Aktualności

Nowy tryb funkcjonowania administracji wydziałowej

na czas ograniczenia funkcjonowania KUL w dniach 18-25 marca

 

 

Wraz z nowym zarządzeniem JM Rektora KUL w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania KUL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 17 marca 2020 r. wszystkie dyżury w Instytucie Historii są odwołane. Kontakt wyłącznie drogą elektroniczną:

Dyrektor Instytutu - dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, dyrhist@kul.pl

 

Sekretarz ds. procesu naukowego - dr Ewa Krawczak, ihnauka@kul.pl 

Sekretarz ds. procesu kształcenia - mgr Joanna Matwiejczyk, ihdydaktyka@kul.pl

 

 

We wszystkie dni robocze w godzinach 7:30-15:30

 Sekretarze wszystkich instytutów będą obsługiwać skrzynki mailowe

pod podanymi niżej adresami:

 

Biuro dziekana i Sekretariat Wydziału

Katarzyna Socha ksocha@kul.pl

Natalia Turkiewicz naturki@kul.pl

Joanna Wiatr wnh@kul.plwiatr@kul.pl

 

Dziekan Wydziału

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

jest stale dostępna pod adresem mailowym: dziekanwnh@kul.pl

 

 

Prodziekani WNH

dostępni są pod adresami mailowymi:

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL; prodziekanwnh@kul.pl

 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL; vicedeanfh@kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu naukowego:

Urszula Jankiewicz-Dzierżak inos@kul.pl

Piotr Tokarski lit@kul.pl

Natalia Turkiewicz jez@kul.pl

 

 

Sekretarze ds. procesu kształcenia:

Iwona Saracyn filang@kul.pl

Marta Łukasik sztukadyd@kul.pl

Magdalena Grela-Tokarczyk filpol@kul.pl

Agata Fidor-Wawrzyszak filrom@kul.pl

 


Pilny komunikat Pani Dziekan

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W ramach ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa zaleca się Pracownikom zaniechania wizyt w KUL. W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych, wszyscy nauczyciele akademiccy odbywają zajęcia w trybie zdalnym bez konieczności wnioskowania do dziekana (jak mogłoby sugerować Zarządzenia Rektora KUL nr ROP-0101-84/20 z dnia 11 marca 2020 r., § 8 ust. 2: „W uzasadnionych przypadkach pracownik może wnioskować […] do dziekana (w przypadku nauczycieli akademickich) o wykonywanie pracy zdalnej”).


Ponadto, jak jednoznacznie określa §1 ust. 3 ww. Zarządzenia ograniczający posiedzenia gremiów wyłącznie do koniecznych i terminowych spraw, nie będą w tym czasie odbywały się obrony prac doktorskich. Posiedzenia komisji habilitacyjnych, które nie mogą zostać odroczone ze względu na poprawność proceduralną, mogą odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną. Udział Pracowników WNH KUL w postępowaniach odbywających się w innych jednostkach również może odbywać się wyłącznie w tym trybie.


Nie będą się odbywać posiedzenia Rad Instytutów, zaś głosowania w sprawach, których nie można odroczyć, będą się odbywać w trybie tajnym przy użyciu ankiet na platformie e-KUL, które przygotują P.T. Dyrektorzy Instytutów. Ankiety te są łatwe w obsłudze dla głosujących, mimo iż wymagają dużo pracy od P.T. Dyrektorów, którym już teraz dziękuję za ten trud.


Dziekan podpisuje osobiście wszystkie dokumenty dostarczone za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, zgodnie z trybem określonym w ww. Zarządzeniu Rektora KUL. Tym samym trybem winny być dostarczane na Uniwersytet wszystkie dokumenty w formie tradycyjnej. Całą korespondencję, którą można przekazać w formie elektronicznej, należy kierować na podane poniżej adresy mailowe. Wszelkie zapytania należy kierować drogą mailową lub telefonicznie. W podobnym trybie będą funkcjonować wszystkie agendy KUL.


W związku z tym, że wszystkich nauczycieli akademickich obowiązuje praca zdalna, funkcjonowanie administracji wydziałowej zostało zreorganizowane tak, by Pracownicy kontaktowali się z personelem administracyjnym mailowo lub telefonicznie.

 

 


 

 

Informacja o finansowaniu bieżącej działalności naukowej w dyscyplinach ewaluowanych:

 

Regulamin wydatkowania rezerwy Dziekana w dyscyplinach

(badania naukowe w dyscyplinie HISTORIA (0326)

 

Wniosek o dofinansowanie z rezerwy Dziekana

 

 


 

 

Zasady publikowania tekstów naukowych,

czyli

 

 pomocne schematy działań przy publikowaniu tekstów naukowych

 

- publikowanie w KUL

 

- publikowanie w wydawnictwach zewnętrznych

 

 


OGŁOSZENIE

KONKURS GRANTOWY 2020 W DYSCYPLINIE HISTORIA

na realizację projektów naukowo-badawczych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA
16 MARCA 2020 ROKU O GODZ. 15:00

WNIOSKI PAPIEROWE PROSZĘ SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE INSTYTUTU HISTORII (CN-116)

WNIOSKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES

ihnauka@kul.pl

DOKUMENTY:

Regulamin konkursów grantowych 2020

Załącznik 1: Formularz wniosku o grant

Załącznik 2: Raport końcowy

Załącznik 3: Raport roczny

Załącznik 4: Kryteria oceny wniosku grantowego

Załącznik 5: Zasady pracy komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 6: Karta etyczna dla członków komisji d/s oceny wniosków grantowych

Załącznik 7: Oświadczenie o bezstronności

Załącznik 8: Wniosek o korektę budżetu

 

SKŁAD KOMISJI D/S GRANTÓW W DYSCYPLINIE HISTORIA:

  • Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL - przewodniczący
  • Dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
  • Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
  • Dr hab. Piotr Plisiecki
  • Dr Ewa Rzeczkowska