Doktor Honoris Causa KUL Stefan Kardynał Wyszyński


Wyciąg z protokółu posiedzenia Senatu Akademickiego KUL odbytego w dniu 5 marca 1949 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu.


(...) Następnie dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Ks. Dr Józef Pastuszka po wprowadzeniu nas w sprawę drugą, objętą porządkiem obrad, odczytał następujący wniosek Rady Wydziałowej: Uznając, że J. E. Ks. Dr Stefan Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski, a dotychczasowy Biskup Lubelski i Wielki Kanclerz KUL (1946 – 1949) położył duże zasługi piórem i słowem na polu szerzenia wiedzy filozoficznej, biorąc pod uwagę Jego dorobek naukowy w zakresie filozofii chrześcijańskiej, a w szczególności etyki społecznej oraz doceniając jego zasługi jako Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w okresie formowania się tegoż Wydziału, Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej uchwaliła jednomyślnie zwrócić się do Senatu KUL z wnioskiem o nadanie  J. E. Ks. Arcybiskupowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski stopnia honorowego doktora filozofii chrześcijańskiej.
Po wysłuchaniu tego Senat przychylił się do powyższego wniosku i jednogłośnie uchwalił nadać J. E. Księdzu Arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski stopień honorowego doktora filozofii chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Życiorys Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona