Zaangażowanie pracowników Instytutu w wybranych projektach badawczych

 

 • Na podstawie wniosku o przyznanie środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dotację celową na lata 2017-2018 na finansowanie kosztów utworzenia Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych (decyzja nr 6922/E-333/R/2017). Dyrektorem placówki i kierownikiem projektu jest dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL.

 

 

 • W 2018 roku w ramach projektu "Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim" prowadzonego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk (finansowanego z programu Dialog MNiSW) dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL oraz dr Tomasz Peciakowski biorą udział w zespole eksperckim, opracowującym - m.in. dzięki wynikom przeprowadzonych badań kwestionariuszowych - model współpracy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i instytucji medialnych na rzecz doskonalenia kompetencji i umiejętności w zakresie kultury formułowania przekazu.

 

 

 

 

 • W okresie maj - czerwiec 2015 r. pracownicy katedry: dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KULdr hab. Jadwiga Plewko i ks. dr Tomasz Adamczyk przeprowadzili socjologiczne badania jakościowe wśród migrantów polskich na terenie Wielkiej Brytanii. Ich celem była wieloaspektowa analiza rozwoju zawodowego, społecznego, osobowego, materialnego, rodzinnego i religijno-moralnego polskich migrantów i określenie uwarunkowań istotnych zmian zachodzących w życiu migrantów, postrzeganych z perspektywy samych aktorów procesu migracyjnego i znaczeń, jakie im przypisują. Wyniki badań wkrótce zostaną zaprezentowane w monografii pt. Rozwój – partycypacja – religia w doświadczeniach migrantów polskich w Wielkiej Brytanii.

 

 

Projekty realizowane przez pracowników Instytutu w ramach badań statutowych - 2018 r.

 • Aktualne problemy socjologii prawa i praw człowieka (dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL)
 • Aktywność osób starszych (dr Monika Adamczyk, dr Krzysztof Jurek)
 • Antropologia narracji (dr hab. Adam Szafrańki, prof. KUL)
 • Funkcje mowy ciała w polityce (ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL)
 • Jakość życia polskich migrantów poakcesyjnych (dr hab. Jadwiga Plewko)
 • Kapitał moralny i jego społeczno-gospodarcze znaczenie (ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, ks. dr Maciej Hułas, ks. dr Marek Wódka)
 • Kompulsywne kupowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym z perspektywy socjologicznej (dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL)
 • Małżeństwo i rodzina wobec problemów społecznych (dr Małgorzata Szyszka)
 • Metodologiczne aspekty badan socjologicznych (dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL)
 • Ocena technologii (TA) w społeczeństwie sieciowym- wyzwania badawcze dla nauk społecznych (dr Alina Betlej)
 • Państwo i jego funkcje w pismach przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej (ks. mgr Marek Pabich)
 • Problem tożsamości w kontekście procesów migracyjnych (dr Krzysztof Jurek)
 • Przemiany religijno-moralne w społeczeństwie polskim (ks. dr Tomasz Adamczyk)
 • Przestrzenie publiczne w mieście (dr Zabielska Janina)
 • Socjologia bezpieczeństwa i jej rozwój w Polsce i na świecie (dr Urszula Soler)
 • Społeczno-instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania uczelni oraz działalności uczonych w Polsce i zagranicą (dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL)
 • Sprawiedliwość społeczna – podstawy normatywne i społeczne postrzeganie (ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL., ks. dr Maciej Hułas, ks. dr Marek Wódka)
 • W stronę socjologii partycypacji społecznej: założenia teoretyczne i metodologiczne (dr hab. Wioletta Szymczak)
 • Zasoby kulturowe w strukturze kapitału relacyjnego (prof. dr hab. Sławomir Partycki)
 • Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji w badaniach nad elitami intelektualnymi w Polsce (dr Tomasz Peciakowski)
 • Zawłaszczanie wybranych symboli religijnych (dr hab. Adam Szafrańki, prof. KUL)
 • Znaczenie sfery publicznej dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego (ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, ks. dr Maciej Hułas, ks. dr Marek Wódka)
 • Życie społeczne w matematycznej interpretacji (prof. dr hab. Sławomir Partycki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 03:42 - Tomasz Peciakowski