Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii

   

                                                

 

                    

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa nr POPW.01.01.00-06-004/08-00 realizowana  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka,

 Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni.

 

Nazwa Projektu: "Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii"

 

  

Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  

Umowa podpisana została dnia 12.12.2008 r.

 

Okres realizacji Projektu: 01.08.2007 r. - 30.09.2012 r.     

   

Całkowita szacunkowa wartość Projektu,  zgodnie z podpisaną umową, wynosi  41 441 936,68 zł, wartość dofinansowania wynosi 25 178 135,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryształowa Cegła dla Biotechnologii KUL

 

Gmach naukowo-dydaktyczny Biotechnologii KUL zdobył w IX edycji konkursu O Kryształową Cegłę - na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej pierwsze miejsce w kategorii: budynki oświatowe.

Konkurs jest zdecydowanie największym, najbardziej reprezentatywnym i najszerszym przeglądem inwestycji budowlanych w przygranicznych regionach po obu stronach wschodniej granicy UE i na stałe wpisał się do kalendarza znaczących wydarzeń.

Statuetka Kryształowej Cegły jest najbardziej prestiżowym trofeum dla autorów najlepszych inwestycji budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Biotechnologii 10.10.2011

 

 

 

Dane budynku

      1. Powierzchnia zabudowy: 1 069 m2,

      2. Szerokość budynku:41,20 m,

      3. Długość budynku:58,19 m,

      4. Ilość miejsc parkingowych: 111 sztuk,

      5. Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych:         3 696 m2,

      6.  Powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnej: 894 m2,

      7.  Powierzchnia netto: 4 590 m2,

      8.  Powierzchnia użytkowa: 2 087 m2,

      9.  Kubatura: 28 000m3,

     10.  Wysokość budynku:     24,95 m,

     11.  Wysokość kondygnacji podziemia (brutto):4,40 m,

     12.  Wysokość kondygnacji podziemia (netto): 2,20 -3,30 m,

     13. Wysokość kondygnacji parteru (brutto):4.40 m,

     14.  Wysokość kondygnacji parteru (netto): 2,50 -3.30 m,

     15. Wysokość kondygnacji pięter I, II, III, IV (brutto):4,40 m,

     16.  Wysokość kondygnacji pięter I, II, III, IV (netto): 2,50 -3,30 m.

 

 

CELE GŁÓWNE PROJEKTU

  Wzmocnienie roli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

Cel wyznaczony został w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji Uniwersytetu oraz jego otoczenia makroekonomicznego i społecznego.

Realizacja Projektu w ogromnym stopniu przyczyni się do rozwoju Lublina jako ośrodka akademickiego, poprzez zwiększenie powierzchni infrastruktury dydaktycznej oraz umocnienia potencjału ludzkiego środowiska naukowego KUL. Potencjał dydaktyczny i  oparta na nim działalność będą niebawem stanowić ważny czynnik konkurencyjności województwa lubelskiego. Realizacja inwestycji spowoduje zwiększenie ilości osób kończących studia w KUL, zwiększenie ilość opublikowanych wyników prac badawczych oraz liczby organizowanych konferencji, seminariów i spotkań promujących wyniki badań i działalność naukową KUL

CELE SZCZEGÓŁOWE wspierające cel główny w odniesieniu do Projektu to:

-     przygotowanie uczelni do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki,

-      poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy,

-      wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego województwa,

-      stworzenie szansy mieszkańcom regionu na zdobycie nowych lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych,

-      wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej,

-      stworzenie warunków przedmiotowej uczelni szerokiego współdziałania w tworzeniu i pracach     Europejskiej Przestrzeni Badawczej,

-      zwiększenie potencjału dydaktyczno - badawczego uczelni.

 

W wyniku realizacji inwestycji powstanie w pełni przygotowany i profesjonalnie wyposażony Gmach Biotechnologii o powierzchni użytkowej 2 087,00 m2 , który znacząco wpłynie na zwiększenie potencjału dydaktyczno - badawczego uczelni. Budynek zgodny będzie z realizacją polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans. W całości dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W użytkowaniu budynku zachowana zostanie zasada równego dostępu osób z grup defaworyzowanych, w szczególności kobiet i osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. z obszarów wiejskich). Obiekt dostępny będzie dla całej społeczności akademickiej KUL.

Powstanie obiektu w skali Uniwersytetu przyczyni się do realizacji celów strategicznych i misji uniwersytetu, a zwłaszcza do podniesienia standardów pracy i nauczania na KUL, zwiększenia ilości miejsc na studiach stacjonarnych, podniesienia atrakcyjności i skuteczności form przekazu wiedzy, poprzez zastosowanie nowoczesnych form dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych, stymulujących poprawę wyników naukowych osiąganych przez studentów KUL.

W szerszym kontekście projekt przyczyni się do rozwoju lubelskiego ośrodka naukowego i wzrostu możliwości badawczo-rozwojowych i aktywności kadry naukowej. Wybudowanie Gmachu Biotechnologii umożliwi rozszerzenie kontaktów naukowych i transferu wiedzy pomiędzy uczelniami oraz przyczyni się do wzrostu prestiżu polskiej nauki.

 

Projekt w kontekście Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).

Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo” i wynika ze formułowanych w perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.”

Cel główny Programu realizuje cele odnowionej Strategii Lizbońskiej i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) dotyczące przede wszystkim tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz poprawy poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

 

Niniejszy Projekt w sposób bezpośredni wpisuje się w Działanie I.1: Infrastruktura uczelni.

Działania podejmowane w ramach osi priorytetowej I mają na celu stworzenie sprzyjających warunków inwestycyjnych, powstawania innowacji i ich dyfuzji, stworzenie sprzyjających warunków dla innowacyjnej przedsiębiorczości, efektywnego transferu nowych, innowacyjnych technologii, a także współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami.

W ramach osi priorytetowej I wspierane będą przedsięwzięcia, które tworząc warunki dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, wpłyną na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. Realizowane będą projekty w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym na kierunkach przyrodniczo - matematycznych bądź technicznych, a także innych kluczowych dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu, wynikających z regionalnych strategii innowacyjności oraz strategii rozwoju województw.

W związku z powyższym podkreślić należy pełną zgodność niniejszego Przedsięwzięcia z założeniami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 

 

 

Wizualizacja

 

Lokalizacja budynku

 

Galeria zdjęć z budowy budynku Biotechnologii

 

Więcej [+]

 

Galeria zdjęć wyposażenia zakupionego w ramach Projektu

 

 

Więcej [+]

 

 

Przydatne linki


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona