Studia doktoranckie na Specjalizacji Teologii Praktycznej KUL trwają cztery lata. Pierwszy rok studiów obejmuje: 405 godzin wykładów obowiązkowych (11 przedmiotów), 90 godzin obowiązkowych konwersatoriów, 30 godzin seminarium doktoranckiego u promotora i 15 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych (w sumie 540 godzin zajęć). Na drugim roku studiów studenci mają 450 godzin wykładów obowiązkowych (12 przedmiotów), 60 godzin obowiązkowych konwersatoriów, 30 godzin seminarium doktoranckiego u promotora i 15 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych (w sumie 565 godzin zajęć). Na koniec drugiego roku studiów studenci składają egzamin specjalistyczny, na podstawie którego uzyskują licencjat kanoniczny, upoważniający do wykładania teologii pastoralnej w uczelniach kościelnych oraz do wszczęcia przewodu doktorskiego i zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej. Trzeci i czwarty rok studiów obejmuje odpowiednio 30 godzin wykładów obowiązkowych, 30 godzin seminarium doktoranckiego u promotora i 15 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych (w sumie 75 godzin zajęć na każdym roku).

Kierunkowe przedmioty Specjalizacji Teologii Praktycznej to: wprowadzenie do teologii pastoralnej, kairologia, Kościół w świecie współczesnym, apostolat społeczny katolików, teologiczne podstawy duszpasterstwa, duszpasterstwo nadzwyczajne, organizacja duszpasterstwa ponadprafialnego, hierarchia i laikat jako podmiot duszpasterstwa, funkcja charytatywna Kościoła, formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego, parafia wspólnotą wspólnot, socjologia parafii, zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła, teologia kultury, współczesne przemiany społeczne a duszpasterstwo, transformacja ustrojowa w Polsce, socjologia religii, socjografia religii, psychologia pastoralna, metody badań socjologicznych, metody badań w teologii pastoralnej. Studenci Specjalizacji Teologii Praktycznej mają następujące seminaria doktoranckie do wyboru: teologia pastoralna ogólna, teologia pastoralna szczegółowa, organizacja duszpasterstwa, teologia charytatywna, socjologia religii.

Tak szeroka oferta edukacyjna sprawia, że studia doktoranckie na Specjalizacji Teologii Praktycznej zapewniają gruntowne wykształcenie w zakresie problematyki teologii pastoralnej, a szczególnie w zakresie teorii duszpasterstwa zwyczajnego oraz różnych form duszpasterstwa nadzwyczajnego. Ponadto studia te dają przyszłym doktorom teologii pastoralnej wiedzę pogłębioną, dobrze uzasadnioną i szerszą niż tylko specjalistyczną, ściśle związaną z tematem rozprawy doktorskiej. Nieocenioną wartość mają również umiejętności naukowo-praktyczne i organizacyjne, jakie studenci wynoszą z uczestnictwa w seminariach, konwersatoriach i organizowanych sympozjach naukowych.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 21:56 - Marek Fiałkowski