Aktualności / Wydarzenia

Psychoterapia uzależnień – wkrótce rekrutacja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – jako jeden z trzech podmiotów w Polsce i jako jedyna uczelnia wyższa – uzyskał  akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Wnioski na udział w szkoleniu będzie można składać od 30 kwietnia. 

Poznanie aktualnej wiedzy z zakresu podstaw psychoterapii uzależnień, psychologii klinicznej, nauk medycznych, nauk społecznych i neuronauki, a także nabycie umiejętności jej zastosowania – to podstawowe cele szkolenia, którego obszar dotyczy leczenia osób z rozpoznaniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a także pomocy psychologicznej dla członków rodzin osób uzależnionych.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień – jak poinformowała dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, która w Instytucie Psychologii KUL kieruje pracami Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej i jest koordynatorką tego przedsięwzięcia – potrwa cztery lata i obejmie 10 modułów (np. Programy terapeutyczne w lecznictwie uzależnień czy Dzieci i młodzież w obliczu uzależnień – diagnoza i terapia), w tym 24 kursy specjalizacyjne i osiem staży kierunkowych, a także kurs specjalizacyjny jednolity pt. „Prawo medyczne”.

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje 1728 godzin szkolenia specjalizacyjnego zorganizowanego przez akredytowaną jednostkę szkolącą, w tym 1008 godzin kursów specjalizacyjnych i 720 godzin staży kierunkowych oraz staż podstawowy wynoszący 5056 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji – podsumowała prof. Iwona Niewiadomska.

Dla zainteresowanych szczegółowy opis szkolenia znajduje się w załączniku Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Opłata za czteroletnie szkolenie dla jednego uczestnika wynosi 50 tys. zł. Opłata obejmuje koszt całego szkolenia specjalizacyjnego (wykłady, warsztaty, treningi, staże kierunkowe i superwizje). Opłata nie uwzględnia kosztów: dojazdu na szkolenie, wyżywienia podczas szkolenia, ubezpieczeń, zakwaterowania i wyżywienia podczas treningów oraz kosztów ponoszonych z tytułu odrabiania zajęć w innym podmiocie (§ 12.6. Regulaminu organizacyjnego szkolenia specjalistycznego w dziedzinie psychoterapii uzależnień realizowanego w Centrum Psychologiczno-Psychiatrycznym KUL - regulamin szkolenia specjalizacyjnego).

Standardy Ministra Zdrowia wskazują, że program specjalistycznego szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień jest dedykowany dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogii specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

***

Nabór na kandydatów do uczestniczenia w specjalistycznym szkoleniu w dziedzinie psychoterapii uzależnień, prowadzonym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599).

1. Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia składa do wojewody lubelskiego wniosek, za pomocą systemu Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o rozpoczęcie tego szkolenia (art.11.1.)
2. Dane zawarte we wniosku zostały szczegółowo określone w art. 11.2. ustawy
3. Kopie dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o rozpoczęcie szkolenia zostały wskazane w art. 11.3. ustawy

 

Zmiana terminu składania wniosków na udział w szkoleniu:

4. Termin składania wniosków: okres od 30 kwietnia do 31 maja 2024 roku (art.11.4.pkt 1. ustawy)

5. Termin postępowania kwalifikacyjnego: od 1 czerwca do 30 czerwca 2024 roku (art.11.4.pkt 2. ustawy)

 

Zmiana terminu składania wniosków na szkolenie z sesji jesiennej na wiosenną wynika z norm zawartych w artykule 7. ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia:

Art. 7. 1. Jednostki szkolące przekazują do wojewody, za pomocą SMK, informacje o wolnych miejscach szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia co najmniej na 2 miesiące przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Art. 7.2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, wojewoda ustala i zamieszcza w SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego, informację o liczbie wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach szkolących na dane postępowanie kwalifikacyjne.

Przedstawione powyżej regulacje sprawiają, że Katolicki Uniwersytet Lubelski, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalistycznego szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień w dniu 16 października 2023 roku może prowadzić nabór na szklenie w sesji wiosennej 2024 toku.

 

Zgodnie z procedurą, osobie zakwalifikowanej do odbywania szkolenia wojewoda lubelski wskaże za pomocą SMK, że KUL posiada wolne miejsce szkoleniowe, a następnie w systemie tym powstanie elektroniczna karta przebiegu szkolenia, które musi rozpocząć się – jak głoszą przepisy – w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące, licząc od daty określonej w karcie jako planowana data rozpoczęcia szkolenia.

 

Przyjęcia interesantów:

środa-piątek, godz. 10-13

Collegium Norwidianum CN-123

tel.: 81 445 43 75

e-mail: specpu@kul.pl