Władze Instytutu Jana Pawła II stanowią: Zarząd i Rada Naukowa. W skład Zarządu wchodzą: dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL – od 1 X 2014 r. dyrektor Instytutu, dr Tomasz Górka – sekretarz, dr Stanisław Majdański – członek, dr Kazimierz Krajewski – członek.

Prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS - założyciel i przez blisko 25 lat dyrektor Instytutu, od dnia 1 grudnia 2006 r. pozostawał jako jego Dyrektor Honorowy; zmarł 14 X 2010 r. W latach 2006-2014 funkcję dyrektora sprawował ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki.

Radę Naukową konstytuuje obecnie 35 profesorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju - kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ przewodniczył Radzie przez 25 lat od początku istnienia Instytutu, natomiast z początkiem 2007 r. pełnienie tej funkcji zostało powierzone prof. dr. hab. Andrzejowi Szostkowi MIC, pełnienie której zakończył 30 września 2020 r.

 


ZARZĄD INSTYTUTU JANA PAWŁA II

 

Dyrektor dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, tel. 81 445-32-17

Zastępca [vacat]
Sekretarz dr Tomasz Górka, tel. 81 445-32-17
Członkowie
- dr Stanisław Majdański
- dr Kazimierz Krajewski

3m

Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2020, godz. 16:55 - Tomasz Górka