W j. angielskim

 

 •  Musiał D. (2002). Happiness as a Function of Mental Health as Presented in K. Dąbrowski’s Positive Disintegration Theory. In: N. Duda (ed.). The Proceedings of the Fifth International Conference on the Theory of Positive Disintegration, 299-307. Ft. Lauderdale /ukazało się w 2004/
 • Musiał D. (2002). Specificity of the ego identity formation in the case of young adult bulimic woman. W: M. Giorgio (red.). XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods. Rzym: Pontificia Università Lateranese, s.316. (współautor M. Grygielski)
 • Musiał D. (2005). Assuming another person’s perspective in understanding happiness (developmental studies on people aged 12 to 24 years). In: R. Rawles (Eds.). Psychology in the New Europe. Conference Handbook. London: BEEP. s. 20.
 • Musiał D. (2007). Assuming another person's perspective in understanding happiness in
  parent - adolescents relationships (developmental studies on people aged 12 to 24 years). In:  (Ed.). Gorbaniuk J.:  The Situation of the Family in Contemporary Society – Experiences of Middle-Eastern Europe, 82-120.
  Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Musiał D. (2007). Differences in Capturing Parental Attitudes by Adolescent Girls of Various Identity Statuses. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LXII, SUPPL. XVIII, N. 5, 507, SECTIO D, 204-209
 • Musiał D. (2008). Perception of Parental Attitudes by Adolescent Girls of Various Identity Statuses as a measure of Well-Being. I. : (Ed.). G. Olchowik: Wellnes in Different Phases of Life, 139-149.
 • Musiał D. (2010). Happiness in Adolescents in the Light of the Theory of Positive Disintegration. Chapter 4. In: E. Rzechowska, S. Steuden, D. Musial, E. Rydz, M. Tatala: Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL JPII (w druku)
 • Musiał D. (2010). The Development of Psychic Sensitivities in K. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. Chapter 8. In: E. Rzechowska, S. Steuden, D. Musial, E. Rydz, M. Tatala: Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL JPII (w druku)

 

W j. polskim

 • Musiał D. (2000). Wzajemne uwarunkowania jakości życia religijnego i przyjmowania perspektywy drugiej osoby. W: R. Derbis (red.). Jakość rozwoju a jakość życia, 291-300. Częstochowa: WSP.
 • Musiał D. (2002). Źródła szczęścia młodzieży religijnej. W: Psychologia Rozwojowa, 2002, 7, 35-48. /ukazało się w 2003/
 • Steuden S., Musiał D. (2003). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Thoeory of the Future Fort lauderdale (USA), 7-10 XI 2002 r. Roczniki Psychologiczne, 6, 173-176.
 • Musiał D. (2003). Rozwój przyjmowania perspektywy drugiej osoby. W: J. Wilk (2003) (red.), W służbie dziecku, T.3., 49-61
 • Musiał D. (2006). Przyjmowanie przez rodziców perspektywy swych dorastających dzieci w odniesieniu do szczęścia. W: (red.). Studia z psychologii w KUL. T.13. ss. 35-50. Lublin: Wydawnictwo KUL (ukazało się w 2007)
 • Musiał D. (2006). Jakość życia religijnego  w świetle teorii K. Dąbrowskiego. W: (red.). Studia z psychologii w KUL. T.13. ss. 51-60. Lublin: Wydawnictwo KUL (ukazało się w 2007)
 • Musiał D. (2007). Doświadczanie szczęścia przez dorosłych i dzieci. Emocjonalny komponent szczęścia. W: (red.). Błachnio A., Gózik A.: Bliżej emocji, ss. 47-58. Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Musiał D. (2007). Kształtowanie się tożsamości w adolescencji. W: (red.). Studia z psychologii w KUL. T.14. ss. 73-92. Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Musiał D. (2007). Wartości społeczno-kulturowe w motywowaniu pracowników jako czynnik kształtujący jakość życia. W: (red.) E. Skrzypek. Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. T.1. 345-354. Lublin: Wydawnictwo UMCS (współautor: K. Wojciechowska)
 • Musiał D. (2007). Ujmowanie szczęścia w perspektywie religijnej drugiej osoby przez młodzież. W: E. Rydz, D.Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju.  T.1. Lublin: TN KUL JPII. 103-125.
 • Musiał D. (2008). Profilaktyka zdrowotna i jej zagrożenia jako forma oddziaływania wychowawczego wśród uczniów szkoły zawodowej - perspektywa rozwojowa. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju.  T.2. Lublin: TN KUL JPII, 195-217
 • Musiał D. (2008). Rozwój moralny, kol. 1420-1424. Encyklopedia Katolicka t.12, Lublin: TN KUL, (red.). E.Ziemann i in. 
 • Musiał D. (2009). Nieśmiałość, 123-124. Encyklopedia Katolicka t.13, Lublin: TN KUL, (red.). E.Ziemann i in. 
 • Musiał D. (2010). Znaczenie relacji rówieśniczych w rozwoju osobowości w wieku przedszkolnym. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju.  T.3., s. 11- 58. Lublin: TN KUL JPII.

 

Redakcja serii wydawniczej:

 

 • Musiał D.(red.). (2007). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.1. Lublin: TN KUL JPII. (współredaktor E. Rydz)
 • Musiał D.(red.). (2008). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.2. Lublin: TN KUL JPII. (współredaktor E. Rydz)
 • Musiał D.(red.). (2010). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.3. Lublin: TN KUL JPII. (współredaktor E. Rydz)
 • Musiał D.(Eds..). (2010). The Psychology of Human Development – Selected  Issues . V.1. Lublin: TN KUL JPII. (współredaktor E. Rydz)

 

Opublikowane recenzje, sprawozdania, komunikaty naukowe, artykuły popularno-naukowe, wstępy, wprowadzenia

 

 • Musiał D. (2005). Assuming another person’s perspective in understanding happiness (developmental studies on people aged 12 to 24 years). In: R. Rawles (Eds.). Psychology in the New Europe. Conference Handbook. London: BEEP. s. 20. 
 • Musiał D. (2005). Przyjmowanie przez rodziców perspektywy swych dorastających dzieci w odniesieniu do szczęścia. W: M. Kielar-Trurska, A. Jurkowski (red.): Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata. XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Warszawa: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 115.
 • Musiał D. (2005). Przyjmowanie perspektywy rodzica przez młodzież męską i żeńską w odniesieniu do szczęścia. W: M. Kielar-Trurska, (red.): Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. Kraków: Instytut Psychologii UJ, s. 396.
 • Musiał D. (2006). Społeczne uwarunkowania przyjmowania perspektywy rodzica w ujmowaniu szczęścia przez dorastających i młodych dorosłych. W: M. Kielar-Turska, Z. Dołęga (red.): Bieg życia – miedzy uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Ustroń: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, s. 94
 • Musiał D. (2007). Percepcja postaw rodzicielskich u dorastających dziewcząt o różnym statusie tożsamości. W: M. Kielar-Trurska, B. Harwas-Napierała (red.): Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości. XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Poznań: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 112-113.
 • Musiał D. (2007). Różnice płciowe w przyjmowaniu perspektywy rodzica w ujmowaniu szczęścia przez dorastających i młodych dorosłych. W: M. Kielar-Trurska, B. Harwas-Napierała (red.): Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości. XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Poznań: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 113-114.
 • Musiał D. (2007). Wprowadzenie. W: E. Rydz, D. Musiał (Red.).: Z zagadnień psychologii rozwoju. T.1., s. 5-7.  Lublin: TN KUL JPII. (współautor E. Rydz)
 • Musiał D. (2008). Szczęście młodzieży ujmowane z jej perspektywy i perspektywy jej rodziców. W: M. Kielar-Trurska, J. Tempala (red.) Cztery pory roku w rozwoju człowieka. XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
 • http://www.ukw.edu.pl/pokazStrone.php?idStr=9bee067a1bf385f1c887&idMenu=16e74bf1496f0802b818
 • Musiał D. (2008). Ujmowanie szczęścia rówieśnika przez młodzież. W: J. Brzeziński i inni (red.). ŻYĆ GODNIE. XXXIII Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa psychologicznego. Poznań: Ośrodek Wydawnictw naukowych, s. 367.
 • Musiał D. (2008). Luciano L’abate, Familiy psychology III. Theory building, theory testing and psychological interventions. Lanham: University Press of America, Inc., 2003. Psychologia Rozwojowa, 13,3, 109-112.
 • Musiał D. (2008). Wprowadzenie. W: E. Rydz, D. Musiał (Red.).: Z zagadnień psychologii rozwoju. T.2., s. 5-9.  Lublin: TN KUL JPII
 • Musial D. (2009). Perspective-Taking in Understanding Happiness in Adolescent-Parents Relationships. XIV European Conference on Developmental Psychology, 18-22 August, 2009, Vilnus, Lituania. The Abstract Book: 5.12.68
 • Musial D. (2009). Ewaluacja procesu wychowawczego szansą rozwoju uczniów. W: M. Kielar-Trurska, A. Oleszkowicz (red.): Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Wrocław.: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 96
 • Musial D. (2009). Szczęście w percepcji młodzieży i jej rodziców. W: M. Kielar-Trurska, A. Oleszkowicz (red.): Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Wrocław.: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 23-24
 • Musial D.  (2010). Perspective-taking in understanding happiness in peer relationships in adolescence.  The 12th Biennial Conference of European Association for Research on Adolescence. 12-15 May, 2010, Vilnius, Lituania. The Abstract Book: http://eara.kryptis.lt
 • Musial D. (2010). Luciano L’Abate, Mario Cusianto, Eleonora Maino, Walter Colesso, Caludia Scilletta: Relational Competence Theory. Research and Mental Health Application. Psychologia Rozwojowa (w druku).
 • Musial D. (2010). Eudajmonistyczne vs hedonistyczne wartości w percepcji szczęścia prze osoby w średniej dorosłości. W: M. Kielar-Trurska, I. Janicka (red.): Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Łódź: Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 25
 • Musiał D. (2010). Wprowadzenie. W: E. Rydz, D. Musiał (Red.).: Z zagadnień psychologii rozwoju. T.3., s. 5-7. Lublin: TN KUL JPII (współautor E. Rydz)
 • Musiał D. (2010). Introduction. In.: The Psychology of Human Development – Selected  Issues . T.4, p. 7-10.. Lublin: TN KUL JPII (współautor E. Rydz)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013, godz. 10:59 - Dagmara Musiał