SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Anna BARCZAK, Adrianna OGONOWSKA (Uniwersytet Szczeciński)

Wykładnia przepisów w zakresie udziału społecczeństwa w ochronie środowiska - wybrane problemy; s. 7-28; pdf

Streszczenia

 

Witold DANIŁOWICZ

Prawo polowania - nienazwana instytucja prawa łowieckiego; s. 29-47; pdf

Streszczenia

 

Marek GESZPRYCH, Paulina KOZIŃSKA 

Dyskrecjonalna władza organów administracji publicznej przy określaniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w świetle wybranych orzeczeń sądowo-administracyjnych; s. 49-64; pdf

Streszczenia

 

Anna HAŁADYJ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Luki konstrukcyjne w prawie ochrony środowiska - wykładnia i stosowanie; s. 65-88; pdf

Streszczenia

 

Artur MODRZEJEWSKI (Uniwersytet w Białymstoku)

Odmowa przyjęcia odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych ze względu na "inne przyczyny"; s. 89-102; pdf

Streszczenia

 

Dorota LEBOWA, Jerzy STELMASIAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wykładnia sądów administracyjnych w zakresie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu; s. 103-117; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Piotr DEMBICKI (Uniwersytet Gdański)

Dwa oblicza zasady przezorności w procesie inwestycyjno-budowlanym; s. 121-140; pdf

Streszczenia


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa z dnia 11 lutego 1949 r. o Izbie Rolniczej kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (tłum. Marek Geszprych); s. 143-155; pdf

 

RECENZJE

 

L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 285 (rec. Anna Kalisz); s. 159-161; pdf

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. XIX czesko-polska konferencja prawa ochrony środowiska, Chełmno, 19-21 września 2018 r. (Tomasz Bojar-Fijałkowski); s. 165-169; pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL styczeń-marzec 2018r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik, KUL); s. 173-176; pdf

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 10:18 - Monika Popek