dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii


 1. Telefon: (081) 445 43 75

 2. Zainteresowania naukowe: historia historiografii polskiej XIX i XX wieku; dzieje dwudziestowiecznej historiografii amerykańskiej; życie intelektualne dwudziestowiecznej emigracji rosyjskiej; metodologia historii; historia kultury.

 3. Prowadzone zajęcia:

  • Historia Kultury i Dzieje Historiografii - proseminarium i seminarium

  • Historia historiografii polskiej i powszechnej - konwersatoria i wykład

  • Metodologia historii (wykład).

  • Dzieje społeczno-polityczne Europy Środkowo-Wschodniej 1914-1992 - wykład

  • Metodologia i wprowadzenie do zagadnień współczesnej humanistyki - wykład

  • Kształtowanie się nowej mapy poltycznej Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1914-1921 - konwersatorium

  • Composers and totalitarian regimes: the case of Richard Strauss and Dimitri Shostakovich- wykład

 4. Wybrane publikacje:

  • Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007.

  • Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową, Lublin 2000M.

  • M. Kukiel, Czartoryski a jedność Europy 1770 - 1861, przeł. J.M.Kłoczowski, wyd. polskie opracował i wstępem opatrzył M. Filipowicz, Lublin 2008 [redakcja przekładu, opracowanie przypisów, bibliografii i indeksu]

  • Mongołowie a Rosja. Z dziejów sporu historiograficznego, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 1998, cz. 1, s. 618–624;

  • Henryk Paszkiewicz. O polskim wkładzie do teorii normańskiej i badań nad genezą państwa moskiewskiego, „Roczniki Humanistyczne”, t. 48: 2000, z. 2, s. 123–131;

  • Pionierzy. O początkach amerykańskiego zainteresowania Rosją, „Arcana”, nr 64–65 (4-5, 2005), s. 215–232.

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2010, godz. 23:08 - Marcin Gapski