2016

 • Hiponimia i meronimia w słownictwie agrarnym XVII-wiecznych dzieł Jakuba Kazimierza Haura, „Roczniki Humanistyczne" LXIV, z. 8, s. 75-96.
 • Synonimia w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura (rzeczowniki), „Prace Językoznawcze”, XVIII/4, 31-50.
 • „Oj, śpiwom jo se śpiwom, ale nuty nie mom”. Kilka uwag o języku pieśni ludowych na Zamojszczyźnie, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/2016, s. 78-82.

 

2015

 • Kolęda noworoczna w ujęciu genologicznym na podstawie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.) „Prace Językoznawcze” XVII/3, 2015, s. 27-40.
 • Zamojszczyzna na tle gwar województwa lubelskiego (cz. 2), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/2015, s. 59-62,
 • O sposobach kształtowania nagłówków w dwu popularnych tygodnikach na Zamojszczyźnie – Tygodniku Zamojskim i Kronice Tygodnia (cz. I ‒ „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2/2015 oraz cz. II ‒ „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 3/2015, s. 93-97).

 

2014

 • Kolęda teologiczna jako gatunek na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.), [w] Język nasz ojczysty. Zbiór studiów, red. B. Taras Rzeszów 2014, s. 120-132,
 • Pastorałka w ujęciu genologicznym na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.), „Prace Filologiczne. Językoznawstwo” 2014 (LXV), s. 125-141,
 • Filolog i prorektor. O wszechstronności zainteresowań językowych prof. Stanisława K. Papierkowskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, nr 1 (147), s. 10-12,
 • Kresowość w języku Szymona Szymonowica na przykładzie Sielanek, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/2014, s. 38-44,
 • Zamojszczyzna na tle gwar województwa lubelskiego (cz. 1), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 4/2014, s. 64-66,
 • Україномовні впливи в “Cелянках” шимона шимоновича [B] Проблеми слов’янознавства. 2014. Випуск 63. С.101–112.

 

2013

 • Dialog i monolog w XVII-wiecznych kolędach na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca „Prace Językoznawcze” XV/1, 2013, s. 31-42,
 • O sposobach kształtowania nagłówków w dwu popularnych tygodnikach na Zamojszczyźnie – Tygodniku Zamojskim i Kronice Tygodnia (cz. I) „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, Zamość 3/2013, s. 104-108, (cz. II) „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, Zamość 4/2013, s. 98-101.

 

2012

 • Leksyka łowiecka w XVII-wiecznym traktacie encyklopedycznym Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomijej ziemiańskiej Jakuba Kazimierza Haura, „Roczniki Humanistyczne ” LX(2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 9-22.
 • Profesor Stanisław Kajetan Papierkowski – slawista i polonista, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w] Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. Z. Gałecki, Lublin 2012, s. 39-46.

 • Z problematyki tłumaczeń anglojęzycznych tytułów filmowych na język polski „Roczniki Humanistyczne” LX 2012, z. 8, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 15-29.

 

 

2011

 • Tytuł w twórczości Leśmiana, „Roczniki Humanistyczne ” LIX (2011), z. 6, s. 109-136.

 • Jan Żabczyc ‒ poeta nieznany? Szkic o życiu i twórczości wczesnobarokowego pisarza dworskiego,  „Facta Simonidis” 4, Zamość 2011, s. 125-139.

 • Historia domowa klasztoru imbramowskiego  ‒  kształt stylistyczno-językowy tekstu, [w] Zofia Grothówna. Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741, red. W. Bielak, W. W. Żurek SDB, Kielce 2011, s. XXXIX-XLI.

 • Słownik terminów użytych w Kronice, [w] Zofia Grothówna. Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741, red. W. Bielak, W. W. Żurek SDB, Kielce 2011, s. 271-273. 

 

2010

 • Czas sakralny i czas świecki w „Sielankach” Szymona Szymonowica, „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2010), z. 6, s. 157-183.
 • Struktura semantyczno-formalna XVII-wiecznego zbioru "Symfonije anielskie" Jana Żabczyca, [w:] Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, "Poznańskie Studia Językoznawcze", t. XXI, red. J. Sławek, Poznań 2010, s. 33-49.

 

2009

 • Rym w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca, „Roczniki Humanistyczne” LVII (2009), z. 6, s. 131-158.

 

2008

 • Stylizacja ludowa w XVII-wiecznych pastorałkach Jana Żabczyca (na materiale „Symfonij anielskich”), „Facta Simonidis” Półrocznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Zamość 2008, nr 1, s. 273-289.
 • Językowa realizacja kategorii przestrzeni w „Sielankach” Szymona Szymonowica, [w:] Szymonowic – poeta wciąż aktualny, Zamość 2008, s. 89-124.

 

2007

 • Językowa realizacja kategorii czasu w „Symfonijach anielskich” Jana Żabczyca, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. VI, red. W. Książek-Bryłowa, M. Nowak, Lublin 2007, s. 311-323.
 • Kilka uwag o kształcie językowo-stylistycznym neologizmów w twórczości Bolesława Leśmiana, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2007, nr 4, s. 50-55.

 

2004

 • Bohaterowie sceny bożonarodzeniowej na przykładzie „Symfonij anielskich” Jana Żabczyca, [w] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 243-254.

 

2003

 • Przestrzeń w „Symfonijach anielskich” Jana Żabczyca, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. IV red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 241-251.

 

2000

 • Humor w „Kronikach” Bolesława Prusa, [w] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 165-172.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018, godz. 14:53 - Małgorzata Nowak-Barcińska