Władze Instytutu Jana Pawła II stanowią: Zarząd i Rada Naukowa. W skład Zarządu wchodzą: dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL – od 1 X 2014 r. dyrektor Instytutu, dr Tomasz Górka – sekretarz, dr Stanisław Majdański – członek, dr Kazimierz Krajewski – członek.

Prof. dr hab. Tadeusz Styczeń SDS - założyciel i przez blisko 25 lat dyrektor Instytutu, od dnia 1 grudnia 2006 r. pozostawał jako jego Dyrektor Honorowy; zmarł 14 X 2010 r. W latach 2006-2014 funkcję dyrektora sprawował ks. dr hab. Alfred Marek Wierzbicki.

Radę Naukową konstytuuje obecnie 35 profesorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe w kraju - kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ przewodniczył Radzie przez 25 lat od początku istnienia Instytutu, natomiast z początkiem 2007 r. pełnienie tej funkcji zostało powierzone prof. dr. hab. Andrzejowi Szostkowi MIC.

 


ZARZĄD INSTYTUTU JANA PAWŁA II

 

Dyrektor dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, tel. 81 445-32-17

Zastępca [vacat]
Sekretarz dr Tomasz Górka, tel. 81 445-32-17
Członkowie
- dr Stanisław Majdański
- dr Kazimierz Krajewski

3m

Autor: Edward Ferenc
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2019, godz. 15:10 - Tomasz Górka