Wyciąg z protokółu posiedzenia Senatu Akademickiego KUL odbytego w dniu 5 marca 1949 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu.


(...) Następnie dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Ks. Dr Józef Pastuszka po wprowadzeniu nas w sprawę drugą, objętą porządkiem obrad, odczytał następujący wniosek Rady Wydziałowej: Uznając, że J. E. Ks. Dr Stefan Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski, a dotychczasowy Biskup Lubelski i Wielki Kanclerz KUL (1946 – 1949) położył duże zasługi piórem i słowem na polu szerzenia wiedzy filozoficznej, biorąc pod uwagę Jego dorobek naukowy w zakresie filozofii chrześcijańskiej, a w szczególności etyki społecznej oraz doceniając jego zasługi jako Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w okresie formowania się tegoż Wydziału, Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej uchwaliła jednomyślnie zwrócić się do Senatu KUL z wnioskiem o nadanie  J. E. Ks. Arcybiskupowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski stopnia honorowego doktora filozofii chrześcijańskiej.
Po wysłuchaniu tego Senat przychylił się do powyższego wniosku i jednogłośnie uchwalił nadać J. E. Księdzu Arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski stopień honorowego doktora filozofii chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Życiorys Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, godz. 11:35 - Liliana Kycia