1. Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego jest warunkiem zakończenia studiów.
 2. Praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów, zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego, powinna świadczyć o umiejętności samodzielnego doboru literatury przedmiotu, prowadzenia działań o charakterze badawczym oraz ich opracowania i analizy, a także umiejętności formułowania ocen i wniosków wynikających z uzyskanych wyników badań.
 3. Charakter oraz treść pracy dyplomowej powinny być zgodne z kierunkiem studiów oraz specjalnością kierującego pracą.
 4. Podczas pierwszych zajęć seminaryjnych kierujący pracą informuje studentów o obowiązku samodzielnego przygotowania prac dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich oraz informuje o skutkach naruszenia tych praw, o których mowa w szczególności w art. 193 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
 5. W przypadku zmiany profilu seminarium student jest zobowiązany do uzupełniania różnic programowych w zakresie treści przedmiotów, powiązanych modułowo z danym seminarium.
 6. Zasady powoływania promotorów prac licencjackich i magisterskich określają odpowiednio § 35 p. 1 oraz § 36 p. 1. Regulaminu studiów KUL.
 7. Kierujący pracą jest odpowiedzialny za wartość merytoryczną pracy oraz poziom poprawności językowej.
 8. Zgodnie z § 35 p. 2 oraz §36 p. 2 Regulaminu studiów temat pracy ustala promotor, a zatwierdza Rada Instytutu nie później niż na pół roku przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów (w przypadku prac licencjackich) oraz nie później niż na rok przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.
 9. W czasie posiedzenia Rady Instytutu odbywa się dyskusja nad tytułem, co znajduje potwierdzenie w sporządzonym protokole, która znajduje odzwierciedlenie w protokole z posiedzenia.
 10. Praca licencjacka i magisterska powinna być napisana w języku obcym, kierunkowym dla danej specjalności (w języku rosyjskim dla specjalności rosyjskiej oraz ukraińskim dla specjalności ukraińskiej) oraz powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim.
 11. Ogólne zasady edytorskie pracy licencjackiej i magisterskiej określa załącznik nr 1 Uchwały Senatu z dn. 6 czerwca 2013 r.
 12. Zasady redagowania strony tytułowej określa załącznik nr 8 Uchwały Senatu. Strona tytułowa powinna być przygotowana w dwóch wersjach językowych: właściwej dla danej specjalności oraz polskiej.
 13. Oceny pracy licencjackiej / magisterskiej dokonuje promotor oraz jeden recenzent, wyznaczony przez promotora, posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora i znający język kierunkowy (rosyjski lub ukraiński), w którym została napisana praca.
 14. Termin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa § 38 p. 2 Regulaminu studiów.
 15. Termin egzaminu dyplomowego oraz skład komisji (przewodniczący i recenzent) ustala promotor i przekazuje imienną listę studentów wraz z nazwiskami recenzentów i tematami prac najpóźniej tydzień przed obroną do Dziekanatu.
 16. Promotor przygotowuje wykaz tez egzaminacyjnych, zgodnych z profilem prowadzonego seminarium i podaje do wiadomości studentów nie później niż miesiąc przed wyznaczonym terminem złożenia pracy.
 17. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz recenzent. Wzór recenzji pracy dyplomowej określa załącznik nr 9 do Uchwały. Recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez recenzenta.
 18. Egzamin dyplomowy powinien składać się z co najmniej z trzech pytań: dwóch pytań przygotowanych przez promotora, jednego przygotowanego przez recenzenta. Prawo do sformułowania pytania przysługuje również przewodniczącemu. Większość pytań powinna odwoływać się do tez, o których mowa w p. 15. Formułowane pytania powinny wykraczać w swej treści poza tematykę pracy dyplomowej.

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf)

Załącznik nr 4 (pdf)

Załącznik nr 5 (pdf)

Załącznik nr 6 (pdf)

Załącznik nr 7 (pdf)

Załącznik nr 8 (pdf)

Załącznik nr 9 (pdf) zmieniony uchwałą Senatu z dnia 28 listopada 2013 r.

Załącznik nr 10 (pdf)

 

Tezy egzaminacyjne 2019/2020:

Literatura i kultura rosyjska XX i XXI wieku w Rosji i na emigracji

Termin w języku i w przekładzie

Literatura rosyjska i ukraińska

Językoznawstwo rosyjskie i ukraińskie

 

Tezy egzaminacyjne 2018/2019:

Seminarium licencjackie – literaturoznawstwo

 

Tezy egzaminacyjne 2017/2018:

Komunikacja interkulturowa

Językoznawstwo

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020, godz. 19:07 - Marcin Cybulski