NR 6/2003

 Całość tomu 6/2003 w wersji online


ARTYKUŁY

Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Pozycja prawna organizacji i stowarzyszeń religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej str. 5-27
Full_Text.pdf
Jacek Dziobek-Romański (KUL, Lublin)
Uznanie niechrześcijańskich związków religijnych o ustawowo uregulowanej sytuacji w latach 1919-1989 str. 29-46
Full_Text.pdf
Piotr Zakrzewski (KUL, Lublin)
Koncepcje stosunków majątkowych w prawie polskim str. 47-69
Full_Text.pdf
Leszek Ćwikła (KUL, Lublin)
Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej str. 71-87
Full_Text.pdf
Piotr Ryguła (Katowice)
W kierunku jedności polityczno-religijnej. Wybrane zagadnienia z historii Kościoła i państwa na Półwyspie Iberyjskim od III do XV w. str. 89-120
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Awans zawodowy katechety. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego str. 121-140
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Ochrona powietrza na tle przepisów prawa ochrony środowiska str. 141-150
Full_Text.pdf
Gerald P. Fallon, Włodzimierz Broński (Ontario, Kanada; KUL, Lublin)
Roman Catholic Education of the Schools in Canada str. 151-158
Full_Text.pdf

POLEMIKI

Grzegorz Jędrejek, Tadeusz Szymański (Lublin)
Proces cywilny o ochronę dóbr osobistych z powództwa ks. Zdzisława Peszkowskiego przeciwko dziennikowi "Trybuna" str. 159-171
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła? str. 173-179
Full_Text.pdf

RECENZJE

Wiesław Bar, Wolność religijna w Dâr al-Islâm. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin: Wydawnictwo Poliphymnia 2003, ss. 280 (Henryk Misztal, KUL) str. 181-188
Full_Text.pdf
 
Ryszard Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000, ss. 164 (Zdzisław Zarzycki, UJ) str. 189-194
Full_Text.pdf
 
Wojciech Góralski, Ginter Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, ss. 468 (Stanisław Tymosz) str. 195-197
Full_Text.pdf
 
Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiástico español, Andrés-Corsino Álvarez Cortina, María José Villa Robledo, Pamplona 1998, ss. 895 (Piotr Ryguła) str. 199-204
Full_Text.pdf
 
Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000, oprac. P. Kasprzyk, Z. Baranowski, P. Wiśniewski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, ss. 294 (Artur Mezglewski, KUL) str. 205-206
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA

Sympozjum "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r. (Artur Mezglewski, KUL) str. 208-212
Full_Text.pdf
 
Konferencja naukowa "Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989" (Marta Ordon, KUL) str. 213-219
Full_Text.pdf
 
IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej" (Marta Ordon, KUL) str. 221-225
Full_Text.pdf
Noty o autorach  str. 227-228
Full_Text.pdf

Licencja Creative CommonsDostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2018, godz. 09:05 - Marta Ordon