29 (2019), nr 3

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Aleksandra Gierlińska

Zakres odpowiedzialności małżonka za zobowiązania podatkowe małżonka-podatnika
Spouse’s Responsibility for Tax Liabilities of the Spouse-Taxpayer

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-1

Anna Haładyj

Uznanie produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego za odpad – kryteria i skutki

Animal By-Products and Derived Products not Intended for Human Consumption as a Waste - Criteria and Effects of Their Application

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-2

Mariusz Antoni Kamiński

Prawoustrojowy status Sił Zbrojnych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

The Legal Status of the Polish Armed Forces in the Constitution of the Republic of Poland

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-3

Sylwester Kasprzak

The Values and the Rules of Law

Wartości i zasady prawa

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-4

Krzysztof Kubasik

Classification of Civil Law Contracts Between a Limited Liability Company and Members of the Management Board

Kwalifikacja cywilnoprawnych umów pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkami zarządu

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-5

Paulina Radomska

Parent’s Personal Interests in the Form of Family and Emotional Relationship with a Child Affected by Parenting Time Inference – the Problem of Monetary Compensation Due to Violation

Dobro osobiste rodzica w postaci więzi rodzinnych i emocjonalnych z dzieckiem naruszone wskutek utrudniania kontaktów - problem kompensacji krzywdy doznanej w związku z jego naruszeniem w drodze zadośćuczynienia pieniężnego

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-6

Paweł Smoleń, Marzena Świastak

Praktyka opodatkowania wyrobisk górniczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 roku (P 33/09)

The Practice of the Taxation of Post-Mining Pits after the Judgement of the Constitutional Court of 13 September 2011 (P 33/09)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-7

Andrzej Szymański

Leon Powolny. Bohater walki o polskość Śląska Opolskiego czy defraudant?

Leon Powolny. Hero of Fight for Polishness of Opole Silesia or Defrauder?

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-8

Michał Wojdała

Cywilnoprawny model ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przewozowego

Civil Law Model for Protection of Business Secret of a Transport Company

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-9

Prawo kanoniczne

Mieczysław Różański

Archiwum Kapituły Katedralnej i Kolegiackiej

Archives of the Cathedral and Collegiate

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-10

Administracja

Ewa Koniuszewska

Pozycja ustrojowa i zadania komisji skarg, wniosków i petycji. Uwagi wstępne

Systemic Position and Tasks of a Complaints, Requests and Petitions Commission

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-11

Izabela Stańczuk

Akty prawa miejscowego w gminie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego

Acts of Local Law in the Municipality and their Meaning for Ecological Security

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-12


GLOSY


Grzegorz Wolak

Wpływ przejęcia długu na hipotekę ustanowioną przez dłużnika na użytkowaniu wieczystym. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2019 roku, sygn. akt III CZP 90/18

The Impact of Takeover of Debt on the Mortgage Established by the Debtor on Perpetual Usufruct. Gloss to the Decision of the Supreme Court of 28 March 2019, III CZP 90/18

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.3-13

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2020, godz. 00:09 - Marek Smarzewski