Dział Inwestycji i Remontów

Do zadań Działu Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz remontowych, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb oraz wniosków użytkowników obiektów KUL, a także sprawozdań z ich realizacji;

2) koordynowanie przygotowania i prowadzenie procesów inwestycyjnych dotyczących prac projektowych i robót budowlanych, w tym prowadzenie nadzoru inwestorskiego i odbiorów prac;

3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do prowadzenia inwestycji i eksploatacji obiektów KUL, w szczególności dokumentacji projektowych i powykonawczych;

4) prowadzenie książek obiektów, przygotowywanie protokołów z dokonywanych przeglądów technicznych rocznych i wieloletnich;

5) prowadzenie rocznych i wieloletnich przeglądów stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń;

6) realizacja projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przekazywanie zrealizowanych inwestycji do użytkowania;

7) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi przy opracowaniu wniosków na projekty inwestycyjne oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na realizację zadań inwestycyjnych;

8) utrzymanie w sprawności technicznej budynków, budowli, urządzeń i instalacji technicznych poprzez prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych i napraw awaryjnych budynków, urządzeń technicznych i instalacji;

9) uczestnictwo w przeglądach i kontrolach stanu technicznego obiektów KUL.

 

 

Dział Inwestycji i Remontów jest realizatorem w zakresie następujących dostaw, usług i robót budowlanych:

1) Dostawy:

- materiałów instalacyjnych i artykułów elektrycznych;

- materiałów instalacyjnych i artykułów hydraulicznych;

- materiałów budowlano-remontowe, w tym malarskich, stolarskich, ślusarskich i metalowych;

- drobnych narzędzi i elektronarzędzi;

- maszyn i narzędzi budowlanych;

- materiałów niezbędnych do prowadzenia remontów, konserwacji lub napraw ogólnobudowlanych;

- urządzeń i instalacji dźwigowych, elektrycznych, gazu ziemnego, grzewczych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych oraz elementów i części zamiennych do ww., itp.;

- urządzeń alarmowo-monitorujących i przeciwpożarowych, kontroli dostępu itp.;

- urządzeń sanitarnych.

2) Usługi:

- konserwacji i serwisu maszyn i narzędzi budowlanych;

- konserwacji i serwisu narzędzi i elektronarzędzi;

- projektowe i doradcze usługi budowlane;

- usług geodezyjnych.

3) Roboty budowlane:

- budowa i przebudowa obiektów;

- remonty budynków, pomieszczeń.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona