Doktor Honoris Causa KUL ks. Jan Wodarski


Wyciąg z protokołu nr 529 z posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 8 kwietnia 1995 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. prałatowi Janowi Wodarskiemu.


Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 24 stycznia 1995 r. w tajnym głosowaniu postanowił nadać tytuł doktora honoris causa ks. prałatowi Janowi Wodarskiemu.
Uzasadnieniem tego zaszczytnego wyróżnienia jest fakt, że ks. Wodarski, chociaż urodzony na obczyźnie, zawsze czuł się Polakiem. Za granicą krzewił ideę polskości i polskiego katolicyzmu, zwłaszcza w spotkaniach z młodzieżą, pełniąc przez kilkanaście lat obowiązki inspektora szkół parafialnych w stanie Connecticut oraz piastując w latach 1954-1961 stanowisko naczelnego kapelana kapelanów harcerstwa amerykańskiego. W latach II wojny światowej odznaczył się jako pełen poświęcenia kapelan wojsk alianckich. Za ratowanie rannych żołnierzy otrzymał medal "Brązowej Gwiazdy". Propagując w działalności parafialnej i w amerykańskich mass-mediach idee tożsamości narodowej na obczyźnie (język polski, polskie dziedzictwo kulturowe i polskie tradycje religijne) w szczególny sposób podkreślał rolę i znaczenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który uważa za ośrodek myśli i działalności Kościoła polskiego i powszechnego oraz za ośrodek łączący idee uniwersalne i eklezjalne z narodowymi i lokalnymi. Ksiądz Wodarski należy do największych dobroczyńców KUL-u. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zainicjował systema-tyczne badania nad dziejami polskiego duszpasterstwa i osadnictwa, nad polskimi parafiami i wybitnymi działaczami polonijnymi oraz nadzwyczaj hojnie wspiera akcję wydawania poloników. W 1957 r. rząd emigracyjny odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu "Polonia Restituta".

 

Życiorys ks. Jana Wodarskiego


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona