Cel

Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu został powołany w miejsce dotychczasowego Centrum Transferu Wiedzy (CTW), w celu ciągłej potrzeby analizowania zasobów Uniwersytetu, bliższego i dalszego otoczenia w kontekście szans, zagrożeń, wyzwań i ryzyk.

 

Zadania

Zadania Działu są w zasadniczym stopniu skupione na określaniu drogi dochodzenia do nowej strategii KUL, wskazaniu kluczowych obszarów rozwoju oraz przygotowaniu mierzalnych wskaźników potencjału Uczelni, pracowników i studentów.

Kluczowe znaczenie dla tych działań ma określenie zasobów, kompetencji, jak również braków w ramach trzech kluczowych, równoważnych przestrzeni: misja, nauka i kształcenie.

 

Dynamika zmian w środowisku uczelni wyższych w Polsce, przemiany demograficzne oraz międzynarodowe wymuszają podejmowanie szybkich, skutecznych działań wzmacniających potencjał Uniwersytetów. KUL z bogatą, 100-letną tradycją, powinien ugruntowywać swoją ważną pozycję instytucjonalną, być stale rozpoznawaną marką budującą dziedzictwo narodowe oraz silnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Wsparciem dla działalności Działu będą wszyscy tworzący środowisko KUL.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, godz. 07:11 - Izabela Kowalska