Doktor Honoris Causa KUL Kurt Kardynał Koch

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznał doktorat honoris causa wybitnemu teologowi i ekumeniście szwajcarskiemu kardynałowi Kurtowi Kochowi. Szwajcarski kardynał to przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan i bliski współpracownik ostatnich dwóch papieży. Tytuł odbierze w piątek 16 października 2020 podczas obrad Kongresu Kultury Chrześcijańskiej i stanie się 108 osobą obdarzoną to najwyższą uniwersytecką godnością. W gronie doktorów honoris causa KUL są m.in.: Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Czesław Miłosz, Zbigniew Brzeziński czy Helmut Kohl.

 

 

Liczący dziś 70 lat Kardynał Kurt Koch w teologii światowej przełomu XX i początku XXI wieku to postać wielce znacząca. Zanim został kościelnym dostojnikiem, przez wiele lat był pracownikiem naukowym, profesorem, wykładał m.in. dogmatykę, liturgikę i teologię ekumeniczną na Uniwersytecie w Lucernie, pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii, a także, krótko, rektora tego uniwersytetu. Głównym obszarem jego poszukiwań teologicznych od początku była eklezjologia. Jest autorem ponad siedemdziesiąt publikacji książkowych i kilkuset artykułów naukowych.

 

„Jest to powstać wybitna dla nauki i równie wybitna dla życia kościelnego. Stąd decyzja Senatu naszej uczelni o nadaniu Księdzu Kardynałowi tej najwyższej uczelnianej dystynkcji” – mówi Dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Przemysław Kantyka.

 

 

 

 

 

 

Od początku działalność naukową łączył umiejętnie z działalnością duszpasterską. Jak sam podkreśla uprawianie teologii ma sens tylko w połączeniu z głoszeniem Ewangelii. To jego wielorakie zaangażowanie w życie Kościoła zostało dostrzeżone i Kurt Koch w 1995 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem Bazylei i z jego rąk przyjął sakrę biskupią. Doświadczenie życia w wielowyznaniowym społeczeństwie oraz zaangażowanie ekumeniczne spowodowały, że w 2002 r. papież-Polak powołał bp. Kocha w skład Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W 2010 r. Benedykt XVI mianował go jej przewodniczącym, wynosząc jednocześnie do godności arcybiskupa, a po kilku miesiącach mianował go kardynałem. Powierzył mu również opiekę na tzw. „drugim kręgiem” swoich uczniów, do którego należą „ci młodzi teolodzy, którzy napisali swoje rozprawy doktorskie na temat teologii papieża Benedykta. W 2013 r. wziął udział w konklawe, które wybrało papieża Franciszka. W tym samym roku kard. Koch został mianowany członkiem Kongregacji ds. Wychowania Chrześcijańskiego, Kongregacji ds. Biskupów oraz Kongregacji ds. Świętych. W 2014 r. za wieloletnie konsekwentne zaangażowanie w promowanie dzieła jedności chrześcijan, tak w dziedzinie ekumenizmu doktrynalnego, jak duchowego i praktycznego został uhonorowany Złotym Dyplomem Wydziału Teologii KUL.

 

Jako przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan wiernie realizuje myśl św. Jana Pawła II, który wielokrotnie powtarzał, iż droga ekumenizmu jest drogą Kościoła (Jan Paweł II: Ut unum sint, 7-14). Jak podkreśla sam kardynał: „Papież Jan Paweł II wyróżniał się jednoznacznym zaangażowaniem w ekumeniczne poszukiwanie dróg odzyskania jedności chrześcijan. Był on głęboko przekonany, że po pierwszym tysiącleciu historii chrześcijaństwa, które było czasem niepodzielonego chrześcijaństwa, i po drugim tysiącleciu, które na Wschodzie i na Zachodzie doprowadziło do głębokich podziałów w Kościele, trzecie tysiąclecie będzie miało do wykonania wielkie zadanie odzyskania na nowo utraconej jedności Kościoła”. Wytrwale dążąc do realizacji tego zadania kard. Koch prowadzi dialog międzywyznaniowy kierując się optyką wzajemnego ubogacania poprzez wymianę darów, które są zasiane w różnych wspólnotach wyznaniowych. Jednym z jego osiągnięć jest doprowadzenie do historycznego spotkania papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla w lutym 2016 r., na lotnisku w Hawanie. Było to pierwsze od blisko tysiąca lat spotkanie zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia, podczas którego podpisali oni deklarację, w której wyrazili pragnienie jedności.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona