lll

Kontakt

kajetan.perzanowski@kul.pl


 • chemia supramolekularna
 • chemia organiczna
 • chemia
 • technologia chemiczna

 • architektura krajobrazu
 • urbanistyka
 • zrównoważony rozwój w urbanistyce i planowaniu przestrzennym
 • projektowanie krajobrazu
 • projektowanie przestrzeni publicznej
 • partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
 • urbanistyka
 • architektura
 • krajobrazu

 • badania nad sakralnym krajobrazem kulturowym. Inwentaryzacja przydrożnych krzyży i kapliczek oraz ich waloryzacja krajobrazowo-
 • badania urządzonej zieleni miejskiej w aspekcie oceny jej układu przestrzennego, kompozycyjnego, funkcjonalnego, roślinnego i w
 • powiązania pomiędzy przyrodą i sztuką, w szczególności rozpoznawanie roślin i kompozycji ogrodowych w dziełach sztuki oraz okre
 • architektura krajobrazu
 • Kształtowanie sakralnego krajobrazu kulturowego
 • zieleń miejska
 • związki historii sztuki i przyrody

 • zależności pomiędzy roślinami i zwierzętami na obszarach miejskich w kontekście bioróżnorodności miast. Wpływ presji urbanizacy
 • ochrona roślin przed szkodnikami
 • ochrona krajobrazu kulturowego. analizy i waloryzacje krajobrazu, znaczenia przyrodniczego i kulturowego roślinności
 • studia dot. analiz jakościowych i ilościowych poszczególnych elementów krajobrazów sakralnych w aspekcie ich kulturotwórczej ro
 • fauna miast
 • bioróżnorodność miast
 • ochrona roślin przed szkodnikami
 • ochrona krajobrazu kulturowego
 • kulturotwórcza rola roślinności

 • prowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie chorób cywilizacyjnych, w tym związanych z cukrzycą, starzeniem i nowotworami
 • szybka diagnostyka i celowe terapie
 • poznawanie mechanizmu chorób, w tym rola glikacji i kinurelinacji
 • modyfikacja białek
 • powikłania cukrzycowe
 • choroby oczu
 • terapie celowane