks. prof. M. Wróbel

4

Z

Pisma Janowe (J, 1-3 J, Ap)

ks. prof. M. Wróbel

14

E

Metody analizy tekstu biblijnego

ks. dr H. Drawnel

16

Z

Biblia w Kościele (32 godz.):

Biblia w przepowiadaniu

ks. prof. dr hab. H. Witczyk

8

Z

Biblia w katechezie

ks. dr W. Pikor

8

Z

Biblia w liturgii

ks. dr hab. S. Haręzga

4

Z

Biblia w rodzinie i apostolat biblijny

ks. dr hab. S. Haręzga

12

Z

Psychologia i pedagogika grupy

dr. T. Ożóg

16

Z

Biblia w kulturze: aktualizacja i inkulturacja (12 godz.):

Aktualizacja Słowa Bożego

ks. prof. dr hab. H. Witczyk

6

Z

Biblia w kulturze

ks. prof. dr hab. S. Szymik

6

Z

Seminarium do wyboru

ks.dr hab. D. Dziadosz

ks. dr hab. S. Haręzga

ks. prof. dr hab. A. Paciorek

ks. prof. dr hab. W. Rakocy

ks. prof. dr hab. S. Szymik

ks. prof. dr hab. A. Tronina

ks. prof. dr hab. H. Witczyk

ks. prof. dr hab. M.S. Wróbel

4

Z

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2007, godz. 14:44 - Stefan Szymik