dr hab. Jan Ptak, prof. KUL - Kierownik

 

dr hab. Andrzej Niewiński

 

dr Marcin Baranowski

 

dr Andrzej Gładysz

 


 

 

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Pracownię Wojskowo-Historyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertów, która będzie miała miejsce w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Lublinie.

 

 

Przekaz informacji na wojnie i o wojnie

Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Od zarania dziejów jednym z czynników decydujących o przebiegu i wynikach zbrojnych zmagań była należyta orientacja stron walczących w położeniu swoim i przeciwnika.


 Posiadanie informacji na ten temat mogło w istotny sposób wpływać na podejmowanie właściwych decyzji przez dowódców, jak też na postawy ich podwładnych podczas orężnych zmagań. Zgodne ze stanem faktycznym i ścisłe wiadomości o siłach własnych i nieprzyjaciela pozwalały przygotować optymalne plany działań i pomyślnie je realizować. Z drugiej strony brak wystarczającej wiedzy  w tym zakresie lub dysponowanie nieprawdziwymi informacjami niejednokrotnie prowadził do podejmowania błędnych decyzji i pociągał za sobą dotkliwe konsekwencje w postaci militarnych porażek. 

 

Świadomość potrzeby posiadania takich danych przez dowódców armii przed rozpoczęciem działań zbrojnych i w trakcie ich trwania legła u podstaw organizowania wyspecjalizowanych służb wywiadowczych i rozpoznawczych, a także tworzenia mechanizmów sprawnego pozyskiwania tego rodzaju wiedzy. Jednocześnie  doceniono potrzebę chronienia cennych informacji odnoszących się do stanu własnych wojsk i planów działań, co więcej – w wielu wypadkach posługiwano się dezinformacją mającą na celu zmylenie nieprzyjaciela, dostarczając mu nieprawdziwych wiadomości na ten temat.

Odrębnym zagadnieniem jest rola informacji dotyczących spraw wojennych w życiu całych społeczeństw, także w środowiskach niebiorących bezpośredniego udziału w działaniach militarnych. Były one pilnie oczekiwane i rozpowszechnianie wśród ogółu ludności, zainteresowanej przebiegiem walk zbrojnych i ich następstwami, a zwłaszcza losami uczestników walk i wpływem ich wyników na byt państwowy czy narodowy.

 

Efekty szerzących się wieści oddziaływały na postawy ludzi, inspirowały ich indywidualne i zbiorowe zachowania. Z niepokojem oczekiwano nowin z frontów i pól bitewnych, manifestacyjnie okazywano radość z odniesionych zwycięstw albo żałobę po klęskach, często ulegając nastrojom euforii lub paniki. Jednocześnie ograniczone możliwości uzyskiwania rzetelnej wiedzy o tego rodzaju wydarzeniach, spowodowane zarówno naturalnymi w warunkach wojennych zakłóceniami w społecznej komunikacji, jak i wynikające z odgórnych działań w tym zakresie (takich jak cenzura, czy propaganda wojenna) sprzyjały szerzeniu się wiadomości zniekształcających prawdę, często mających postać "stugębnej plotki".  

Tworzeniu, obiegowi i wykorzystywaniu informacji dotyczących wojen, sposobom i skutkom takich działań we wszystkich epokach, aż do czasów obecnych, chcielibyśmy poświęcić kolejną konferencję z cyklu "Człowiek i wojna". Zapraszając do wzięcia w niej udziału, pragniemy zwrócić uwagę na rozległość tej problematyki, co daje możność objęcia nią wielu ciekawych i różnorodnych tematów. Mamy nadzieję, że konferencja będzie dobrą okazją do ich zaprezentowania.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną [niewin@kul.pl] do 15 marca 2019 r.

 

Komitet organizacyjny

dr hab. Jan Ptak, prof. KUL

dr Milena Palczewska ASzWoj

ppłk dr Jacek Lasota ASzWoj

dr hab. Andrzej Niewiński KUL

dr Marcin Baranowski KUL

dr Andrzej Gładysz KUL

 

 


 

 

W dniu 29 października 2018 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Jana Pawła II gościliśmy pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej

w Warszawie.

 

Przybyli do nas: dr Milena Palczewska – Prodziekan ds.

studenckich Wydziału Wojskowego,

ppłk dr Jacek Lasota – Kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i

Polemologii,

płk dr hab. Tomasz Kośmider – prof. w Zakładzie Historii

Sztuki Wojennej i Polemologii,

gen. broni rez. dr Bogusław Samol – Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej, Wydziału Wojskowego

 

Gospodarzem spotkania była Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr

hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL.

W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL oraz pracownicy Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii: dr hab. Jan Ptak, prof. KUL i dr hab. Andrzej Niewiński.

 

Celem wizyty było podpisanie porozumienia z Wydziałem Nauk

Humanistycznych KUL (Pracownia Wojskowo-Historyczna) o partnerstwie przy

realizacji projektu w ramach Programu Ministra Obrony Narodowej.

 


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z najnowszym, VII już tomem serii Homo Militans, zatytułowanym Alkohol w wojsku i na wojnie.

 

 

pdf

 


Podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

W dniu 20 lutego 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościliśmy pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Przybyli do nas: Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski, Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej płk dr hab. Juliusz Tym oraz Kierownik Zakładu Historii Sztuki Wojennej i Polemologii ppłk dr Jacek Lasota.

Gospodarzem spotkania była Pani Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik. Towarzyszył Jej Pan Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL. W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Tomasz Nowicki oraz pracownicy Pracowni Wojskowo-Historycznej Instytutu Historii: dr hab. Andrzej Niewiński, dr Marcin Baranowski, dr Andrzej Gładysz.  

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy naukowej.  

 

 

 

 

 

 


 

14 grudnia 2016 r. gościem Instytutu Historii był

 

płk. dr Jacek Lasota (Akademia Sztuki Wojennej), który wygłosił wykład

 

pt. Zakład Historii Sztuki Wojennej i Polemologii - misja, obszary

 

badawcze.

 

Wizyta płk. Lasoty była związana z kolejnym etapem zacieśniania współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Humanistycznych KUL a Wydziałem Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej

 

 

PLAKAT

 

GALERIA

 

 


 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przysięga Wojskowa. Idea i praktyka.

Konferencja odbyła się w dniach 8-9 VI 2016 i była czwartą zorganizowaną przez Pracownię Wojskowo-Historyczną w ramach cyklu "Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej".

 


 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, godz. 14:07 - Marcin Baranowski