ARTYKUŁY


Zofia P a ł u b s k a, Opatrzność Boża – teologia i doświadczenie duchowe

Divine Providence – Theology and Spiritual Experience

 

Stanisław T. Z a r z y c k i SAC, Duchowy i moralny wymiar naśladowania Jezusa Chrystusa − uzasadnienie teologiczne w kontekście dokumentu „Biblia a moralność”

Spiritual and Moral Dimensions of the Following of Jesus Christ – a Theological Justification in the Context of the Document “The Bible and Morality” 

 

Ks. Jan Krzysztof M i c z y ń s k i, Egzystencjalny wymiar kerygmatu Apostoła Pawła

Existential Dimension of the Apostle Paul’s Kerygma

 

Ks. Marek C h m i e l e w s k i, Duchowość maryjna według Jana Pawła II

Marian Spirituality of John Paul II

 

Izabela K o w a l s k a, Figura biblijnego Dawida wzorem relacji mężczyzny do Boga

The biblical figure of David as relations pattern of Man to God

 

Ks. Adam R y b i c k i, Współczesne interpretacje De octo spiritibus malitiae Ewagriusza Pontyjskiego

Contemporary Interpretations of Evagrius Ponticus’ De octo spiritibus malitiae

 

Ks. Ryszard G r o ń, Mistyczne implikacje doktryny o przyjaźni Aelreda z Rievaulx

Mystical Implications of Aelred of Rievaulx’s Doctrine of Friendship

 

Ks. Paweł S y n o ś, Człowiek mieszkaniem Trójcy Świętej. Refleksja na podstawie doświadczenia duchowego siostry Roberty Babiak

Man as a Dwelling Place for the Holy Trinity. A Reflection on the Basis of Sister Roberta Babiak’s Spiritual Experience

 

Waldemar S e r e m a k SAC, Wyzwania stojące przed wiernymi w związku z potrzebą realizacji przez Kościół w III tysiącleciu dzieła nowej ewangelizacji

Challenges that the Faithful Face in Connection with the Urgent Need of Realization of the New Evangelization by the Church in the Third Millennium

 

Ks. Jarosław M. P o p ł a w s k i, Wychowanie do życia chrześcijańskiego według pism Matki Elżbiety Czackiej († 1961)

Education for Christian Life According to Mother Elżbieta Czacka’s († 1961) Notes

 

Jan M. P i e t r y j a OFM, Jungowska koncepcja poczucia winy a świadomość grzechu

Jungian koncept of consciousness of guilt and sin

 

Ks. Henryk W e j m a n, „Metody wschodnie” w medytacji chrześcijańskiej. Szansa czy zagrożenie?

The Method’s Eastern in the Meditation of Christian Chance Or Threat?

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Ks. Jarosław M. P o p ł a w s k i, Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Duchowości za rok akademicki 2009/2010

 

Mirosław D. K a r p i ń s k i, Sprawozdanie z sympozjum „Współczesne zniewolenia – ucieczka i powrót?” XXXIV Dni Duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 20-21 listopada 2009

 

Ks. Marek C h m i e l e w s k i, Teresa P a s z k o w s k a, ks. Jarosław M. P o p ł a w s k i, Stanisław T. Z a r z y c k i SAC, Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL

 

 

RECENZJE

 

A e l r e d  z R i e v a u l x, „O duszy”, tłumaczenie i przypisy Magdalena Czubak, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2009 (ks. Ryszard Gron´)

 

Ks. Jerzy M i s i u r e k, Polscy święci i błogosławieni. Życie – duchowość – przesłanie, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010 (Zofia Pałubska

początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014, godz. 08:49 - Ewa Zięba