28 (2018), nr 4

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel

The Protection of Client’s Interests, as Ari­sing from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part IV. Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client during the Period of the People’s Republic of China
Ochrona interesów klienta wynikająca z prawa (obowiązku) zachowania tajemnicy adwokackiej w Chinach na tle rozwiązań polskich – narodziny systemu. Część IV. Chiński model wzajemnych relacji adwokat-klient ukształtowany w czasach [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-1

Włodzimierz Broński

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie

Mediation as a Method of Resolving Conflicts in an Enterprise [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-2

Marzena Czochra

Kwestie sporne dotyczące strony podmiotowej przestępstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego

Contentious issues Concerning the Subjective Side of the Offence of a Crime of Bodily Injury or Health Disorder of a Conceived Child [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-3

Malwina Kołodziejczak

Definicyjno-prawne regulacje wojny oraz terminów pochodnych

Definitional and Legal Regulations of War and Related Terms [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-4

Ewelina Kumor-Jezierska

Uprawnienia rodzicielskie funkcjonariusza służby więziennej – ojca dziecka

Parental Rights of Prison Service Officers – the Chil's Service Father [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-5

Sebastian Kwiecień

Umowa o pracę robotników – polskie regulacje prawne okresu międzywojennego

Worker’s Employment Agreement – Polish Legal Regulations of the Interwar Period [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-6

Adam Müller

Karnoprawna ocena odpowiedzialności fizjoterapeuty za błąd medyczny

Legal and Penal Evaluation of the Physiotherapist's Liability for a Medical Error [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-7

Łukasz Szoszkiewicz, Rafał Świergiel

Instytucje finansowe a autonomia jednostki – rozważania z perspektywy praw człowieka

Financial Institutions and the Protection of Individuals’ Autonomy – a Human Rights Perspective [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-8

Prawo kanoniczne

Wiesław Bar

Od niewygodnego Biskupa do niewygodnej decyzji o uznaniu jego męczeństwa

From an Inconvenient Bishop to an Inconvenient Decision About Recognition of His Martyrdom [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-9

Marcin Bider

Kształtowanie się pojęcia pustelnika, czyli anachorety, w świetle kodyfikacji prawa Kościoła łacińskiego po Soborze Watykańskim II

The Formation of the Concept of a Hermit, or an Anchorite, in the Light of the Codification of the Latin Church law After the II Vatican Council [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-10

Administracja

Hanna Spasowska-Czarny

Geneza rynku mocy w Polsce

The Origins of Power Market Regulations in Poland [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-11

 


GLOSY


Marek Dąbrowski

Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 września 2016 roku, sygn. akt I ACa 404/16

Settlement Concluded Before the Mediator and Court Settlement – Gloss of the Court of Appeal Judgment in Katowice of 23 September 2016, I ACa 404/16 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-12

 


RECENZJE


Paolo Gherri, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo, Milano: Giuffre Editore 2018 (Przemysław Michowicz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.4-13

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 14:42 - Anna Słowikowska