Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Jana Pawła II


Ten rodzaj działalności realizuje Instytut zasadniczo poprzez organizowanie Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, a także sympozjów i sesji naukowych. Aktywnie angażuje się również w popularyzowanie wypracowanych wcześniej idei poprzez uczestnictwo w różnego typu zjazdach, konferencjach itp., na których jego przedstawiciele występują z odczytami i okolicznościowymi prelekcjami.

Konwersatoria mają charakter międzywydziałowych dydaktycznych zajęć uniwersyteckich, adresowanych zarówno do pracowników naukowych i studentów KUL, jak też innych uczelni oraz zainteresowanych osób spoza środowisk akademickich Lublina (np. lekarskich, prawniczych). Sprowadzają się one do wygłoszenia przewidzianego planem referatu i następującej po nim dyskusji. Spotkania konwersatoryjne (regularnie od lutego 1984 r.), przeprowadzane w rytmie roku akademickiego, a obecnie w trybie roku kalendarzowego, organizowano najpierw co tydzień, natomiast od października 1989 r. odbywają się one jeden raz w miesiącu, lecz o wydłużonym czasie trwania (ok. 2 godz.). W zależności od podejmowanej tematyki uczestniczy w nich do 50 osób. Zgodnie z zamysłem inicjatorów stanowią one całoroczne przygotowanie i wprowadzenie w problematykę sympozjów lub sesji naukowych, które Instytut urządza zazwyczaj pod koniec każdego roku akademickiego.

Sympozja oraz sesje, organizowane przy udziale specjalistów krajowych i zagranicznych, mają charakter otwartych (niekiedy zamkniętych) posiedzeń, podczas których są wygłaszane referaty oraz prowadzone w następstwie dyskusje. Ich tematykę, podobnie jak konwersatoriów, wyznacza w zasadzie nauczanie Ojca św., zawarte w wydawanych encyklikach, a także innych dokumentach, lub przekazywane w tzw. katechezach środowych, ale o jej wyborze decydują również ważne wydarzenia związane z osobą Jana Pawła II, względnie oficjalne akta Stolicy Apostolskiej. Rozpatrywane w ich trakcie zagadnienia dotyczą przy tym podstawowych oraz palących problemów współczesności i to tak w wymiarze światowym, jak również specyficznie polskim. Z obecnej perspektywy widać doskonale, że w podejmowanych przez Instytut działaniach nie tylko znajdowały odbicie aktualne spory i dyskusje w szczególnie ważnych kwestiach, lecz działania te zmierzały również do wskazania przyczyn rodzących się trudności oraz dania na nie adekwatnej odpowiedzi.

Autor: Tomasz Górka
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2016, godz. 11:58 - Tomasz Górka