Ważną dziedziną działalności Instytutu, a zarazem ściśle związaną z poprzednimi, jest redakcyjne (merytoryczne, adiustacyjne i korektorskie) przygotowywanie, a następnie wydawanie publikacji stanowiących rezultat organizowanych sympozjów i sesji naukowych, przeprowadzanych konwersatoriów oraz własnych prac badawczych. Staraniem Instytutu pojawiły się też na rynku pozycje książkowe - nieraz tłumaczenia, które wprawdzie nie odpowiadały powyższym kryteriom, lecz znalazły się w polu jego zainteresowania ze względu na swoją wysoką wartość merytoryczną i zgodność z jego celami. [Więcej: Cezary Ritter: Czytając Papieża - Przegląd Uniwersytecki nr 4(78) 2002]

Ta działalność rozwija się w dwu kierunkach: jednym jest edycja tzw. druków zwartych (książek), drugim natomiast wydawanie kwartalnika "Ethos". Publikacje książkowe ukazują się w następujących seriach wydawniczych: a) Jan Paweł II naucza, b) Sympozja Instytutu Jana Pawła II, c) Człowiek i moralność, d) Biblioteka "Ethosu", e) Papieża Wojtyły posługa myślenia, f) Dzieła zebrane ks. Tadeusza Stycznia. Do tej pory w tych seriach i poza nimi ukazało się ponad 120 książek. Jeśli pamiętać, że początkowe lata działania Instytutu przypadają jeszcze na czasy cenzorskich limitów, stawianych przeszkód w wydawaniu publikacji katolickich, bardzo poważnych trudności w zakupie papieru i innych materiałów poligraficznych - szczególnie w okresie bezpośrednio następującym po stanie wojennym - osiągnięta liczba druków zwartych może satysfakcjonować. Najcenniejszym wśród nich jest niewątpliwie pozycja Przekroczyć próg nadziei, przekazana Instytutowi w darze osobiście przez Ojca św. Jana Pawła II. Godnym podkreślenia jest również wydanie przez Instytut w języku angielskim publikacji Medicine and Law: for or against Life?, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1999, przekazanej wszystkim członkom Papieskiej Akademii Życia podczas dorocznego spotkania w Rzymie w lutym 1999 roku.

Kwartalnik "Ethos" rozpoczął się ukazywać po kilkuletnich staraniach dopiero w roku 1988. Na decyzję ówczesnych władz, zezwalającą na jego wydawanie, wpłynęła zapewne atmosfera poprzedzająca III pielgrzymkę Ojca św. do Polski oraz bezpośrednia interwencja w tej sprawie abpa Achille Silvestrini. Wyrażona zgoda zawierała klauzulę, iż poszczególny "Ethos" nie może przekraczać nakładu 5 000 egzemplarzy oraz 10 arkuszy drukarskich w formacie B-5. Rok 2019 zamknął się 128 numerami kwartalnika, przy czym mają one od samego początku charakter monotematyczny. Aktualnie wysokość nakładu sięga 650 egzemplarzy. Godnym szczególnego podkreślenia jest fakt wydania we współpracy z Międzynarodową Akademią Filozoficzną w Księstwie Liechtenstein 2. specjalnych numerów "Ethosu" w językach obcych: "Zum Ethos der Wahrheit" w roku 1993 oraz "John Paul II's Vision of Europe" w roku 1996, a także samodzielnie przygotowany przez redakcję kwartalnika "Ethos" numer zatytułowany "Hope", który zamknął rok 2019.

Po przekroczeniu rocznicy 35-lecia swego istnienia Instytut może patrzeć z satysfakcją i dumą na dotychczas inicjowane rozliczne działania oraz ich rezultaty. Wyraźny ślad swej aktywności wycisnął on przede wszystkim na polu walki o nienaruszalność życia ludzkiego, zwłaszcza w przypadku tego najbardziej słabego i niewinnego - i z tym kojarzy się wielu ludziom w Polsce. Przez podejmowanie podstawowych i żywotnych problemów człowieka naszych czasów, jak też próbę ich rozwiązywania w duchu nauczania Jana Pawła II, zaznaczył on wyraźnie swoją obecność w środowiskach krajowych i międzynarodowych.

Autor: Krzysztof Hudzik
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020, godz. 11:21 - Tomasz Górka