DUCHOWOŚĆ NOWEJ EWANGELIZACJI

 

Stanisław T. Zarzycki SAC, Współdziałanie z Duchem Świętym, „głów­nym Sprawcą nowej ewangelizacji”

Cooperating with the Holy Spirit, “the main originator of new evange­lization” (Sum.)

 

Ks. Paweł Synoś, Ewangelizacja wspólnotowa zrodzona z doświadczenia

komunii Kościoła

Community evangelization born from the Church’s experience of com­munion (Sum.)

 

Teresa Paszkowska, Świadectwo w mocy Ducha jako sposób ewangeli­zacji
Testimony in the power of the Spirit as a mode of evangelization
(Sum.)

 

Ks. Adam Rybicki, Cierpienie znoszone w duchu zjednoczenia z Jezu­sowym „Pragne” ad salvandas animas
Suffering endured in the spirit of unity with Jesus’ “I crave” ad salvan­das animas (Sum.)

 

Andrzej Jakub Małysa SMJM, Ignacjariska formuła contemplativus in actione jako skuteczna pomoc w nowej ewangelizacji

The Ignatian formula contemplativus in action as an efficient aid in new evangelization(Sum.)

 

Ks. Jan Krzysztof Miczyński, Doświadczenie ewangelizatora według świadectwa Kiko Arguello
The evangelizer’s experience according to Kiko Arguello’s testimony (Sum.)

 

Jacek Rafał Szewczyk, Nowa ewangelizacja a kultura w świetle myśli Benedykta XVI. Powiązania i perspektywy              
In the light of Benedict XVI’s thought. Connections and prospects (Sum.)

 

Ks. Aleksander Posacki SJ, „Humanizm ateistyczny” - zjawisko areligijne, antyreligijne czy religijne?
“Atheistic humanism” - an areligious, anti-religious or religious pheno­menon? (Sum.)

 

SPRAWOZDANIA

Ks. Adam Rybicki, Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologii Du­chowości za rok akademicki 2012/2013

Ks. Antoni Drabowicz, Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Moc pro­roctwa”. XXXVII Dni Duchowości 29-30 listopada 2012

Ks. Marek Chmielewski, Adam Rybicki, ks. Jarosław M. Po­pławski, Teresa Paszkowska, Stanisław T. Zarzycki SAC, Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL w roku akademickim 2012-2013

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 12:27 - Ewa Zięba