2010 

 • Motywy angelologiczne w poezji Zbigniewa Herberta „Facta Simonidis” 2010, nr 3, s. 265-286.


2009

 • „Jadę do Zamościa”. Geografia poetycka Piotra Szewca. [w:] Literackie Twarze Zamojszczyzny, pod red. H. Dudy, E. Fiały, M. Gorlińskiej, Zamość 2009, s. 87-99.

 

2008

 • Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, Lublin 2008, ss.354, 1nlb.
 • Przestrzeń Pasji w lirykach Zygmunta Krasińskiego, „Facta Simonidis” 2008, nr 1, s. 263-284.
 • Słowa, przedmioty i gesty. Fragment o motywach pasyjnych w poezji Adama Mickiewicza [w:], Czterdzieści i cztery studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka, A. Seweryn, Lublin 2008, s. 93-109.

 

2006

 • Juliusza Słowackiego wiersz-sakrament. Wokół fragmentu poetyckiego [„I porzuciwszy drogę światowych omamień...”], [w:], Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, M. Maciejewskiego, Lublin 2006, s. 119-125.
 • Chrześcijaństwo Norwida, „Studia Norwidiana”, 2006-2007, s. 238-243.

 

2005

 • Obrazy Pasji w lirykach Adama Mickiewicza [w:], Mickiewicz mistyczny, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2005, s. 165-176.

 

2002

 • Czesława Zgorzelskiego wprowadzenie do nauki o literaturze [w:], Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej, M. Maciejewskiego, Lublin, 2002, s. 165-169.

 

2001

 • Ikona wieczności. O chrystologicznym aspekcie dzieła mistyczno-genezyjskiego Juliusza Słowackiego, [w:], Chrystus w literaturze polskiej, pod red. P. Nowaczyńskiego, Lublin 2001, s. 201-224.
 • „I ja z nią pójdę gdzieś tam szukać Boga”. O doświadczeniu religijnym w liryce Zygmunta Krasińskiego [w:], Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, pod red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdzieja, Toruń 2001, s. 291-310.

 

2000

 • Bóg i człowiek w liryce Zygmunta Krasińskiego [w:], Obraz Boga Ojca w kulturze, pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej, U.M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 97-120.
 • (rec.) Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi, pod red. S. Zabierowskiego, Katowice 2000, „Zeszyty Naukowe KUL”, 2000, nr 1-2, s. 77-78.
 • Próby poznawania Herberta, „Ethos” 2000, nr 4, s. 212-213.
 • Kosmos codzienności. O poezji Kornela Filipowicza [w:], Kornel Filipowicz. Szkice do portretu, pod red. S. Burkota, J.S. Ossowskiego, J. Rozmusa, Kraków 2000, s. 92-102.
 • (rec.) Ocalić Kresy [recenzja pracy B. Hadaczka, Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice], „Nowe Książki”, 2000, nr 1, s. 36-37.

 

1999

 • Jerozolima słoneczna Juliusza Słowackiego, Lublin 1999, ss. 207, 1 nlb.
 • (rec.) Poeta z tego świata [recenzja książki Poezje wybrane Bolesława Taborskiego], „Nowe Książki” 1999, nr 9, s. 42.
 • (rec.) Przestrzeń Kresów [recenzja książki J. Szcześniak Drzewo wiecznie szumiące niepotrzebne nikomu, Lublin 1999], „Nowe Książki” 1999, nr 11, s. 42.

 

1998

 • Elegia na odejście Pana Cogito, „Scriptores Scholarum” 1998, nr 2/3, s. 187-194.
 • (rec.) Kształt obecności [recenzja antologii: Poznawanie Herberta], „Kresy”, 1998, nr 3, s. 165-169.

 

1995

 • „Wielkie rozwidnienie ducha”. O Jerozolimie Juliusza Słowackiego [w:], Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, pod red. D. Zamącińskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 1995, s. 207-238.

 

1989

 • (rec.) Utopia towianizmu [recenzja książki Aliny Witkowskiej, Towiańczycy], „Zeszyty Naukowe KUL” 1989, s. 111-113.

 

1986

 • (rec.) Romantyczna sakralizacja dziejów [recenzja książki Marii Janion, Czas formy otwartej], „Znak” 1986, nr 11-12, s. 195-198.
 • (rec.) Gra o obecność [recenzja tomu wierszy Ewy Kuryluk, Pani anima], „Odra”, 1986, nr 2, s. 92-93.

 

1985

 • Od „przepaści świata” do „otchłani człowieka”. Otchłań i przepaść w poezji Adama Mickiewicza w kontekście literatury oświeceniowej, „Roczniki Humanistyczne” 1985, z. 1, s. 5-52.
 • (rec.) Noc polskiej prowincji [recenzja tomu opowiadań Bohdana Madeja, Maść na szczury], „Odra”, 1985, nr 4, s. 99-100.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011, godz. 17:36 - Agata Poręba