KSIĄŻKI

1. Tajemnic się nie definiuje, Pelplin 2000 (wiersze)

2. Zdrapywanie powierzchni, Lublin 2003 (wiersze).

3. Jeśli chcesz…, Lublin 2005.

4. Biblijne przekłady Czesława Miłosza. Studium filologiczno-egzegetyczne, Pelplin 2008.

5. Kantata świętego Pawła, Tczew 2009.

6. Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i W. Felskiego, Lublin 2012.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

1. Księga Hioba w tłumaczeniu Czesława Miłosza, „Zeszyty Naukowe KUL” 2005, nr 1, s. 21-45.

2. Dyskretny urok eschatologii. Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza, „Akcent” 2005, nr 4,s. 10-22.

3. Ewangelia według św. Marka w tłumaczeniu Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2007, nr 4,s. 125-140.

4. Czy tylko Biblia Tysiąclecia? Inne propozycje translatologiczne, „Studia Pelplińskie” 2008, t. 39,s. 307-319.

5. Osoba Jezusa jako temat literatury przełomu XX i XXI wieku, „Ateneum Kapłańskie” 2010, z. 2 (609), s. 282-287.

6. Obecność św. Pawła Apostoła w poezji Czesława Miłosza, [w:] "Język-Szkoła-Religia", t. V, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2010, s. 114-118.

7. Wybrane aspekty liryki religijnej w twórczości poetów debiutujących po 1989 roku, [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, t. II, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiego, Rzeszów 2010, s. 155-167.

8. Motyw Hioba w twórczości Czesława Miłosza, [w:] Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, pod red. P. Mitzner i M. Szczepan-Wojnarskiej, Warszawa 2010, s. 225-238.

9. Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej, „Napis" 2010, t. 16, s. 91-102.

10. Religijność Czesława Miłosza (re-legere, re-ligare, re-eligare), „Polonistyka" 2011, nr 5, s. 32-37.

11. Religijność ponowoczesna? Kilka uwag o „Biegunach” Olgi Tokarczuk, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, pod red. A. Bielak i P. Nowaczyńskiego, Lublin 2011, s. 525-536.

12. Nie tylko "Apokalipsa". Tropy biblijne w przedwojennej poezji Czesława Miłosza, "Ateneum Kapłańskie" 2011, z. 2 (615), s. 258-267.

13. Gombrowicz Witold, [hasło w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, pod red. A. Maryniarczyka, Lublin 2011.

14. Miłosz Czesław, [hasło w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, pod red. A. Maryniarczyka, Lublin 2011. 

15. Miejsce literatury pięknej w homiletyce, [w:] "Fructus Spiritus est Caritas". Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, pod red. M. Wysockiego, Lublin 2011, s. 623-631. 

16. Imiona śmierci: terminologia mortualna w księdze "Metryki" brygidek lubelskich, [współautor: Jarosław R. Marczewski], "Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego" 2012, t. 4, s. 195-207.

17. Powieść biblijna "pisana inaczej". "Paulo Apostolo Mart." Józefa Łozińskiego, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i W. Felskiego, Lublin 2012, s. 285-298.

18. Kapłan w kryzysie? O poemacie "Ksiądz Seweryn" Czesława Miłosza, [w:] "Język-Szkoła-Religia", r. VII, nr 1, pod red. J. Pomierskiej, Pelplin 2012, s. 148-164.

19. Stefan Kisielwski o piłce nożnej, Pisarze wobec futbolu. Negacje-irytacje-facynacje, pod red. Lecha Giemzy, Lublin 2012, s. 257-271.

20. Eschatologiczny ogród. O ewolucji poetyckiej wizji śmierci w utworach Jarosława Marka Rymkiewicza, [w:] Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatyczne, pod red. Józefa Cezarego Kałużnego i Artura Żywiołka, Częstochowa 2013, s. 383-392.

 

ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE I INNE

1. Alzackie ślady Miłosza, „Topos” 2006, nr 1-2.

2. Przypowieść o siedmiu grzechach głównych, „W Drodze” 2006, nr 3, s. 28-36.

3. Chrześcijaństwo nie ułatwia życia, „Pielgrzym” 2010, nr 5.

4. „Wawel przywrócony”, „Pielgrzym” 2010, nr 9.

5. Wybór zależy od nas, „Pielgrzym” 2010, nr 25.

6. O religijności w prozie Olgi Tokarczuk słów kilka, "Fraza" 2012, nr 4, s. 111-112.

7. Matka Boża czy Matka Boska, "Pielgrzym" 2013, nr 6, s. 5.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014, godz. 17:54 - Wiesław Felski